Strona główna | Grupa PZU w 2014 | Otoczenie zewnętrzne | Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych

W obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz spadku cen ropy na rynkach finansowych obserwowano znaczącą niepewność. Zarówno w strefie euro jaki i w USA rentowności obligacji skarbowych spadały. Zaś na rynkach akcji w USA trend wzrostowy był zdecydowanie wyraźniejszy niż w strefie euro.

Główne tendencje na światowych rynkach finansowych były silnie powiązane z rozwojem sytuacji gospodarczej w USA i strefie euro, a także polityką ich banków centralnych – Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Istotnie na rynki wpłynął również konflikt rosyjsko-ukraiński oraz gwałtowny spadek cen ropy. Mimo zmniejszenia skali „luzowania ilościowego” w USA aż do jego całkowitego wygaszenia, rentowności obligacji skarbowych tego państwa spadały. Przyczyniła się do tego umiarkowana inflacja oraz umiejętna komunikacja Fed z rynkiem, w której bankowi centralnemu udało się wygasić oczekiwania na szybkie podwyżki stóp procentowych. W strefie euro rentowności obligacji skarbowych również spadały, w świetle obaw o wzrost gospodarczy i wobec bardzo niskiej inflacji. Ponadto, EBC w czerwcu 2014 roku ogłosił pakiet działań luzujących politykę pieniężną oraz obniżył stopy procentowe w strefie euro. Ponadto przed końcem roku narastało przekonanie rynków finansowych, że EBC będzie zmuszony rozszerzyć swoje działania o skup obligacji skarbowych krajów strefy euro. Spadek rentowności w Europie doprowadził do zmniejszenia się różnic pomiędzy oprocentowaniem obligacji Niemiec i tzw. krajów „peryferyjnych” strefy euro.

Na rynkach akcji w USA trend wzrostowy był zdecydowanie wyraźniejszy niż w strefie euro, szczególnie w drugiej połowie 2014 roku – co stanowiło odzwierciedlenie relatywnej kondycji gospodarek tych dwóch obszarów oraz wpływu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na Europę Zachodnią.

Konflikt rosyjsko-ukraiński wpłynął na zahamowanie wzrostów indeksów giełdowych. Znacząco niższy od powszechnych oczekiwań okazał się także wskaźnik inflacji.

Rok 2014 dla polskiej giełdy okazał się niekorzystny. Wartość indeksu szerokiego rynku WIG pozostała praktycznie niezmieniona (wzrost o 0,3%), a indeks największych i najpłynniejszych spółek WIG20 stracił 3,5%. Indeksy te w 2014 roku wahały się bez wyraźnie określonego kierunku zmian. Na rynkach obserwowano znaczącą niepewność – szczególnie w II połowie roku, w obliczu zaostrzenia się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Znacząco niższy od powszechnych oczekiwań okazał się też wskaźnik inflacji. Dodatkowo, ze względu na zmiany w funkcjonowaniu OFE, zmniejszyło się wsparcie cen akcji przez popyt ze strony funduszy emerytalnych.

W ciągu 2014 roku krzywa dochodowości polskich obligacji skarbowych wyraźnie się obniżyła, szczególnie dla obligacji o dłuższych terminach zapadalności. Różnica pomiędzy rentownością 10-letnich dłużnych skarbowych papierów wartościowych a tych o rocznym terminie zapadalności zmniejszyła się o przeszło 100 pkt. bazowych. Spadki rentowności w Polsce wpisały się w trend europejski. Do tego zjawiska przyczynił się również bardzo silny spadek wskaźnika inflacji w Polsce. Dokonana w 2014 roku obniżka stopy referencyjnej NBP była istotnym czynnikiem obniżenia się rentowności instrumentów o krótszym terminie zapadalności. Dla instrumentów rocznych spadek ten wyniósł około 90 pkt. bazowych. Natomiast rentowności obligacji 5- i 10-letnich spadły w 2014 roku odpowiednio o około 120 i 150 pkt. bazowych.

Na rynku walutowym w 2014 roku najistotniejszym zjawiskiem był trend silnej aprecjacji dolara amerykańskiego do euro, będący efektem wyraźnych różnic w prowadzonej polityce pieniężnej oraz kondycji gospodarczej. W efekcie euro w 2014 roku straciło do dolara aż 12,2%. Kurs złotego do dolara również uległ silnej zmianie – za dolara trzeba było zapłacić o 16,4% więcej niż na koniec 2013 roku. Natomiast polska waluta pozostawała stosunkowo stabilna w stosunku do europejskiej, do której straciła na wartości około 2,8%. Z kolei do franka szwajcarskiego złoty osłabił się o 4,8%.

Rentowność obligacji skarbowych w 2014 roku

Rentownosc

Notowania złotego w 2014 roku

notowania

Wartość ubezpieczeń w stosunku do PKB (w %)

Wartość ubezpieczeń w stosunku do PKB