Strona główna | Node | Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)Nota1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013 (przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy 20 817 079 20 215 965
- wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych brutto 16 813 033 16 381 109
- wpływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych 374 467 1 097 951
- wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 5 801 69 069
- wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 57 799 281 363
- wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 185 909 229 562
- wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny 1 309 017 908 616
- pozostałe wpływy operacyjne 53 2 071 053 1 248 295
Wydatki -19 041 866 -17 269 971
- składki ubezpieczeniowe zapłacone z tytułu reasekuracji -281 562 -242 809
- wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej -6 665 -1 685
- odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto -8 913 766 -8 354 637
- wypłacone świadczenia z tytułu kontraktów inwestycyjnych -1 389 107 -1 334 843
- wydatki z tytułu akwizycji -1 792 914 -1 673 032
- wydatki o charakterze administracyjnym -2 043 079 -2 075 101
- wydatki z tytułu odsetek -367 -415
- wydatki z tytułu podatku dochodowego -643 411 -863 601
- wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego -463 856 -474 690
- wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny -574 396 -515 878
- pozostałe wydatki operacyjne 53 -2 932 743 -1 733 280
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 775 213 2 945 994
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 656 131 136 662 801 378
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych 46 372 20 982
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych 161 875 134 991
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych 11 456 12 177
- zbycie udziałów i akcji 5 684 627 8 205 820
- realizacja dłużnych papierów wartościowych 59 499 048 114 078 782
- zamknięcie transakcji buy-sell-back 322 415 856 366 309 659
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 230 591 875 152 486 255
- realizacja pozostałych lokat 33 292 748 18 883 940
- odsetki otrzymane 4 273 948 2 167 415
- dywidendy otrzymane 85 347 127 489
- środki pieniężne nabyte w transakcjach połączenia jednostek 45 341 -
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji - 355 464
- pozostałe wpływy z lokat 22 643 18 404
Wydatki -657 879 173 -665 414 979
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych -674 638 -391 751
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych -152 702 -87 860
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych -257 336 -225 114
- nabycie udziałów i akcji -6 309 465 -9 634 941
- nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 2 4 5 -1 573 516 -
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji 2 4 1 -16 108 -
- nabycie dłużnych papierów wartościowych -60 179 445 -114 022 255
- otwarcie transakcji buy-sell-back -322 391 282 -367 791 576
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych -229 791 689 -155 299 282
- nabycie pozostałych lokat -36 528 980 -17 951 679
- pozostałe wydatki na lokaty -4 012 -10 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 748 037 -2 613 601
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 368 232 652 106 079 401
- wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 10 823 89 889
- wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 2 015 447 -
- otwarcie transakcji sell-buy-back 366 206 382 105 989 512
Wydatki -368 542 449 -106 098 984
- dywidendy wypłacone właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 44 1 1 1 -1 468 133 -4 166 166
- spłata kredytów i pożyczek -39 815 -209 125
- zamknięcie transakcji sell-buy-back -367 019 479 -101 708 734
- odsetki od kredytów i pożyczek -14 718 -14 959
- pozostałe wydatki finansowe -304 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -309 797 -19 583
Przepływy pieniężne netto, razem -282 621 312 810
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 569 157 262 063
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 37 471 -5 716
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 42 324 007 569 157
- o ograniczonej możliwości dysponowania 31 081 110 819