25. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
(przekształcone)
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisywany
właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej
2 967 731 3 293 496
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona
liczba akcji zwykłych
86 351 949 86 351 949
Liczba akcji wyemitowanych 86 352 300 86 352 300
Liczba akcji własnych (w posiadaniu konsolidowanych
funduszy inwestycyjnych)
-351 -351
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w złotych)
34,37 38,14

W 2014 i w 2013 roku nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

W 2014 i w 2013 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.