Strona główna | Node | 36. Utrata wartości aktywów finansowych i należności

36. Utrata wartości aktywów finansowych i należności

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresuUtworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i stratRozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i stratUsunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp )Różnice kursoweZmiana składu grupyInne zmiany odpisów 2)Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 154 899 3 945 - - -681 - - 158 163
Instrumenty kapitałowe 154 899 3 945 - - -681 - - 158 163
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 202 - - - 33 - - 1 235
Instrumenty dłużne 1 202 - - - 33 - - 1 235
Pożyczki 24 725 10 242 - - 86 - -10 033 25 020
Dłużne papiery wartościowe - 10 144 - - - - - 10 144
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 9 797 - - - 100 - -9 897 -
Pożyczki 14 928 98 - - -14 - -136 14 876
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 651 579 66 974 -128 024 -4 269 -3 216 13 273 -2 670 593 647
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 597 608 58 748 -94 279 -1 418 -2 616 10 143 -2 285 565 901
Należności z tytułu reasekuracji 4 619 5 319 -4 938 - - 21 - 5 021
Inne należności 49 352 2 907 28 8071) -2 851 -600 3 109 -385 22 725
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 4 828 21 880 -9 178 - 1 - - 17 531
Razem 837 233 103 041 -137 202 -4 269 -3 777 13 273 -12 703 795 596

1) W tym rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności w kwocie 26 275 tys. zł dotyczącej pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 56.6.

2) W pozycji przedstawiono przeniesienie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie odpisów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresuUtworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i stratRozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i stratUsunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.)Różnice kursoweZmiana składu grupyOdpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 164 273 110 - -9 429 -55 - 154 899
Instrumenty kapitałowe 164 273 110 - -9 429 -55 - 154 899
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - -19 1 221  1 202
Instrumenty dłużne - - - - -19 1 221 1 202
Pożyczki 24 582 - - - 143 - 24 725
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 9 657 - - - 140 - 9 797
Pożyczki 14 925 - - - 3 - 14 928
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 606 747 58 572 -11 900 -3 342 -229 1 731 651 579
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 568 127 40 847 -10 111 -2 687 -182 1 614 597 608
Należności z tytułu reasekuracji 3 959 1 220 -438 -122 - - 4 619
Inne należności 34 661 16 505 -1 351 -533 -47 117 49 352
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 8 037 1 348 -4 557 - - - 4 828
Razem 803 639 60 030 -16 457 -12 771 -160 2 952 837 233

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanychWartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanychWartość bilansowa (netto)Odpisy z tytułu utraty wartościWartość brutto
objętych odpisami z tytułu utraty wartościnieobjętych odpisami z tytułu utraty wartoścido 3 miesięcypow 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej
6 miesięcy                  
tworzone indywidualnietworzone grupowo
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności - 19 983 689 - - - 19 983 689 1 235 - 19 984 924
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - 2 434 865 - - - 2 434 865 - - 2 434 865
Pożyczki 193 144 14 501 059 278 - - 14 694 481 25 020 - 14 719 501
Dłużne papiery wartościowe 193 144 2 797 411 - - - 2 990 555 10 144 - 3 000 699
Transakcje buy-sell-back - 3 250 173 - - - 3 250 173 - - 3 250 173
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 6 143 503 278 - - 6 143 781 - - 6 143 781
Pożyczki - 2 309 972 - - - 2 309 972 14 876 - 2 324 848
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 658 762 2 012 489 142 696 36 282 218 584 3 068 813 62 866 530 781 3 662 460
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 654 682 791 053 133 175 34 199 96 974 1 710 083 35 250 530 651 2 275 984
Należności z tytułu reasekuracji 98 20 042 6 266 461 1 815 28 682 5 021 - 33 703
Inne należności 3 982 1 201 394 3 255 1 622 1197951) 1 330 048 22 595 130 1 352 773
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 79 569 673 546 - - - 753 115 17 531 - 770 646
Razem 931 475 39 605 648 142 974 36 282   218 584 40 934 963 106 652 530 781 41 572 396

1) W tym 109 478 tys. zł dotyczących pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 56.6.

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanychWartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanychWartość bilansowa (netto)Odpisy z tytułu utraty wartościWartość brutto
objętych odpisami z tytułu utraty wartościnieobjętych odpisami z tytułu utraty wartoścido 3 miesięcypow 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcytworzone indywidualnietworzone grupowo
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności - 18 859 902 - - - 18 859 902 1 202 - 18 861 104
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - 1 511 157 - - - 1 511 157 - - 1 511 157
Pożyczki - 14 401 538 - - - 14 401 538 24 725 - 14 141 262
Dłużne papiery wartościowe - 2 088 892 - - - 2 088 892 - - 2 088 892
Transakcje buy-sell-back - 3 203 344 - - - 3 203 344 - - 3 203 344
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 7 387 007 - - - 7 387 007 9 797 - 7 396 804
Depozyty u cedentów - 87 - - - 87 - - 87
Pożyczki - 1 722 208 - - - 1 722 208 14 928 - 1 737 136
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 215 334 2 064 538 148 616 27 267 216 209 2 671 964 90 974 560 605 3 323 543
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 207 110 893 232 145 401 25 953 112 629 1 384 325 37 114 560 494 1 981 933
Należności z tytułu reasekuracji 1 107 17 692 - - 29 18 828 4 619 - 23 447
Inne należności 7 117 1 153 614 3 215 1 314 1035511) 1 268 811 49 241 111 1 318 163
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 38 870 487 735 - - - 526 605 4 828 - 531 433
Razem 254 204 37 324 870 148 616 27 267 216 209 37 971 166 121 729 560 605 38 653 500

1) W tym 83 203 tys. zł dotyczących pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 56.6.