Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 2. Skład Grupy PZU | 2.4 Zmiany zakresu konsolidacji i struktury Grupy PZU

2.4 Zmiany zakresu konsolidacji i struktury Grupy PZU

2.4.1. Zmiany w zakresie konsolidacji funduszy inwestycyjnych

Informacje o zastosowaniu MSSF 10 od 1 stycznia 2014 roku zaprezentowano w punkcie 5.1.2.1.

Założenia, które stosuje Grupa PZU przy włączeniu funduszy inwestycyjnych do konsolidacji zaprezentowano w punkcie 6.1.1.

Z uwagi na utratę kontroli nad konsolidowanym subfunduszem PZU Energia Medycyna Ekologia od 1 kwietnia 2014 roku zaprzestano jego konsolidacji. W efekcie wykazano zmniejszenie stanu środków pieniężnych Grupy PZU o kwotę 16 108 tys. zł (w linii „zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji”) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych. Po zaprzestaniu konsolidacji funduszu inwestycyjnego w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentuje się wartość jednostek uczestnictwa zamiast aktywów i zobowiązań funduszu inwestycyjnego.

2.4.2. Objęcie akcji EMC Instytut Medyczny SA

23 grudnia 2013 roku PZU FIZ AN BIS 2 zawarł umowę objęcia 948 370 akcji EMC Instytut Medyczny SA („EMC”) nowej emisji o wartości nominalnej 4 zł za akcję i cenie emisyjnej 19,50 zł za akcję. Łączna cena nabycia akcji nowej emisji wyniosła 18 493 tys. zł.

14 marca 2014 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału EMC, wynikające z emisji 3 692 310 akcji o wartości nominalnej 4 zł za akcję i cenie emisyjnej 19,50 zł za akcję. Zgodnie z ww. umową przyrzeczoną PZU FIZ AN BIS 2 objął 948 370 akcji (stanowiących 25,685% akcji nowej emisji). W wyniku podwyższenia kapitału PZU FIZ AN BIS 2 posiada łącznie 3 435 638 akcji stanowiących 28,58% kapitału akcyjnego i uprawniających do 25,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC.

2.4.3. Zwiększenie udziału kapitałowego w Armaturze Kraków SA

Na 31 grudnia 2013 roku PZU FIZ AN BIS 2 posiadał łącznie 75 125 538 akcji stanowiących 92,75% kapitału zakładowego Armatury Kraków SA i uprawniających do 92,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku przymusowego wykupu akcji, 23 stycznia 2014 roku PZU FIZ AN BIS 2 nabył 5 517 888 akcji Armatury Kraków SA. W wyniku tej transakcji PZU FIZ AN BIS 2 posiadał łącznie 80 643 426 akcji stanowiących 99,56% kapitału zakładowego Armatury Kraków SA i uprawniających do 99,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W transakcjach rozliczonych 3 marca 2014 roku oraz 14 marca 2014 roku PZU FIZ AN BIS 2 nabył odpowiednio 298 399 oraz 58 175 akcji. W wyniku tych transakcji PZU FIZ AN BIS 2 stał się posiadaczem 81 000 000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Armatury Kraków SA i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9 stycznia 2014 roku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Armatury Kraków SA formy dokumentu, tj. na zniesienie dematerializacji akcji. KNF wydała zgodę 18 lutego 2014 roku. Zgodnie z nią Armatura Kraków SA od 10 marca 2014 roku przestała podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382).

2.4.4. Połączenia jednostek pod wspólną kontrolą

21 listopada 2014 roku Walne Zgromadzenie Armatoory SA podjęło decyzję o połączeniu Armatoory SA (jednostka przejmująca) z Armadimpem SA (jednostka przejmowana). Jedynym akcjonariuszem obu łączących się spółek była Armatura Kraków SA. Przejęcie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje spółki przejmującej, wydane akcjonariuszowi spółki przejmowanej (Armaturze Kraków SA).

