Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 10. Wartość godziwa | 10.4 Zmiana stanu aktywów powtarzalnie wycenianych w wartości godziwej, zakwalifikowanych do Poziomu III

10.4 Zmiana stanu aktywów powtarzalnie wycenianych w wartości godziwej, zakwalifikowanych do Poziomu III

Zmiana stanu aktywów zaklasyfikowanych do Poziomu III hierarchii wartości godziwej (w tys. zł)1 stycznia 2014
– 31 grudnia 2014
1 stycznia 2013
– 31 grudnia 2013
Nieruchomości inwestycyjneAktywa przeznaczone do sprzedażyNieruchomości inwestycyjneAktywa przeznaczone do sprzedaży
Stan na początek okresu 1 312 329 51 435 451 607 4 461
Nabycie 667 058 - 65 560 -
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych 33 964 789 24 767 21 943
Reklasyfikacje z nieruchomości inwestycyjnych - 10 786 - 62 313
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: 76 391 -1 358 -92 546 -37 282
- wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji -693 359 4 430 -
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 77 084 -1 717 -96 976 -37 282
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach w pozycji - „Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych” 8 725 - 6 308 -
Reklasyfikacje do nieruchomości własnych - - -24 153 -
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży -10 786 - -62 313 -
Sprzedaż -15 307 -1 651 -9 561 -
Reklasyfikacje do Poziomu II - - -118 214 -
Zmiana składu grupy 3 481 - 1 070 945 -
Różnice kursowe -885 - -71 -
Stan na koniec okresu 2 074 970 60 001 1 312 329 51 435

Nieruchomości zakwalifikowane do Poziomu III wartości godziwej

LpNazwa nieruchomościWartość godziwa na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Podejście do wycenyDane niemożliwe do zaobserwowaniaZakres danych niemożliwych do zaobserwowania
1Kompleks biurowy, Wrocław 276 220 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 14,50 - 15,50 euro
Stopa kapitalizacji 1)
2Budynek magazynowo-biurowy, Łódź 220 990 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 7,50 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 2,60 - 3,60 euro
Stopa kapitalizacji 1)
3Kompleks biurowy, Gdańsk 168 910 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 12,00 - 16,00 euro
Stopa kapitalizacji 1)
4Budynek biurowy, Warszawa 156 000 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 12,00 - 15,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za jedno miejsce (parking) 70,00 - 150,00 euro
Stopa kapitalizacji 1)
5Kompleks biurowy, Warszawa 140 240 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 7,98 - 22,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za jedno miejsce (parking) 23,46 - 150,00 euro
Stopa kapitalizacji 1)
6Budynki magazynowe, Czeladź 129 500 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) w parkach magazynowych 8,00 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 3,00 - 4,40 euro
Stopa kapitalizacji 1)
7Budynek magazynowo-biurowy, Nowa Wieś Wrocławska 124 370 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 8,00 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 2,40 - 4,20 euro
Stopa kapitalizacji 1)
8Budynek biurowy, Warszawa 115 330 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 11,50 - 14,50 euro
Miesięczna stawka czynszu za jedno miejsce (parking) 55,00 - 85,00 euro
Stopa kapitalizacji 1)
9Kompleks magazynowo-biurowy (obiekt w trakcie budowy), Komorniki 101 190 Podejście mieszane przy zastosowaniu metody pozostałościowej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 8,50 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 2,30 - 4,00 euro
Stopa kapitalizacji 1)
Koszty budowy 2)
10Centrum Handlowe, Pabianice 97 250 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 3)
Stopa kapitalizacji 1)
11Budynek magazynowo-biurowy, Bielany Wrocławskie 88 830 Podejście dochodowe dla części nieruchomości stanowiącej Halę A oraz podejście mieszane przy zastosowaniu metody pozostałościowej dla części nieruchomości przeznaczonej pod budowę Hali B Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) w parkach magazynowych 8,00 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 2,40 - 4,20 euro
Stopa kapitalizacji 1)
Koszty budowy 4)
12Budynek magazynowo-biurowy, Gdańsk 85 070 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) w parkach magazynowych 8,00 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 2,60 - 3,60 euro 5)
Stopa kapitalizacji 1)
13Galeria handlowa, Iława 69 100 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 3)
Stopa kapitalizacji 1)
14Budynek magazynowo-biurowy, Łódź 62 780 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) w parkach magazynowych 7,50 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) 2,60 - 3,60 euro
Stopa kapitalizacji 1)
15Budynek magazynowo-biurowy, Nowa Wieś Wrocławska 60 050 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) w parkach magazynowych 8,00 - 9,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 2,40 - 4,20 euro
(powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji 1)
16Kompleks magazynowo-biurowy, Błonie 44 180 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) w parkach magazynowych 7,00 - 8,00 euro
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 2,10 - 3,00 euro
(powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji 1)
17Budynek handlowy, Nowy Targ 39 040 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 3)
Stopa kapitalizacji 1)
18Galeria handlowa, Lubin 38 650 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 3)
Stopa kapitalizacji 1)
19Pozostałe 57 270 nd nd nd
Razem 2 074 970

1) Stopa kapitalizacji została ustalona na podstawie stopy bazowej określonej dla wybranej transakcji rynkowej (wybór uzależniony od lokalizacji i charakteru wycenianej nieruchomości) oraz korekty stopy bazowej wynikającej z następujących czynników charakteryzujących wycenianą nieruchomość: makrolokalizacja, bezpośrednie sąsiedztwo, specyfikacja obiektu, charakterystyka budynku, stan wynajęcia, pozostały okres trwania umów najmu, wartość transakcji, obroty, średnie czynsze, wiek i rodzaj budynku, odległość od szlaków komunikacyjnych
2) Wartość kosztów budowy została określona na podstawie budżetu inwestycyjnego
3) Czynsz rynkowy dla nieruchomości został określony na podstawie analizy rynku powierzchni handlowych w obiektach o zbliżonej lokalizacji i charakterystyce do wycenianej nieruchomości, a w szczególności w oparciu o poziom stawek czynszu najmu w umowach podpisanych w wycenianym centrum handlowym
4) Wartość kosztów budowy została określona na podstawie rynkowych kosztów budowy budynków magazynowych
5) Czynsz rynkowy został określony na podstawie stawek z ostatnio podpisanych umów na terenie parku
6) Wartość kosztów budowy została określona na podstawie rynkowych kosztów budowy budynków biurowych pomniejszonych o koszty poniesione na dzień wyceny

Wyceny nieruchomości kwalifikowanych do Poziomu III są wrażliwe na zmiany parametrów przyjmowanych w ich wycenach, a parametry te są zależne od otoczenia makroekonomicznego (np. wzrost gospodarczy, inflacja, poziom stóp procentowych), podaży i popytu na poszczególnych lokalnych rynkach nieruchomości (uwzględniając zarówno rynek najmu jak też popyt na całe nieruchomości zgłaszany przez inwestorów finansowych). Parametry przyjmowane w tych wycenach mogą być powiązane ze sobą, przy czym poziom współzależności nie jest stały i może zmieniać się w zależności od otoczenia rynkowego.