24. Różnice kursowe

Różnice kursowe ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Aktywa finansowe 92 330 7 498
- instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 957 1 512
- instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 8 421 -503
- pożyczki 81 952 6 489
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 21 210 -1 128
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 33 970 -675
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych -79 171 -
Inne zobowiązania 33 4
Różnice kursowe ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, razem 68 372 5 699

Zestawienie nie zawiera różnic kursowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, ponieważ ich ustalenie nie jest w praktyce możliwe z uwagi na przyjęty sposób kalkulacji ww. rezerw.