Strona główna | Giełda i inwestorzy | Rynek akcji i obligacji

Rynek akcji i obligacji

W 2014 roku na rozwój światowych rynków finansowych wpłynęła przede wszystkim sytuacja gospodarcza w USA i strefie euro, a także gwałtowny spadek cen ropy naftowej. Z kolei na rynku polskich obligacji skarbowych obserwowano kontynuację hossy, która wpisała się w europejski trend.

Rynki akcji zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej pozostawały pod istotnym wpływem konfliktu na Ukrainie oraz zdarzeń, które nastąpiły później – wzrost ryzyka geopolitycznego w Europie, problemy gospodarki ukraińskiej, sankcje Zachodu i kontrsankcje Rosji, spadek polskiego eksportu na wschód (szczególnie żywności).

Na wyceny akcji na GPW wpłynęła m.in. reforma systemu emerytalnego. Wprowadzone zmiany wymusiły radykalną zmianę polityki inwestycyjnej na zarządzających OFE.

Wśród wydarzeń w Polsce, na wyceny akcji spółek giełdowych wpłynęła reforma systemu emerytalnego. Wprowadzone zmiany wymusiły radykalną zmianę polityki inwestycyjnej na zarządzających OFE, co skutkowało spadkiem popytu na akcje ze strony największych inwestorów na rynku polskim. OFE zwróciły się  w kierunku najbardziej płynnych krajowych i zagranicznych akcji, kosztem tych mniejszych  i niepłynnych. Rezultatem była znacząca dysproporcja  w zachowaniu cen akcji największych (WIG20TR) i najmniejszych (sWIG80) spółek notowanych na GPW.

W 2014 roku na rynku polskich obligacji skarbowych obserwowano kontynuację hossy, która wpisała się w europejski trend. Wsparciem dla spadających rentowności polskich papierów skarbowych, zwłaszcza tych na długim końcu krzywej, była niska inflacja oraz decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. 

Rok 2014 pokazał również, że Polska powoli przestaje być postrzegana jako rynek wschodzący. Potwierdza to zachowanie indeksu WIG wobec MSCI Emerging Markets, który odwzorowuje zachowanie rynków wschodzących. Zazwyczaj oba podążały w tym samym kierunku. W 2014 roku widoczna była niższa korelacja w zachowaniu tych indeksów.