Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 18. Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych

18. Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych

Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych (w tys. zł)1 stycznia 
- 31 grudnia 2014
1 stycznia 
- 31 grudnia 2013
Wynikające z kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach 16 609 43 536
 - koszty odsetkowe wyliczone efektywną stopą procentową 16 609 43 536
Wynikające z kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) -2 578 34 179
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych, razem 14 031 77 715