13. Przychody netto z inwestycji

Przychody netto z inwestycji1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Przychody odsetkowe, w tym: 1 480 543 1 697 218
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 55 849 58 219
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 961 401 1 156 453
- pożyczki 439 660 478 130
- należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 484 -
- środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 23 149 4 416
Przychody z dywidend, w tym: 88 121 127 421
- aktywa finansowe zakwalifikowane do wyceny w wartości godziwej
przez wynik finansowy w momencie pierwszego rozpoznania
63 903 5 742
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 059 74 899
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 159 46 780
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 137 428 120 328
Różnice kursowe, w tym: 147 510 5 695
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 957 1 512
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 421 -503
- pożyczki 81 952 6 489
- należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 21 210 -1 128
- środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 33 970 -675
Pozostałe, w tym: -59 764 -84 012
- koszty działalności inwestycyjnej -24 512 -42 553
- koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych -61 209 -61 423
- pozostałe 25 957 19 964
Przychody netto z inwestycji, razem 1 793 838 1 866 650