Strona główna | Strategia Grupy PZU 3.0 | Przewidywana sytuacja w otoczeniu zewnętrznym

Przewidywana sytuacja w otoczeniu zewnętrznym

Opracowywując strategię rozwoju Grupy PZU do 2020 roku wzięto pod uwagę wszystkie czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, które mogą wpłynąć na plany biznesowe spółki.

Strategię rozwoju Grupy PZU do 2020 roku opracowano przy następujących założeniach dotyczących kondycji polskiej gospodarki i sektora ubezpieczeń:

 • umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego w Polsce – według prognoz przygotowanych przez PZU, w najbliższych latach Polska będzie się rozwijać w tempie około 3-4% w skali roku. Jednym z głównych motorów wzrostu polskiej gospodarki pozostanie konsumpcja indywidualna, która będzie rosnąć w tempie 2,6-3,3% w skali każdego roku;
   
 • niski poziom inflacji – 2015 rok będzie się charakteryzować 0,5 - procentowym wzrostem cen. Następnie, wskaźnik inflacji będzie powoli przyspieszać, a w 2018 roku może osiągnąć cel przyjęty przez RPP (tj. 2,5% w skali roku);
   
 • historycznie niskie stopy procentowe – przewiduje się, że w pierwszych latach obowiązywania strategii stopy procentowe będą kształtować się na nienotowanych do tej pory niskich poziomach. W 2015 roku średnioroczny WIBOR6M może wynieść mniej niż 2,0%, a w horyzoncie strategii powinien wzrosnąć do ok. 3,5%;
   
 • starzenie się społeczeństwa – przewidywany jest spadek liczby mieszkańców Polski oraz wzrost udziału osób w podeszłym wieku w strukturze ludności;
   
 • wprowadzenie zmian regulacyjnych, a w tym wejście w życie:

Przewiduje się, że rynek ubezpieczeń majątkowych będzie się rozwijać w tempie około 2,5% w skali roku, natomiast rynek ubezpieczeń na życie średnio w tempie 1,3% w skali roku.

  • Solvency II (Wypłacalność II) – dyrektywa Solvency II wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, a niektóre jej zapisy już od 1 kwietnia 2015 roku. Wpłynie ona na poziom wymogów kapitałowych zakładów ubezpieczeniowych oraz wprowadzi nowe standardy zarządzania ryzykiem;
    
  • Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Przewiduje się, że przejściowo może ona spowolnić rozwój sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami;
    
 • wzrost poziomu szkodowości w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w dłuższym okresie;
   
 • umiarkowane perspektywy w zakresie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce; 
   
  • rynek ubezpieczeń majątkowych – przewiduje się, że będzie się rozwijać w tempie około 2,5% w skali. Z uwagi na niski przyrost liczby samochodów, stosunkowo wolno będą przyrastać składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (średnio o około 2,3% w roku). Zakłada się też utrzymanie wojny cenowej na tym rynku w pierwszych latach obowiązywania strategii (przy utrzymaniu niskiego poziomu szkodowości). Prognozy przewidują, że nieco szybciej rozwijać się będzie rynek ubezpieczeń poza komunikacyjnych (o 2,7% w skali roku). Będzie to wynikać ze wzrostu wartości majątku trwałego firm, jak i podniesienia poziomu zamożności klientów indywidualnych i większego zainteresowania dodatkowymi ubezpieczenia;
    
  • rynek ubezpieczeń na życie – będzie się on rozwijać wolniej niż rynek ubezpieczeń majątkowych, średnio o 1,3% w skali każdego roku. W ramach 1,3 – procentowego wzrostu ubezpieczeń regularnych, zakłada się stabilny wzrost ubezpieczeń grupowych (średnioroczne tempo na poziomie 2,7%). Na skutek uporządkowania rynku ubezpieczeń ze składką jednorazową, wzrośnie w nich udział ubezpieczeń z funduszem kapitałowym kosztem produktów strukturyzowanych i polisolokat;
    
 • dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych – niskie stopy procentowe wraz z rosnącą zamożnością społeczeństwa sprzyjać będą rozwojowi tego rynku. Przewiduje się, że aktywa gospodarstw domowych ulokowane w TFI będą rosnąć w średnim tempie 12,3% w skali roku;
   
 • duży potencjał ubezpieczeń i abonamentów medycznych – na skutek utrudnionego dostępu do świadczeń z NFZ, wydatki prywatne na abonamenty i ubezpieczenia zdrowotne będą rosnąć w tempie 8,5% w skali roku.


Rynek ubezpieczeń majątkowych – składka przypisana brutto w mld zł*

Rynek ubezpieczeń na życie – składka przypisana brutto w mld zł*

Oszczędności gospodarstw domowych ulokowane na rynku TFI w mld zł*

Prywatne wydatki na ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty w mld zł*