Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 12. Przychody z tytułu prowizji i opłat

12. Przychody z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Ubezpieczenia emerytalne 270 565 217 189
Prowizje z tytułu opłat manipulacyjnych 19 871 48 664
Prowizje z tytułu zarządzania aktywami
otwartego funduszu emerytalnego
112 100 168 525
Pozostałe 138 5941) -
Kontrakty inwestycyjne 12 282 18 808
Przychody z tytułu opłat dotyczących
kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta
12 282 18 808
Pozostałe 67 917 63 172
Przychody i opłaty od funduszy oraz
towarzystw funduszy inwestycyjnych
67 917 63 172
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 350 764 299 169

1) W tym 132 267 tys. zł z tytułu likwidacji części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego OFE PZU.