Strona główna | Strategia Grupy PZU 3.0 | Efekty strategii PZU 2.0

Efekty strategii PZU 2.0

Dzięki obowiązującej w latach 2012 – 2014 Strategii 2.0, Grupie PZU udało się istotnie umocnić pozycję na rynku finansowym.

Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji przyjętej w grudniu 2011 roku strategii PZU 2.0. W okresie jej obowiązywania Grupa istotnie umocniła swoją pozycję na rynku finansowym w wyniku:

 • zahamowania spadku udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych – w 2014 roku udział Grupy PZU w składce przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce ukształtował się na poziomie 33,1%. Wynik ten został uzyskany w warunkach restrukturyzacji portfela ubezpieczeń korporacyjnych, zmierzającej do zapewnienia rentowności tych produktów;
   
 • utrzymania pozycji na rynku ubezpieczeń na życie – w 2014 roku PZU Życie posiadał 42,8 % udział w składce regularnej zakładów ubezpieczeniowych. 8,1 -procentowy przyrost składki regularnej w 2014 roku w porównaniu z 2011 rokiem był możliwy m.in. dzięki rozwijaniu innowacji produktowych;
   
 • dynamicznego rozwoju działalności w zakresie zarządzania aktywami – w 2014 roku Grupa PZU odnotowała 162,5 -procentowy wzrost aktywów klientów zewnętrznych w zarządzaniu TFI PZU w porównaniu z 2011 rokiem. Pod względem wartości aktywów netto zarządzanych przez fundusze, w 2014 roku TFI PZU uplasowało się na I miejscu na rynku z udziałem na poziomie 12,2%. TFI PZU było ponadto liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych;
   
 • osiągania ponadprzeciętnej rentowności – w latach 2012 - 2014 stopa zwrotu z kapitału (ROE) wynosiła 24%, gdzie ROE największych i najlepszych firm ubezpieczeniowych kształtuje się na poziomie 10-15%.

Dziś pewne rzeczy są dla nas oczywiste. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy o nich tylko marzyć.

W wyniku realizacji Strategii PZU 2.0. stworzono także solidne fundamenty do dalszego rozwoju organizacji, takie jak:

 • nowoczesne narzędzia IT – w listopadzie 2013 roku udostępniono pierwsze funkcjonalności jednego z najbardziej zaawansowanych systemów polisowych na świecie – systemu Everest. Za pośrednictwem nowego systemu są oferowane produkty komunikacyjne, mieszkaniowe oraz wybrane produkty majątkowe. Do końca 2014 roku poprzez platformę Everest wystawiono blisko 2,4 mln polis;
   
 • rewitalizacja sieci placówek – odnowione, bez barier architektonicznych, oddziały PZU otrzymały nie tylko nową wizualizację, ale także zaczęły oferować produkty spółek z Grupy;
   
 • optymalizacja kosztów – zmiany organizacyjne (w tym centralizacja niektórych funkcji), automatyzacja wielu procesów, restrukturyzacja zatrudnienia, nowe kanały dystrybucji i nowy system obsługi polis doprowadziły do osiągnięcia przez Grupę PZU benchmarkowej efektywności kosztowej. Wskaźnik kosztów administracyjnych spadł z 10,6% w 2010 roku do 9,3% w 2014 roku;
   
 • odświeżenie marki – wynikało ono przede wszystkim z biznesowej transformacji Grupy. Wprowadzając innowacje produktowe na rynku ubezpieczeń, Grupa PZU zaczęła wyznaczać standardy rynkowe. Tymczasem poprzednia marka kojarzyła się z tradycyjnym charakterem działalności PZU, docenianym przede wszystkim przez dotychczasowych klientów. Odświeżony brand PZU to wizja silnej marki oferującej nowe produkty i wykorzystującej w kontaktach z Klientem nowoczesne technologie. W ramach wdrażania innowacyjnych rozwiązań w 2014 roku Grupa wprowadziła na rynek bezpośrednią likwidację szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz pierwszą na polskim rynku flotę aut zastępczych. Nowa Grupa PZU to także instytucja z sukcesem zarządzająca środkami klientów dzięki wykorzystaniu kompetencji największej firmy zarządzającej aktywami w Polsce. Obecnie spółka jest identyfikowana na równi z czołowymi, nowoczesnymi instytucjami finansowymi;
   
 • umocnienie pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej – w okresie obowiązywania Strategii 2.0 Grupa PZU istotnie zwiększyła swoją obecność na rynkach międzynarodowych. W latach 2012-2013 – poprzez swoją spółkę zależną działającą na Litwie – Grupa weszła na rynek ubezpieczeń na Łotwie i w Estonii, a w 2014 roku PZU przejęła Link4 (lidera na polskim rynku ubezpieczeń direct) oraz litewską spółkę Lietuvos Draudimas AB, łotewską AAS Balta, a także biznes estońskiej spółki Codan Forsikring A/S. Obecnie PZU jest nie tylko największą firmą ubezpieczeniową w Polsce, ale również numerem jeden na rynku ubezpieczeń na Litwie i Łotwie.

Dowodem potwierdzającym słuszność przyjętych w strategii PZU 2.0 kierunków rozwoju Grupy PZU jest wysokość stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w akcje PZU. Wskaźnik TSR liczony od dnia debiutu (tj. od 12 maja 2010 roku) do końca 2014 roku wyniósł 101,3%.