19. Koszty akwizycji

Koszty akwizycji według rodzaju (w tys. zł)1 stycznia 
- 31 grudnia 2014
1 stycznia 
- 31 grudnia 2013
Zużycie materiałów i energii 28 754 31 058
Usługi obce 87 212 86 743
Podatki i opłaty 5 791 5 712
Koszty pracownicze 406 247 371 888
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 13 432 13 726
Amortyzacja wartości niematerialnych 19 111 12 284
Inne, w tym: 1 701 745 1 527 023
 - prowizje z działalności bezpośredniej 1 644 032 1 464 182
 - reklama 43 576 51 854
 - prowizje z działalności pośredniej 6 543 5 218
 - pozostałe 7 594 5 769
Zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji -115 268 -32 496
Koszty akwizycji, razem 2 147 024 2 015 938