Ponadto 28 listopada 2014 roku Walne Zgromadzenie Armatury Kraków SA podjęło decyzję o połączeniu Armatury Kraków SA (jednostka przejmująca) i Armagoru SA (jednostka przejmowana), którego Armatura Kraków SA była jedynym akcjonariuszem. Przejęcie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

31 grudnia 2014 roku oba połączenia zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z uwagi na charakter przeprowadzonej transakcji (połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą) nie miały one wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

2.4.5. Transakcje połączenia jednostek gospodarczych

Rozliczenie transakcji połączenia jednostek gospodarczych przeprowadzane jest metodą przejęcia, zgodnie z MSSF 3 – „Połączenia jednostek”. Jego zastosowanie wymaga m. in. zidentyfikowania jednostki przejmującej, ustalenia dnia przejęcia, ujęcia i wyceny możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, przejętych zobowiązań wycenionych w wartości godziwej na dzień przejęcia oraz wszelkich udziałów niekontrolujących w jednostce przejmowanej oraz ujęcia i wyceny wartości firmy.

Szczegółowe zasady rachunkowości dotyczące rozliczania transakcji przejęcia zaprezentowano w punkcie 5.4.

Nabycie jednostek ubezpieczeniowych (AAS Balta, Link4, Lietuvos Draudimas AB a także estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S) jest elementem realizacji strategii rozwoju Grupy PZU, zakładającej ekspansję międzynarodową, jak też wzmocnienie pozycji PZU w Polsce. Ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy jest efektem planowanego osiągnięcia wartości dodanej z synergii w obszarze operacji, rozwiązań informatycznych oraz oferty dla Klientów. Za ujęciem wartości firmy przemawia także silna pozycja nabytych jednostek na rynkach lokalnych. Dodatkowo, w przypadku Link4, dzięki wykorzystaniu dwóch marek w Polsce planowane jest poszerzenie grona Klientów oraz dosprzedaż usług.

Nabycie jednostek świadczących usługi medyczne (CM Medica, Prof-Med, SU Krystynka, Elvita, Proelmed) związane jest z rozwojem działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU.

2.4.5.1. Nabycie akcji AAS Balta

Na podstawie podpisanej 17 kwietnia 2014 roku umowy sprzedaży akcji AAS Balta, PZU nabył od Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania („RSA”) 4 651 825 akcji zwykłych w spółce AAS Balta stanowiących 99,995% kapitału zakładowego AAS Balta i upoważniających do 99,995% głosów na Walnym Zgromadzeniu AAS Balta („akcje AAS Balta”) o wartości nominalnej 1,00 łata łotewskiego każda.

Nabycie akcji AAS Balta było uzależnione od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

  • uzyskania decyzji Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej na nabycie akcji AAS Balta zgodnie z właściwymi przepisami prawa łotewskiego (łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń);
  • uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub łotewskiego organu antymonopolowego (w zależności, który z organów byłby właściwy w sprawie), łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń;
  • uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

Zamknięcie transakcji nabycia AAS Balta i objęcie kontroli nastąpiło 30 czerwca 2014 roku i od tego dnia AAS Balta objęto konsolidacją. Płatność za akcje AAS Balta dokonana w dniu zamknięcia transakcji wyniosła 49 172 tys. euro (wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji – 204 202 tys. zł).

19 listopada 2014 roku sporządzono ostateczne rozliczenie transakcji. Z uwagi na różnicę pomiędzy ostateczną wartością aktywów netto a ich kwotą referencyjną, RSA zapłaciło PZU wynikającą stąd różnicę w wysokości 812 tys. euro. Ostateczna cena nabycia wyniosła 48 360 tys. euro (200 776 tys. zł).

Ostateczne rozliczenie nabycia akcji AAS Balta

W trakcie kalkulacji wartości firmy zaktualizowano wartości księgowe aktywów i zobowiązań AAS Balta do wartości godziwej oraz zidentyfikowano nowe wartości niematerialne, niewykazywane do tej pory przez spółkę.

