Strona główna | Strategia Grupy PZU 3.0 | Kierunki rozwoju Grupy PZU na poszczególnych rynkach

Kierunki rozwoju Grupy PZU na poszczególnych rynkach

Ambicją PZU jest rozwój w obszarze klienta detalicznego, ubezpieczeń majątkowych dla klientów korporacyjnych, pozyskanie nowych klientów z branży energetycznej i paliwowej oraz zapewnienie pełnej gamy usług z zakresu ochrony zdrowia.

Rynek detaliczny

Ambicją Grupy PZU w obszarze klienta detalicznego jest:

 • klient masowy: Grupa utrzyma dotychczasową bazę klientów docelowych (o najwyższym potencjale) i zwiększy sprzedaż krzyżową (cross-selling) w tym segmencie. Ważną rolę w utrzymaniu dotychczasowych jak i pozyskaniu nowych klientów spełni wprowadzenie direct/self-service oraz oferowanie produktów ubezpieczeniowych pod dwoma markami, tj. PZU i Link4. Grupa pogłębi relacje z klientami m.in. dzięki dosprzedaży ubezpieczeń majątkowych (głównie OC i mieszkań) wśród klientów korzystających z grupowych ubezpieczeń na życie lub indywidualnie kontynuowanych;
 • klient Premium – Grupa PZU zwiększy swój udział w zaspakajaniu potrzeb ubezpieczeniowych i w zakresie zarządzania aktywami tych klientów (share-of-wallet). Obok dosprzedaży ubezpieczeń (indywidualnych ochronnych na życie, majątkowych i pozostałych osobowych) Grupa zaoferuje im indywidualne produkty zdrowotne oraz produkty inwestycyjne (głównie TFI);
 • klient MŚP – pomimo rosnącej konkurencji, Grupa utrzyma wysokie udziały rynkowe w segmencie MSP. Grupa PZU wzmocni relacje z tym segmentem poprzez zaoferowanie kompleksowej oferty majątkowo-życiowej, tj. ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, życiowych oraz zdrowotnych. Wraz z rozwojem tych firm i wzrostem ich świadomości ubezpieczeniowej, Grupa będzie proponować klientom z tego segmentu, zwłaszcza większym, zwiększanie sum ubezpieczeń produktów majątkowych i pozostałych osobowych.


Uproduktowienie Klienta DetalicznegoKlienci korporacyjni

W zakresie ubezpieczeń majątkowych dla klientów korporacyjnych Grupa PZU obroni pozycję w ubezpieczeniach komunikacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu dodatniej rentowności technicznej. Natomiast w zakresie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych Grupa zwiększy swój udział z 13% do około 20% w segmencie Mid-Korpo.

Filozofia działania Grupy PZU na tym rynku zakłada, że stanie się ona dla klientów partnerem biznesowym, o silnej pozycji eksperckiej, dostarczającym nie tylko produkty ubezpieczeniowe, ale również doradzającym klientom na każdym etapie zarządzania ryzykiem.

Filozofia działania Grupy PZU na tym rynku zakłada, że stanie się ona dla klientów partnerem biznesowym, o silnej pozycji eksperckiej, dostarczającym nie tylko produkty ubezpieczeniowe, ale również doradzającym klientom na każdym etapie zarządzania ryzykiem (szczególnie w fazie definiowania potrzeb ubezpieczeniowych). Niezależnie od wielkości podmiotu Grupa PZU będzie stosować zindywidualizowane podejście do swoich klientów.

Główne instrumenty realizacji przyjętych celów to:

 • wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i procesowych, z wykorzystaniem nowych technologii, w tym wykorzystanie potencjału platformy Everest;
 • zaproponowanie klientom z segmentów Klienta Kluczowego i Strategicznego doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem;
 • wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających efektywność sprzedażową oraz podnoszących poziom obsługi klientów i brokerów.

W obszarze ubezpieczeń na życie oferowanych klientom korporacyjnym celem Grupy PZU jest utrzymanie udziału w rynku, akceptując jednoczesny kontrolowany spadek rentowności.

Główne działania:

 • wdrażanie innowacji produktowych;
 • rozwój procesów obsługowych wykorzystujących nowe technologie oraz stopniowe wprowadzenie samoobsługi w ubezpieczeniach grupowych i indywidualniekontynuowanych;
 • poprawa jakości bazy danych o klientach korzystających z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, pod kątem możliwości wykorzystania jej do sprzedaży krzyżowej ubezpieczeń dla klientów detalicznych. Monitorowanie i zarządzanie przepływami klientów z grupy korzystających z ubezpieczeń grupowych do grupy posiadających ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane.

Bancassurance i Partnerstwo Strategiczne

W obszarze współpracy z bankami Grupa stawia sobie następujące cele:

 • utrzymanie udziału rynkowego w zakresie produktów majątkowych;
 • w długim terminie wykorzystanie szans wynikających z Rekomendacji U i zbudowanie pozycji w zakresie ubezpieczeń na życie (przejściowo Rekomendacja U może przyczynić się do spadku składki przypisanej brutto);
 • dążenie do stworzenia joint venture z wybranym partnerem bankowym.

Grupa PZU będzie rozwijać także współpracę z kontrahentami posiadającymi duże bazy klientów lub obsługującymi płatności masowe. W szczególności planuje pozyskać nowych partnerów z branży energetycznej, paliwowej oraz telekomunikacyjnej.

