22. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Koszty podstawowej działalności spółek nieubezpieczeniowych 307 172 270 895
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych
w transakcjach przejęcia spółek
87 795 -
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej
w imieniu innych zakładów ubezpieczeń
73 051 -
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 68 234 40 752
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji
rynku ubezpieczeniowego
58 744 51 046
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 35 872 36 703
Utworzenie rezerw 33 365 9 036
Darowizny 1) 31 508 35 467
Komenda Główna Straży Pożarnej oraz
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
28 869 30 215
Koszty podlegające refakturowaniu 12 313 7 429
Utworzenie odpisów na rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne
5 106 54 039
Koszty akwizycji na rzecz towarzystw
funduszy inwestycyjnych
2 301 1 850
Wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów
trwałych i rzeczowych aktywów trwałych w budowie
1 883 897
Zmiana zakresu konsolidacji - 35 134
Pozostałe 161 527 132 136
Pozostałe koszty operacyjne, razem 907 740 705 599

1) W tym darowizny przekazane na rzecz Fundacji PZU w kwocie 30 000 tys. zł (w 2013 roku: 32 000 tys. zł).