Strona główna | Grupa PZU w 2014 | Strategia PZU 3.0

Strategia PZU 3.0

Od stycznia 2015 roku Grupa PZU wdraża nową strategię rozwoju - PZU 3.0. Będzie ona opierać się na trzech filarach: ubezpieczenia, zarządzanie aktywami oraz opieka medyczna.

Do 2020 roku Grupa zwiększy swój udział w polskim rynku ubezpieczeń  majątkowych i pozostałych osobowych do poziomu przynajmniej 35%.

Zakłada ona dalszą ekspansję Grupy PZU w okresie do 2020 roku opartą na trzech silnych filarach, tj.:

  • Ubezpieczeniach – wykorzystując dwie zróżnicowane marki (PZU oraz Link4), Grupa zwiększy swój udział w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych do poziomu conajmniej 35% w 2020 roku. Natomiast na rynku ubezpieczeń na życie utrzyma swoją dotychczasową pozycję, tj. na poziomie powyżej 43% mierzoną udziałem w składce regularnej. Jednocześnie, w Europie Środkowo-Wschodniej (w tych krajach, w których jest już obecna) znajdzie się wśród trzech największych firm ubezpieczeniowych. Ponadto Grupa będzie rozważać możliwości dalszych akwizycji na perspektywicznych rynkach. 
     
  • Zarządzaniu aktywami – Grupa PZU będzie liderem rynku zarządzania aktywami klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. dzięki oferowaniu produktów o ponadprzeciętnych wynikach inwestycyjnych. Utrzyma przy tym pierwszą pozycję na polskim rynku funduszy inwestycyjnych i będzie posiadała przynajmniej 11,5% udziału w aktywach TFI w 2020 roku (po odliczeniu aktywów Grupy PZU ulokowanych w funduszach inwestycyjnych).
     
  • Opiece medycznej – Grupa PZU zamierza stać się największym na polskim rynku zintegrowanym operatorem opieki koordynowanej. Kompleksowa oferta składać się będzie: z opieki ambulatoryjnej, profilaktyki, opieki szpitalnej, rehabilitacji i opieki długoterminowej.
     

Do wzrostu wartości dla akcjonariuszy przyczyni się także wysoka efektywność działania. Pomimo prowadzenia działalności w warunkach niskich stóp procentowych, wpływających niekorzystnie na wynik netto z działalności inwestycyjnej, w 2020 roku stopa zwrotu z kapitału wyniesie 20%.