Dla partnerów strategicznych Grupa wdroży innowacyjne produkty ubezpieczeniowe i assistance.

Zarządzanie aktywami

W ramach Grupy PZU, działalność w obszarze zarządzania aktywami prowadzona jest pod marką PZU Inwestycje. Główne cele jej działalności do 2020 roku to:

 • dynamiczny wzrost wartości aktywów klientów oraz zdobycie pozycji lidera w obszarze zarządzania aktywami klienta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
 • zbudowanie wizerunku firmy jako dostawcy unikalnych produktów o ponadprzeciętnych wynikach finansowych (tj. lepszych od mediany wyników konkurencji), posiadającej wyjątkowe kompetencje w inwestowaniu i zarządzającej znacznym portfelem inwestycji na własny rachunek;
 • zwiększenie kontrybucji z zarządzania aktywami klientów do wyniku finansowego Grupy PZU.

Realizując te cele, PZU Inwestycje skoncentruje się na:

 • utrzymaniu długoterminowych relacji z klientem poprzez oferowanie mu przejrzystych i zrozumiałych produktów, a także prowadzeniu jasnej i klarownej komunikacji dotyczącej ryzyka oraz kosztów związanych z inwestycją;
 • poszukiwaniu atrakcyjnych nisz na rynku, dzięki którym oferowane produkty będą trudne do skopiowania przez konkurencję;
 • rozwój własnej sieci sprzedaży produktów inwestycyjnych, m.in. poprzez uruchomienie sprzedaży przez Internet oraz selektywne wykorzystanie sieci własnej Grupy PZU;
 • dążenie do zapewnienia powszechnej dostępności swoich produktów poprzez rozbudowę zewnętrznej sieci sprzedaży w Polsce (w wyniku nawiązania współpracy z nowymi partnerami oraz rozszerzenia zakresu współpracy z dotychczasowymi);
 • nawiązanie współpracy z największymi firmami zarządzającymi aktywami klientów, jako poddostawca usług dla tych firm;
 • uruchomienie sprzedaży na rynkach zagranicznych, także dla inwestorów instytucjonalnych.

Do 2020 roku Grupa PZU przeznaczy na rozwój działalności w obszarze zarządzania aktywami 200 mln zł http://WWW.PZU.PL/PZU-INWESTYCJE

Opieka medyczna

Do 2020 roku PZU Zdrowie stanie się wiodącym zintegrowanym operatorem opieki koordynowanej. Oznacza to, że będzie dostarczać klientom pełną gamę usług w zakresie ochrony zdrowia, przede wszystkim wykorzystując możliwości wynikające z dostępnych źródeł finansowania.

PZU Zdrowie:

 • zapewni klientom cały zintegrowany pionowo łańcuch w zakresie ochrony zdrowia, składający się z opieki ambulatoryjnej, profilaktyki, opieki szpitalnej, rehabilitacji i opieki długoterminowej;
 • zbuduje efektywną ogólnopolską sieć własnych wystandaryzowanych placówek w połączeniu z siecią usług partnerskich (w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności usług);
 • zapewni unikalny, kompleksowy model obsługi klientów, w tym przyjazny dla klientów sposób umawiania wizyt (kalendarze on-line) oraz zintegrowany system dokumentacji medycznej (konto pacjenta on-line);
 • będzie korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania usług (NFZ, finansowanie przez pacjentów, dodatkowe ubezpieczenia i inne dostępne źródła);
 • będzie rozwijać systemy finansowania dostępu do usług w zakresie ochrony zdrowia.

Jednocześnie Grupa PZU rozważa budowę sieci szpitali i ewentualnie inwestycje w domy opieki. Będą one traktowane jako inwestycje finansowe. Jeśli pozwolą na to warunki rynkowe możliwa będzie integracja sieci szpitali i domów opieki z PZU Zdrowie.

W latach 2015-2020 Grupa PZU przeznaczy na rozwój działalności w obszarze zdrowia 800 mln zł, w tym 450 mln zł na akwizycje.

Grupa traktuje inwestycję w biznes z zakresu ochrony zdrowia jako opcję strategiczną, która będzie wykorzystana w przypadku istotnych reform strukturalnych (dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne lub konkurencja w zarządzaniu składką publiczną). http://WWW.PZU.PL/PZU-ZDROWIE

Europa Środkowo-Wschodnia

Grupa PZU zwiększy skalę działalności zagranicznej, zarówno poprzez organiczny rozwój na rynkach, na których jest już obecna, jak i w wyniku akwizycji na rynkach perspektywicznych.

W krajach w których jest już obecna Grupa znajdzie się wśród trzech największych spółek ubezpieczeniowych pod względem składki przypisanej brutto.

Grupa PZU będzie aktywnie monitorować rynki Europy Środkowo-Wschodniej w celu identyfikacji potencjalnych atrakcyjnych celów akwizycyjnych w obszarze ubezpieczeń (oraz ewentualnie zarządzania aktywami), z punktu widzenia rentowności lub możliwości restrukturyzacji. Rozważane będą zarówno przejęcia dużych spółek o znacznym udziale w rynku, jak i małych jednostek o potencjale rozwoju, pozwalającym na zdobycie przyczółku do dalszej ekspansji. Dopuszcza się także możliwość ekspansji poprzez inwestycje typu greenfield (np. z wykorzystaniem Link4).

Udział składki z działalności zagranicznej w składce Grupy PZU w %