Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 10. Wartość godziwa | 10.3 Przesunięcia pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej

10.3 Przesunięcia pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej

W przypadku zmiany sposobu wyceny aktywów lub zobowiązań, wynikających np. z utraty (lub uzyskania) dostępności notowań obserwowanych na aktywnym rynku przenosi się takie aktywa lub zobowiązania pomiędzy Poziomami I i II.

Zarówno w 2014 roku, jak i w 2013 roku nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy Poziomem I i II.

Składniki aktywów lub zobowiązań są przenoszone pomiędzy poziomami II i III (odpowiednio między poziomami III i II) gdy:

  • następuje zmiana modelu wyceny będąca efektem zastosowania nowych czynników nieobserwowalnych (odpowiednio obserwowalnych) lub
  • dotychczas stosowane czynniki, których wpływ na wycenę jest istotny przestają być (odpowiednio stają się) obserwowalne na aktywnym rynku.

Dokonane w 2013 roku reklasyfikacje nieruchomości inwestycyjnych z poziomu III do poziomu II dotyczyły nieruchomości, których nową wycenę określono na podstawie szacowanej ceny sprzedaży.

Przeniesienia pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej dokonywane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego wg wartości na ten dzień.