Wartość godziwa przejętych aktywów na moment objęcia kontroliRozliczenie prowizoryczne (w tys. euro)KorektaRozliczenie ostateczne (w tys. euro)
Wartości niematerialne 2 914 - 2 914
Rzeczowe aktywa trwałe 2 923 - 2 923
Aktywa finansowe 35 309 - 35 309
Należności 10 429 - 10 429
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 6 973 - 6 973
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 982 - 982
Inne aktywa 4 520 - 4 520
Zidentyfikowane w trakcie przejęcia nowe wartości niematerialne, w tym:  30 094 - 30 094
 - znak towarowy 8 600 - 8 600
 - relacje z klientami 14 193 - 14 193
 - relacje z brokerami 1 107 - 1 107
 - przyszłe zyski z zakupionego portfela umów ubezpieczenia 6 194 - 6 194
Aktywa łącznie 94 144 - 94 144
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 46 270 - 46 270
Zobowiązania 8 488 - 8 488
Udziały niekontrolujące 2 - 2
Udział w wartości godziwej nabytych aktywów netto  39 384 - 39 384
Wartość godziwa przekazanej zapłaty – środki pieniężne 49 172 -812 48 360
Wyliczona wartość firmy  9 788 -812 8 976

Wartość firmy nie będzie podlegała odliczeniu podatkowemu.

2.4.5.2. Nabycie akcji Link4

Na podstawie podpisanej 17 kwietnia 2014 roku umowy sprzedaży akcji Link4 PZU nabył od Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSA) 111 354 305 akcji imiennych w Link4 stanowiących 100% kapitału zakładowego Link4 i upoważniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Link4 („akcje Link4”) o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Nabycie akcji Link4 było uzależnione od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

  • uzyskania zgody KNF;
  • uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zależności, który z organów byłby właściwy w sprawie), łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń;
  • uzyskania zgody KNF na spłatę podporządkowanej umowy pożyczki pomiędzy InTouch Insurance Group B.V. a Link4 z 4 marca 2009 roku z późniejszymi zmianami;
  • uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

Zamknięcie transakcji nabycia Link4 i objęcie kontroli nastąpiło 15 września 2014 roku i od tego dnia Link4 objęto konsolidacją. Płatność za akcje Link4 dokonana w dniu zamknięcia transakcji wyniosła 93 886 tys. euro (wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji – 393 917 tys. zł). Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona po sporządzeniu ostatecznego rozliczenia transakcji przygotowanego przez PZU i zaakceptowanego przez RSA.

Na 31 grudnia 2014 roku nie sporządzono ostatecznego rozliczenia transakcji (nie została ustalona ostateczna cena nabycia), dlatego przedstawione poniżej rozliczenie nabycia akcji Link4 ma charakter prowizoryczny.

Prowizoryczne rozliczenie nabycia akcji Link4

Rozliczenie nabycia akcji Link4 przeprowadzono na podstawie danych spółki sporządzonych na 31 sierpnia 2014 roku. Nie wystąpiły istotne różnice danych księgowych pomiędzy 31 sierpnia 2014 roku a 15 września 2014 roku (dzień objęcia kontroli).

W trakcie kalkulacji wartości firmy zaktualizowano wartości księgowe aktywów i zobowiązań Link4 do wartości godziwej oraz zidentyfikowano nowe wartości niematerialne, niewykazywane do tej pory przez spółkę.

Wartość godziwa przejętych aktywów na moment objęcia kontroli Rozliczenie prowizoryczne (w tys. zł)
Wartości niematerialne 8 552
Rzeczowe aktywa trwałe 10 698
Aktywa finansowe 476 439
Należności 65 354
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 28 961
Inne aktywa 26 634
Zidentyfikowane w trakcie przejęcia nowe wartości niematerialne, w tym:  117 266
 - znak towarowy 50 000
 - przyszłe zyski z zakupionego portfela umów ubezpieczenia 67 266
Aktywa łącznie 733 904
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 493 973
Zobowiązania 82 827
Udział w wartości godziwej nabytych aktywów netto 157 104
Wartość godziwa przekazanej zapłaty – środki pieniężne 393 917
Wyliczona wartość firmy  236 813

Wartość firmy nie będzie pomniejszała dochodu do opodatkowania.

