17.3 Koszty likwidacji szkód

Koszty likwidacji szkód według rodzaju (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Zużycie materiałów i energii 16 722 18 766
Usługi obce 189 921 185 488
Podatki i opłaty 20 037 15 330
Koszty pracownicze 295 472 297 618
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 11 820 13 603
Amortyzacja wartości niematerialnych 18 650 12 904
Inne, w tym: 119 981 86 582
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 110 184 77 608
- pozostałe 9 797 8 974
Koszty likwidacji szkód, razem 672 603 630 291