Strona główna | Strategia Grupy PZU 3.0 | Realizacja Strategii 2.0 na lata 2012 - 2014

Realizacja Strategii 2.0 na lata 2012 - 2014

CelPodsumowanie podjętych działań i osiągnięć
Filary biznesowe:  
Klient masowy  
Utrzymanie w sposób rentowny pozycji w ubezpieczeniach
majątkowych i pozostałych osobowych (w Polsce)
1. W 2014 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń masowych był o 31,9% wyższy w porównaniu do 2011 roku.
2. Numer 1 na rynku wg danych KNF za 2014 rok - PZU - w kategorii osoby fizyczne - 34,2% w ub. AC, 26,8%, w ub. OC komunikacyjnych oraz 46,2% w ub. pozostałych.
3. Udostępnienie kolejnych produktów na platformie Everest (PZU Auto, PZU Dom, PZU NNW, OC w Życiu Prywatnym, Wojażer).
4. Przejęcie Link4, lidera polskiego rynku ubezpieczeń direct. W 2014 roku posiadał on 1,6% składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.
Rozwój ubezpieczeń na życie (w Polsce) 1. Wzrost składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń indywidualnych o 121,5% w porównaniu do 2011 roku.
2. W ramach wdrażania CRM analitycznego rozwijano w PZU Życie funkcjonalności pozwalające na działania w obszarze cross-sellingu.
Zbudowanie pozycji w obszarze Inwestycji 1. Pozyskanie w 2014 roku przez TFI PZU 1,7 mld zł aktywów netto klientów zewnętrznych. Na koniec 2014 roku TFI PZU zarządzało ponad 6,0 mld zł aktywów klientów zewnętrznych, tj. o 41,5% większymi niż na koniec 2013 roku. W okresie trzech lat wartość tych aktywów wzrosła ponad 2,5–krotnie.
2. W grudniu 2014 roku wartość aktywów TFI PZU wynosiła 25,5 mld zł, co stanowiło 12,2% aktywów TFI (utrzymanie pierwszego miejsca na rynku).
3. Grupa PZU zarejestrowała 17 z 29 nowoutworzonych w 2014 roku Pracowniczych
Programów Emerytalnych (PPE). Dzięki temu PZU Inwestycje umocniło się na pozycji lidera rynku PPE prowadząc 524 ze wszystkich 1 063 takich programów w Polsce.
Klient grupowy  
Rentowne utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie (w Polsce) 1. Zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem efektu konwersji w segmencie ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych za 2014 rok wzrósł o 25,4% w porównaniu do 2011 roku.
2. Stały wzrost składki przypisanej brutto (+5,8% w porównaniu do 2011 roku) oraz wysoka rentowność segmentu.
3. W 2014 roku utrzymanie pierwszej pozycji na rynku ubezpieczeń na życie w składce regularnej z udziałem na poziomie 42,8%.
4. Kontynuowanie sprzedaży nowych umów indywidualnej kontynuacji dla ubezpieczeń grupowych na życie.
Rozwijanie indywidualnych relacji (Klub PZU Pomoc w Życiu) 1. Wzrost liczby klubowiczów do 2,6 mln (na koniec 2011 roku ponad 2,0 mln).
2. Rozszerzenie wachlarza usług i rabatów oferowanych w ramach Klubu PZU Pomoc w Życiu.
Dynamiczny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych i zbudowanie pozycji wiodącego prywatnego świadczeniodawcy medycznego 1. Wzrost składki przypisanej z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych o 111,1%
w porównaniu do 2011 roku.
2. Wzrost liczby ryzyk w grupowych ub. zdrowotnych o 185,3% w porównaniu do 2011 roku.
3. Wprowadzenie ubezpieczenia lekowego, uzupełnionego zmodyfikowaną ofertą ubezpieczenia dodatkowego Antybiotyk („Cztery Pory Roku”) (także do ubezpieczeń kontynuowanych).