2.4.5.3. Nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB

Na podstawie podpisanej 17 kwietnia 2014 roku umowy sprzedaży akcji Lietuvos Draudimas AB PZU nabył od RSA 805 432 akcji zwykłych imiennych w spółce Lietuvos Draudimas AB stanowiących 99,977% kapitału zakładowego Lietuvos Draudimas AB („akcje Lietuvos Draudimas AB”) i upoważniających do 99,977% głosów na Walnym Zgromadzeniu Lietuvos Draudimas AB o wartości nominalnej 50,00 litów każda.

Nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB było uzależnione od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

  • uzyskania decyzji Banku Litwy zgodnie z właściwymi przepisami prawa litewskiego (łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń);
  • uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub litewskiego organu antymonopolowego (w zależności, który z organów byłby właściwy w sprawie), łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń; zgoda antymonopolowa miała być bezwarunkowa lub zawierać warunki akceptowalne dla PZU. 9 października 2014 roku PZU powziął informację o uzyskaniu przedmiotowej zgody. Zgodę wydano pod warunkiem dokonania sprzedaży przez PZU biznesu obejmującego ubezpieczenia auto casco oraz biznesu obejmującego ubezpieczenia mieszkań i domów na rzecz podmiotu trzeciego w określonym terminie. Biznes mający stanowić przedmiot sprzedaży obejmuje prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczeń PZU Lietuva: auto casco oraz mieszkań i domów według stanu do dnia decyzji, jak również środki trwałe i umowy zawarte przez PZU Lietuva w związku z powyższymi typami ubezpieczeń;
  • uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

Zamknięcie transakcji nabycia Lietuvos Draudimas AB i objęcie kontroli nastąpiło 31 października 2014 roku i od tego dnia Lietuvos Draudimas AB objęto konsolidacją. Płatność za akcje Lietuvos Draudimas AB dokonana w dniu zamknięcia transakcji wyniosła 191 012 tys. euro (wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji: 807 598 tys. zł).

Na 31 grudnia 2014 roku nie sporządzono ostatecznego rozliczenia transakcji (nie została ustalona ostateczna cena nabycia), dlatego przedstawione poniżej rozliczenie nabycia akcji Lietuvos Draudimas AB ma charakter prowizoryczny.

Prowizoryczne rozliczenie nabycia akcji Lietuvos Draudimas AB

W trakcie kalkulacji wartości firmy zaktualizowano wartości księgowe aktywów i zobowiązań Lietuvos Draudimas AB do wartości godziwej oraz zidentyfikowano nowe wartości niematerialne, niewykazywane do tej pory przez spółkę.

Wartość godziwa przejętych aktywów na moment objęcia kontroliRozliczenie prowizoryczne (w tys. euro)
Wartości niematerialne 4 595
Rzeczowe aktywa trwałe 11 066
Nieruchomości inwestycyjne 831
Aktywa finansowe 126 116
Należności 23 454
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 2 211
Inne aktywa 7 889
Zidentyfikowane w trakcie przejęcia nowe wartości niematerialne, w tym:  58 700
 - znak towarowy 19 400
 - relacje z klientami 18 700
 - przyszłe zyski z zakupionego portfela umów ubezpieczenia 17 800
 - relacje z brokerami 2 800
Aktywa łącznie 234 862
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 96 400
Zobowiązania 31 890
Udziały niekontrolujące 27
Udział w wartości godziwej nabytych aktywów netto 106 545
Wartość godziwa przekazanej zapłaty – środki pieniężne 191 012
Wyliczona wartość firmy  84 467

Wartość firmy nie będzie pomniejszała dochodu do opodatkowania.

