21. Koszty pracownicze

Koszty pracownicze (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Wynagrodzenia 1 247 136 1 138 055
Programy określonych składek, w tym: 262 903 249 252
- narzuty na wynagrodzenia 199 746 189 517
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie 63 157 59 735
Pozostałe 76 673 69 741
Koszty pracownicze, razem 1 586 712 1 457 048

Na 31 grudnia 2014 roku spółki PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek. W ramach tych programów, pracodawca dodatkowo wpłacał 7% wynagrodzenia za pracę brutto.

Koszty pracownicze znajdują się w pozycjach „Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych”, „Koszty akwizycji”, „Koszty administracyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.