Strona główna | Grupa PZU w 2014 | Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku

Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku

01. Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe - Polska

PZU: Składka przypisana brutto (wg MSSF) w wysokości 8 261,8 mln zł, oznacza spadek o 0,1% w relacji do 2013 roku. Spadek przypisu w OC komunikacyjnym skompensowany przez przyrost składki w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych.

Lider na rynku z udziałem na poziomie 31,4%, w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 34,7% (stan po trzech kwartałach 2014 roku). Wyraźna tendencja wzrostu udziałów w rynku PZU po II i III kwartale 2014 roku.

Wprowadzenie zmodyfikowanej oferty OC pozakomunikacyjnych, ubezpieczeń mieszkań (w formule All Risk).

Link4: Składka przypisana brutto 417,1 mln zł (w tym kontrybucja do wyniku Grupy PZU od momentu przejęcia 138,8 mln zł).

Udział w rynku na poziomie 1,6% (po trzech kwartałach 2014 roku).

02. Ubezpieczenia na życie - Polska

Składka przypisana brutto (wg MSSF) w wysokości 7 807,7 mln zł. Wzrost o 0,8% w stosunku do 2013 roku w warunkach spadku składki jednorazowej (o 6,6%). Wycofanie z oferty produktu oszczędnościowego z elementem ochronnym o składce regularnej Plan na Życie oraz ubezpieczeń ze składką jednorazową będących kontraktami inwestycyjnymi MegaZysk oraz Polisa Oszczędnościowa.

Udział w rynku ubezpieczeń na życie – 29,1%, w tym w zakresie składki regularnej 42,9% (stan po trzech kwartałach 2014 roku).

Stabilny wzrost składki w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych o 1,9% r/r, dzięki rosnącej liczbie ubezpieczonych oraz wzrostowi średniej składki, wspierany dodatkowo przez dosprzedaż rentownych ubezpieczeń dodatkowych.

Wprowadzenie w indywidualnych ubezpieczeniach ochronnych dodatkowego ubezpieczenia PZU Pomoc od Serca oraz grupowego ubezpieczenia lekowego Cztery Pory Roku.

03. Fundusze inwestycyjne

Wartość aktywów netto w wysokości 25,5 mld zł na koniec 2014 roku - przyrost w ciągu roku o 3,3 mld zł.

Wartość aktywów klientów zewnętrznych 6,0 mld zł, przyrost netto o 1,7 mld zł w skali roku.

Utrzymanie pozycji lidera z udziałem w rynku TFI na poziomie 12,2% (wzrost udziału o 0,5 p.p.).

Utrzymanie pozycji lidera na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych – rejestracja kolejnych dziesięciu nowych PPE przez TFI PZU.

04. Fundusze emerytalne

Trzecia pozycja na rynku, z udziałem w wartości aktywów netto na poziomie 13,1%.

Utrzymanie pozycji lidera na rynku IKZE wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych.

05. Ochrona zdrowia

Tworzenie własnej sieci medycznej i zakup udziałów w spółce Elvita Jaworzno III (jednej z największych sieci nowoczesnych gabinetów medycznych na południu Polski), spółki ORLEN Medica oraz Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej Prof-Med.

Współpraca z około 1 380 placówkami ochrony zdrowia (1 050 na koniec 2013 roku).

Świadczenie usług w zakresie opieki podstawowej dla ludności Płocka, Włocławka i Górnego Śląska w ramach kontraktów z NFZ.

Oferowanie usług medycyny pracy dla Grupy Tauron, Grupy PKN Orlen i opieki sanatoryjnej w Ciechocinku i Ustroniu.

06. Działalność zagraniczna

Zdecydowane umocnienie pozycji w ubezpieczeniach w Europie Środkowo-Wschodniej w wyniku akwizycji nowych podmiotów: Lietuvos Draudimas AB (Litwa), AAS Balta (Łotwa) i Codan Forsikring A/S (Estonia).