2.4.5.4. Nabycie aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S i umowa transferu portfela ubezpieczeniowego

Na podstawie podpisanej 17 kwietnia 2014 roku umowy pomiędzy Codan Forsikring A/S, z siedzibą w Frederikberg („Codan Dania”) jako sprzedawcą, PZU Lietuva działającą poprzez oddział UAB DB PZU Lietuva Eesti Filiaal zarejestrowany w Republice Estonii jako kupującym oraz PZU jako gwarantem kupującego („Umowa sprzedaży Codan”) PZU Lietuva nabył od Codan Dania przedsiębiorstwo składające się z biznesu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Codan Dania poprzez oddział zarejestrowany w Estonii („Oddział Codan”).

Zamknięcie transakcji nabycia Oddziału Codan i objęcie kontroli nastąpiło 31 października 2014 roku. Płatność za Oddział Codan dokonana w dniu zamknięcia transakcji wyniosła 21 409 tys. euro. Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona po sporządzeniu ostatecznego rozliczenia transakcji przygotowanego przez PZU Lietuva i zaakceptowanego przez Codan Dania.

Obok Umowy sprzedaży Oddziału Codan, PZU Lietuva i Codan Dania podpisały również Umowę Transferu Portfolio - Transfer Estońskiego Portfolio Ubezpieczeniowego przez Codan Dania. Na podstawie tej umowy PZU Lietuva nabył od Codan Dania zbiór wszystkich umów ubezpieczeniowych podpisanych lub przejętych przez Oddział Codan na 31 października 2014 roku.

Na 31 grudnia 2014 roku nie sporządzono ostatecznego rozliczenia transakcji (nie została ustalona ostateczna cena nabycia), dlatego przedstawione poniżej rozliczenie nabycia Oddziału Codan ma charakter prowizoryczny.

Prowizoryczne rozliczenie nabycia Oddziału Codan

W trakcie kalkulacji wartości firmy zaktualizowano wartości księgowe aktywów i zobowiązań Oddziału Codan do wartości godziwej oraz zidentyfikowano nowe wartości niematerialne, niewykazywane do tej pory przez spółkę.

Wartość godziwa przejętych aktywów na moment objęcia kontroliRozliczenie prowizoryczne (w tys. euro)
Wartości niematerialne 1 843
Rzeczowe aktywa trwałe 114
Należności 10 526
Inne aktywa 1 926
Zidentyfikowane w trakcie przejęcia nowe wartości niematerialne, w tym:  7 400
 - przyszłe zyski z zakupionego portfela umów ubezpieczenia 3 500
 - relacje z brokerami 2 900
 - relacje z klientami 1 000
Aktywa łącznie 21 809
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 22 796
Zobowiązania 3 957
Udział w wartości godziwej nabytych aktywów netto -4 944
Wartość godziwa przekazanej zapłaty – środki pieniężne 21 409
Wyliczona wartość firmy  26 353

2.4.5.5. Nabycie udziałów spółek medycznych

CM Medica

8 kwietnia 2014 roku podpisano Umowę sprzedaży udziałów spółki Orlen Medica Sp. z o.o. (od 4 czerwca 2014 roku działającej pod firmą Centrum Medyczne Medica sp. z o.o.) pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym Orlen SA („PKN Orlen”) jako sprzedawcą i PZU FIZ AN BIS 2 jako kupującym („Umowa sprzedaży udziałów CM Medica”).

Na podstawie umowy sprzedaży udziałów CM Medica PZU FIZ AN BIS 2 nabył od PKN Orlen 17 983 udziałów w CM Medica o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przeniesienie udziałów nastąpiło 9 maja 2014 roku.

PZU został także pośrednim właścicielem 4 525 udziałów spółki działającej pod firmą Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, których właścicielem jest CM Medica, stanowiących 98,58% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 98,58% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Od dnia objęcia kontroli, tj. od 9 maja 2014 roku CM Medica i SU Krystynka objęto konsolidacją.

