10.2 Hierarchia wartości godziwej

W oparciu o dane wejściowe wykorzystywane przy ustalaniu wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań, dla których zaprezentowano wartość godziwą, klasyfikowane są do następujących poziomów:

  • Poziom I – aktywa i zobowiązania wyceniane na bazie cen notowanych (nieskorygowanych) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań. Do tego poziomu zaklasyfikowano:

- płynne notowane dłużne papiery wartościowe;

- akcje i certyfikaty inwestycyjne notowane na giełdach;

- instrumenty pochodne notowane na giełdach.

  • Poziom II – aktywa i zobowiązania, których wycena opiera się na danych wejściowych innych niż ceny notowane zaliczane do Poziomu I, które są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (bazujący na cenach). Do tego poziomu zaklasyfikowano:

- nienotowane dłużne papiery wartościowe oraz niepłynne notowane dłużne papiery wartościowe (w tym nieskarbowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty niefinansowe);

- instrumenty pochodne inne niż notowane na giełdach;

- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

- nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody porównawczej, obejmujące wolne grunty pod zabudowę i niektóre mniejsze i mniej wartościowe budynki (w tym lokale mieszkalne, garaże itp.);

- zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych;

- kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta.

  • Poziom III – aktywa, których wycena opiera się na danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania na rynkach (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tego poziomu zaklasyfikowano nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody dochodowej lub metody pozostałościowej.

W sytuacji gdy do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań używane są dane wejściowe klasyfikowane do różnych poziomów hierarchii wartości godziwej, wyceniany składnik przypisuje się do najniższego poziomu, z którego pochodzą dane wejściowe, mające istotny wpływ na całość wyceny.

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na 31 grudnia 2014 (w tys. zł) Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 2 523 930 458 234 - 2 982 164
Instrumenty kapitałowe 357 732 189 567 - 547 299
Dłużne papiery wartościowe 2 166 198 268 667 - 2 434 865
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 12 503 393 67 744 - 12 571 137
Instrumenty kapitałowe 1 444 157 38 440 - 1 482 597
Dłużne papiery wartościowe 11 059 236 29 304 - 11 088 540
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 2 990 261 3 535 086 - 6 525 347
Instrumenty kapitałowe 1 572 464 2 890 941 - 4 463 405
Dłużne papiery wartościowe 1 415 953 99 586 - 1 515 539
Instrumenty pochodne 1 844 544 559 - 546 403
Nieruchomości inwestycyjne - 161 092 2 074 970 2 236 062
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1) - 69 259 60 001 129 260
Zobowiązania
Instrumenty pochodne 19 032 606 812 - 625 844
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 856 865 - 856 865
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 587 267 - 587 267

1) Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w punkcie 43.

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Poziom IPoziom IIPoziom IIIRazem
Aktywa
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 1 637 420 279 564 - 1 916 984
Instrumenty kapitałowe 370 228 35 599 - 405 827
Dłużne papiery wartościowe 1 267 192 243 965 - 1 511 157
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 10 963 791     25 088 - 10 988 879     
Instrumenty kapitałowe 791 919 25 088 - 817 007
Dłużne papiery wartościowe 10 171 872 - - 10 171 872
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 5 976 711 2 938 586 - 8 915 297
Instrumenty kapitałowe 2 528 806 2 553 048 - 5 081 854
Dłużne papiery wartościowe 3 442 825 130 575 - 3 573 400
Instrumenty pochodne 5 080 254 963 - 260 043
Nieruchomości inwestycyjne - 162 441 1 312 329 1 474 770
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1) - 38 568 51 435 90 003
Zobowiązania
Instrumenty pochodne 1 169 236 580 - 237 749
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 688 282 - 688 282
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 870 545 - 870 545

1) Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w punkcie 43.

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Nieruchomości biurowe 929 977 888 458
Nieruchomości handlowe 230 270 214 440
Nieruchomości magazynowe 891 690 183 790
Pozostałe 23 033 25 641
Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III, razem 2 074 970 1 312 329

1) Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w punkcie 43

Aktywa i zobowiązania, dla których ujawniana jest wartość godziwa na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Poziom IPoziom IIPoziom IIIRazem
Aktywa        
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 20 443 747 3 080 645 - 23 524 392
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC 52 737 - - 52 737
Zobowiązania        
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych - 2 180 294 - 2 180 294
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - 520 383 - 520 383

Aktywa i zobowiązania, dla których ujawniana jest wartość godziwa na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Poziom IPoziom IIPoziom IIIRazem
Aktywa
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 19 668 604 128 135 - 19 796 739
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC 47 954 - - 47 954
Zobowiązania
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - 1 253 256 - 1 253 256