16. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Rozwiązanie rezerwy na świadczenia
dla przyszłych i obecnych emerytów
30 966 -
Prowizje z tytułu pełnienia czynności
komisarza awaryjnego
7 162 7 772
Rozwiązanie rezerw 34 773 1) 19 347 2)
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty
wartości aktywów niefinansowych
8 098 14 688
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i rzeczowych
aktywów trwałych w budowie
2 252 3 645
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów -6 613 76 856
Rozwiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej - 18 626
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów
i usług przez spółki nieubezpieczeniowe
295 222 262 131
Zmiana zakresu konsolidacji i wyceny
metodą praw własności
- 35 392
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu
innych zakładów ubezpieczeń
69 381 -
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności
z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej
35 434 17 264
Pozostałe 60 958 29 500
Pozostałe przychody operacyjne, razem 537 633 485 221

1) W pozycji wykazano m. in efekt rozwiązania rezerwy na koszty zamknięcia projektu GraphTalk (28 785 tys. zł).
2) W pozycji wykazano m. in efekt rozwiązania rezerwy na UOKiK (13 148 tys. zł).