Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 14. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

14. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (w tys. zł) 1 stycznia
- 31 grudnia 2014    
1 stycznia
- 31 grudnia 2013    
Wynik netto z realizacji inwestycji 380 284 89 329
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym:
317 227 117 530
- instrumenty kapitałowe 56 405 126 369
- dłużne papiery wartościowe 260 822 -8 839
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 97 886 21 011
- instrumenty kapitałowe -36 469 75 790
- dłużne papiery wartościowe 34 251 -41 517
- instrumenty pochodne 100 104 -13 262
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 21 071 30 685
- instrumenty kapitałowe 633 12 104
- dłużne papiery wartościowe 20 438 18 581
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym: 1 371 6 440
- dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 371 6 440
Pożyczki -368 -33
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych -56 733 -98 997
Nieruchomości inwestycyjne -170 4 430
Jednostki wyceniane metodą praw własności 1) - 8 263
Odpisy z tytułu utraty wartości 46 863 -46 782
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: -3 945 -110
- instrumenty kapitałowe -3 945 -110
Pożyczki -10 242 -
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 61 050 2) -46 672
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem 427 147 42 547

1) Wynik ze sprzedaży akcji KGJK.

2) W tym rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności dotyczącej pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 56.6.