Prof-med

8 kwietnia 2014 roku podpisano umowę sprzedaży udziałów Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „Prof-med” Sp. z o.o. pomiędzy Anwilem SA („Anwil”) jako sprzedawcą i PZU FIZ AN BIS 2 jako kupującym („Umowa sprzedaży udziałów Prof-med”).

Na podstawie Umowy sprzedaży udziałów Prof-med PZU FIZ AN BIS 2 nabył od Anwilu 136 udziałów w Prof-med o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, stanowiących 96,45% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 96,45% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przeniesienie udziałów nastąpiło 12 maja 2014 roku. Od dnia objęcia kontroli, tj. od 12 maja 2014 roku Prof-med objęto konsolidacją.

Elvita

12 sierpnia 2014 roku podpisano umowę sprzedaży udziałów Elvity pomiędzy Tauron Dystrybucja SA, Tauron Wytwarzanie SA, Tauron Wydobycie SA (łącznie „Grupa Tauron”) jako sprzedającymi i PZU FIZ AN BIS 2 jako kupującym („Umowa sprzedaży udziałów Elvita”). Przeniesienie udziałów nastąpiło 1 grudnia 2014 roku.

Na podstawie Umowy sprzedaży udziałów Elvita PZU FIZ AN BIS 2 nabył od Grupy Tauron 14 984 udziałów Elvity o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, stanowiących 98,82% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 98,82% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

PZU został także pośrednim właścicielem 57 udziałów spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „Proelmed” sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, których posiadaczem jest Elvita, stanowiących 57,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 57,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Od dnia objęcia kontroli, tj. od 1 grudnia 2014 roku Elvita i Proelmed objęto konsolidacją.

Rozliczenie nabycia spółek medycznych

Rozliczenie nabycia udziałów spółek zależnych przeprowadzono na podstawie danych tych spółek sporządzonych na 30 kwietnia 2014 roku (CM Medica, SU Krystynka, Prof-Med) oraz na 30 listopada 2014 roku (Elvita, Proelmed). Nie wystąpiły istotne różnice danych księgowych pomiędzy danymi, na podstawie których dokonano rozliczenia transakcji a danymi na daty objęcia kontroli.

W trakcie kalkulacji wartości firmy zaktualizowano wartości księgowe rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej oraz zidentyfikowano nowe wartości niematerialne, niewykazywane do tej pory przez te spółki.

Wartość godziwa przejętych aktywów na moment objęcia kontroliRozliczenie ostateczne
(w tys. zł)
Wartości niematerialne 381
Rzeczowe aktywa trwałe 32 868
Aktywa finansowe 7 420
Należności 7 949
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 398
Inne aktywa 1 938
Zidentyfikowane w trakcie przejęcia nowe wartości niematerialne – relacje z klientami  16 145
Aktywa łącznie 68 099
Zobowiązania 15 437
Udziały niekontrolujące 779
Udział w wartości godziwej nabytych aktywów netto 51 883
Wartość godziwa przekazanej zapłaty – środki pieniężne 81 463
Wyliczona wartość firmy  29 580

Wartość firmy nie będzie pomniejszała dochodu do opodatkowania.

2.4.5.6. Nabycie akcji spółki PZU Finance AB (publ.)

2 czerwca 2014 roku PZU nabył akcje spółki PZU Finance AB (publ.) (do 16 czerwca 2014 roku działającej pod firmą Goldcup 9812 AB) za kwotę 500 tys. SEK (236 tys. zł), którą od tego dnia objęto konsolidacją.

3 lipca 2014 roku spółka wyemitowała obligacje, opisane w punkcie 51.

