20. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne według rodzaju (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Zużycie materiałów i energii 36 708 44 763
Usługi obce 233 534 202 192
Podatki i opłaty 51 335 37 137
Koszty pracownicze 775 232 715 242
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 50 869 44 223
Amortyzacja wartości niematerialnych 38 365 33 819
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe
w zakładach pracy
209 376 208 165
Inne, w tym: 132 280 120 939
- reklama 88 941 77 633
- pozostałe 43 339 43 306
Koszty administracyjne, razem 1 527 699 1 406 480

Koszty administracyjne obejmują również koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych i innych wynikających ze statutowej działalności spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU.