Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 10. Wartość godziwa | 10.6 Największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych a jego aktualne wykorzystanie

10.6 Największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych a jego aktualne wykorzystanie

Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku w przypadku jednej nieruchomości inwestycyjnej (o wartości bilansowej 2 822 tys. zł) jej aktualne wykorzystanie nie było największym i najlepszym wykorzystaniem, jednakże wycena bilansowa uwzględnia jej największe i najlepsze wykorzystanie.

Nieruchomość ta to grunt zabudowany naniesieniem wymagającym wyburzenia, a optymalnym wykorzystaniem jest wybudowanie nowych obiektów.