23. Koszty finansowe

Koszty finansowe (w tys. zł)1 stycznia 
- 31 grudnia 2014
1 stycznia 
- 31 grudnia 2013
Odsetki, w tym: 130 676 60 663
 - pożyczki 32 744
 - transakcje sell-buy-back 105 975 44 474
 - wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe 15 676 -
 - kredyty bankowe 8 908 14 453
 - pozostałe 85 992
Pozostałe, w tym: 89 189 1 001
 - różnice kursowe od własnych dłużnych papierów wartościowych 79 171 -
 - różnice kursowe 9 218 557
 - pozostałe 800 444
Koszty finansowe, razem 219 865 61 664