Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 15. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

15. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Zmiana netto wartości godziwej aktywów
i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej (w tys. zł)
1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie
pierwszego rozpoznania, w tym:
413 373 145 650
- instrumenty kapitałowe -160 394 43 881
- dłużne papiery wartościowe 615 929 154 150
- wycena zobowiązań wobec uczestników
konsolidowanych funduszy inwestycyjnych
-42 162 -52 381
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 22 945 386 196
- instrumenty kapitałowe 42 707 221 241
- dłużne papiery wartościowe 83 448 142 760
- instrumenty pochodne -103 210 22 195
Nieruchomości inwestycyjne 76 215 -99 206
Objęcie konsolidacją funduszy inwestycyjnych, w tym: - 172 718
- kwota przeniesiona z pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny”
do skonsolidowanego rachunku zysków i strat na
moment objęcia konsolidacją
- 184 535
- kwota wynikająca z objęcia konsolidacją spółek specjalnego
przeznaczenia, zależnych od funduszy obejmowanych konsolidacją
- -11 817
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 512 533 605 358