Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 11. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

11. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
8 999 205 8 656 694
W ubezpieczeniach bezpośrednich 8 905 802 8 601 894
W ubezpieczeniach pośrednich 93 403 54 800
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto
w ubezpieczeniach na życie
7 885 434 7 823 309
Składki indywidualne 3 256 968 3 303 824
Składki ubezpieczeń grupowych 4 628 466 4 519 485
Składki przypisane brutto, razem 16 884 639 16 480 003

W 2014 i w 2013 roku spółki prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie nie prowadziły reasekuracji czynnej.

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych
i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (w tys. zł)
1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 527 989 506 773
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 2 899 442 2 939 441
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 2 209 647 2 127 195
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 77 015 58 338
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 043 689 1 969 678
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 798 498 705 364
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 97 884 49 255
Świadczenie pomocy (grupa 18) 248 180 214 657
Ochrona prawna (grupa 17) 877 848
Pozostałe (grupa 16) 95 984 85 145
Razem 8 999 205 8 656 694