2.4.5.7. Dane finansowe nabytych jednostek

W tabeli poniżej przedstawiono dane finansowe jednostek nabytych w ciągu 2014 roku uwzględnione w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Dane zostały sporządzone zgodnie z MSSF i dotyczą okresu, w którym spółki te znajdowały się pod kontrolą Grupy PZU.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)AAS BaltaLink4Lietuvos Draudimas ABOddział CodanCM MedicaSU KrystynkaProf-MedElvitaProelmed
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 120 925 138 875 82 724 22 359 - - - - -
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -3 020 -7 748 -758 -821 - - - - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 117 905 131 127 81 966 21 538 - - - - -
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto -8 366 -8 502 -1 810 289 - - - - -
Składki zarobione netto 109 539 122 625 80 156 21 827 - - - - -
                   
Przychody z tytułu prowizji i opłat - - - - - - - - -
Przychody netto z inwestycji -117 5 602 1 768 - 39 2 15 7 2
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji -21 -1 377 825 - - - -9 -20 -
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 638 - - - - - - - -
Pozostałe przychody operacyjne 1 093 1 037 323 66 18 704 3 057 4 093 2 788 524
                   
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -83 658 -99 285 -46 274 -20 544 - - - - -
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 14 763 2 770 1 399 394 - - - - -
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -68 895 -96 515 -44 875 -20 150 - - - - -
                   
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych - - - - - - - - -
Koszty akwizycji -4 449 1) -2 9311)  -9 459 1) -1 604 1) - - - - -
Koszty administracyjne -19 811 -13 461 -17 398 -3 816 - - - - -
Pozostałe koszty operacyjne -38 721 2) -18 187 3) -42 416 4) -3 986 5) -18 272 -2 695 -4 031 -3 118 -660
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 744 -3 207 -31 076 -7 663 471 364 68 -343 -134
Koszty finansowe - -379 -67 - -33 - - -1 -
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności - - - - - - - - -
Zysk (strata) brutto -19 744 -3 586 -31 143 -7 663 438 364 68 -344 -134
Podatek dochodowy                  
 - część bieżąca  - - -71 - -366 -76 -39 104 -
 - część odroczona 2 279 5 743 7 168 - 309 -47 22 -37 13
Zysk (strata) netto -17 465 2 157 -24 046 -7 663 381 241 51 -277 -121
- zysk (strata) przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej  -17 464 2 157 -24 040 -7 661 381 238 49 -274 -68
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących -1 - -6 -2 - 3 2 -3 -53

1) Koszty akwizycji nie zawierają zmiany stanu odroczonych kosztów akwizycji, których wartość godziwa na moment nabycia wynosi 0.
2)
W tym 31 201 tys. zł amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek.
3)
W tym 14 888 tys. zł amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek.
4)
W tym 36 224 tys. zł amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek.
5)
W tym 3 741 tys. zł amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek.


2.4.5.8. Skonsolidowany rachunek zysków i strat z uwzględnieniem przejętych jednostek

Poniższa tabela prezentuje kwoty przychodów oraz zysków Grupy PZU z uwzględnieniem danych finansowych nabytych jednostek zależnych wyliczone w taki sposób, jak gdyby datą przejęcia dla wszystkich połączeń przeprowadzonych w trakcie roku był początek roku.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat z uwzględnieniem
nabytych jednostek zależnych (w tys. zł)
1 stycznia
- 31 grudnia 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 17 831 969
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -395 767
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 17 436 202
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto -128 091
Składki zarobione netto 17 308 111
   
Przychody z tytułu prowizji i opłat 350 764
Przychody netto z inwestycji 1 815 974
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 421 207
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 514 866
Pozostałe przychody operacyjne 585 083
   
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -12 258 830
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach
oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
207 310
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -12 051 520
   
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych -14 031
Koszty akwizycji -2 299 388
Koszty administracyjne -1 643 711
Pozostałe koszty operacyjne -1 090 634
Zysk z działalności operacyjnej 3 896 721
Koszty finansowe -220 267
Udział w stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności -1 525
Zysk brutto 3 674 929
Podatek dochodowy  
- część bieżąca -682 303
- część odroczona -28 244
Zysk netto 2 964 382

2.4.6. Utworzenie spółki Arm Property sp. z o.o.

26 listopada 2014 roku została zarejestrowana spółka Arm Property sp. z o.o. Kapitał nowej spółki wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 1 000 udziałów po 50 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Armaton SA.