4. Rozbudowa własnej sieci placówek opieki zdrowotnej. Zakup udziałów w spółce Elvita Jaworzno III (jednej z największych sieci nowoczesnych gabinetów medycznych na południu Polski) od trzech spółek należących do Grupy Tauron, spółki Centrum Medyczne Medica (zakupionej od PKN Orlen) oraz Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „Prof-Med” (zakupionej od Anwil).
5. Rozszerzenie kanałów dostępu do usług medycznych o aplikację mobilną.
Klient korporacyjny  
Odbudowywanie pozycji rynkowej przy zachowaniu rentowności (w Polsce) 1. Zysk z działalności operacyjnej w segmencie ub. korporacyjnych za 2014 rok wzrósł o 11,7% w porównaniu do 2011 roku.
2. Lider rynku wg danych KNF po trzech kwartałach 2014 roku w kategorii „Przedsiębiorstwa i pozostałe podmioty” pod względem wielkości składki przypisanej brutto – 42,5% w ub. AC; 47,6% w ub. OC komunikacyjnych oraz 19,1% w pozostałych.
Inne obszary działania  
Efektywna polityka kapitałowa i inwestycyjna 1. Emisja pięcioletnich euroobligacji na kwotę 500 mln euro. Dzięki wysokiemu ratingowi, dobrym wynikom w zakresie realizacji planów strategicznych była to najkorzystniej uplasowana emisja polskiej spółki na rynku międzynarodowym.
2. Wypłata z zysku PZU za 2013 rok 4 663,0 mln zł w formie dywidendy.
3. Kontynuowanie prac mających na celu przygotowanie Grupy PZU do spełnienia wymogów regulacyjnych związanych z dyrektywą Solvency II.
4. Nabycie prestiżowego portfela nieruchomości logistycznych. Zakupiono cztery parki logistyczne zlokalizowane w: Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku za około 140 mln euro.
Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej  1. Poprawa pozycji w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez przejęcie liderów rynków: litewskiego - Lietuvos Draudimas i łotewskiego AAS Balta, a także estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S.
Czynniki warunkujące wdrożenie
Nowoczesny i zintegrowany model obsługi klienta i efektywne operacje 1. Wprowadzenie procesu bezpośredniej likwidacji szkód.
2. 91,5% klientów zadowolonych z przebiegu procesu likwidacji szkód (badanie satysfakcji klientów na próbie ok. 24 tys. klientów przeprowadzone w 2014 roku).
3. Wprowadzenie, jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku, floty aut zastępczych hybrydowych samochodów, dostępnych w całym kraju).
4. Wprowadzenie kolejnych funkcjonalności systemu polisowego Everest. Pod koniec 2014 roku na platformie Everest było wystawianych około 27 tys. polis dziennie
5. Powołanie zespołu Organizacji Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach.
HR: partner biznesu / zaangażowani pracownicy / kultura zorientowana na wynik 1. Przeprowadzenie kolejnego badania zaangażowania pracowników Grupy PZU. Wskaźnik zaangażowania w 2013 roku wyniósł 48% wobec 40% w roku poprzednim.
2. Rewitalizacja i standaryzacja oddziałów oraz zmiana modelu obsługi klienta na wielu płaszczyznach.
3. Wdrożenie e-learningowego modułu szkoleniowego dedykowanego dla Grupy PZU.
4. Uruchomienie kolejnej tury praktyk i staży w Grupie PZU. Przeprowadzenie kampanii „Upoluj najlepszy staż w mieście”.
5. Inauguracja programu rozwojowego Menedżer 2.0 będącego kontynuacją programu „Lider 2.0”, skierowanego do kadry menedżerskiej.
6. Przeprowadzenie kampanii „PZU. Przyciągamy najlepszych” w celu pozyskania dla firmy najlepszych kandydatów. Przekaz był skierowany zarówno do doświadczonych specjalistów, jak i studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.
7. Przeprowadzenie programu „W trosce o serce”, który objął ponad 1 200 kobiet pracujących w PZU i PZU Życie.
8. Rozpoczęcie wdrażania nowego systemu kadrowo-płacowego.