Litwa: PZU Litwa pozyskał w ciągu 2014 roku składkę o wartości 53,3 mln euro (trzecie miejsce na rynku z udziałem 13,8%). Przejęty Lietuvos Draudimas AB posiadał 30,9% udziału w rynku (podmiot wchodzi do Grupy PZU od końca października 2014 roku). Zgodnie z zaleceniami litewskiego nadzoru, 2 lutego 2015 roku Grupa PZU zawarła warunkową umowę sprzedaży PZU Litwa norweskiemu ubezpieczycielowi Gjensidige Forsikring ASA. W 2014 roku PZU Litwa Życie pozyskał składkę w wysokości 8,9 mln euro (udział w rynku ubezpieczeń na życie na poziomie 4,1%).

Łotwa: W 2014 roku Grupa PZU prowadziła działalność poprzez oddział PZU Litwa oraz AAS Balta, która weszła w skład Grupy w czerwcu 2014 roku. W 2014 roku udział AAS Balta w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wynosił 22,9%. Całkowity przypis składki brutto obu podmiotów wyniósł 61,2 mln euro. Natomiast od momentu dołączenia do Grupy PZU AAS Balta wygenerowała składkę przypisaną brutto w wysokości 28,9 mln euro.

Estonia: Grupa działa przez oddział PZU Litwa, powstały z połączenia oddziału litewskiej spółki PZU oraz nabytego oddziału Codan Forsikring A/S. W 2014 roku udział obu podmiotów w rynku ubezpieczeń majątkowych wyniósł 14,5%. Składka przypisana zebrana przez nowozakupiony oddział od momentu jego przejęcia wyniosła 5,3 mln euro.

Ukraina: W warunkach spadku składki majątkowej brutto, Grupa PZU pozyskała składkę w wysokości 503,9 mln hrywien (wzrost o 24,7%). Wyższa składka wynikała m.in. ze wzrostu zaufania do ubezpieczycieli zagranicznych. Po trzech kwartałach 2014 roku PZU Ukraina posiadał 4,2% udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych. Zebrana przez PZU Ukraina Życie składka brutto wyniosła 154,3 mln hrywien i była wyższa o 28,7% w porównaniu do 2013 roku. Spółka zajmowała szóste miejsce na rynku z udziałem na poziomie 7,3%.

07. Infrastruktura

Zakończenie I fazy wdrażania systemu informatycznego dla polis majątkowych Everest. Udostępnienie systemu 17,5 tys. użytkownikom końcowym.

Zaoferowanie systemu bezpośredniej likwidacji szkód.

Utworzenie własnej floty samochodów zastępczych, składającej się z 300 aut hybrydowych.

Powołanie Organizatorów Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach.

Pozyskanie 1,7 tys. nowych agentów na wyłączność.

08. Zarządzanie kadrami

Na koniec 2014 roku zatrudnienie na poziomie 16,1 tys. w przeliczeniu na pełne etaty. Wzrost zatrudnienia o 18,7% w ciągu roku na skutek rozszerzenia składu Grupy.

Restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie.

Wdrożenie w PZU systemu premiowego WOW (Wynik-Ocena-Wartości).

Szeroki program szkoleń dla pracowników. W 2014 roku każdy zatrudniony skorzystał średnio z 24 godzin szkoleń stacjonarnych i 7 godzin e-learningowych.

09. Wyniki finansowe i bezpieczeństwo działalności

Zysk netto na poziomie 2 967,6 mln zł, czyli o 9,9% niższy niż w 2013 roku, głównie na skutek wzrostu poziomu odszkodowań i wypłaconych świadczeń.

Stopa zwrotu z kapitału 22,6% – spadek o 1,5 p.p. w stosunku do 2013 roku.

Wypłata w formie dywidendy z zysku PZU za 2013 rok 4 663,0 mln zł, w tym 1 727,0 mln zł z kapitału nadwyżkowego.

Emisja 5-letnich euroobligacji na kwotę 500 mln euro.

Zakup czterech parków logistycznych zlokalizowanych w: Łodzi, Gdańsku i we Wrocławiu za kwotę 140 mln euro.

Utrzymanie wyższych niż średnie w sektorze wskaźników bezpieczeństwa.