Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 10. Wartość godziwa | 10.5 Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

10.5 Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej