Strona główna | Giełda i inwestorzy | Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Transparentna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami rynku jest dla Grupy PZU kluczowa. Poprzez szeroki wachlarz narzędzi relacji inwestorskich spółka zapewnia wszystkim zainteresowanym równy dostęp do przejrzystych i kompletnych informacji o działalności Grupy.

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne działania  w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”

Tworzymy wartość poprzez pro-aktywną komunikację  z uczestnikami rynku kapitałowego, budując zaufanie i dbając o dobre relacje. 

Struktura akcjonariatu 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji PZU byli Skarb Państwa (35,19% kapitału zakładowego) oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (5,0% kapitału zakładowego). 

W 2014 roku zostało przeprowadzone badanie struktury akcjonariatu PZU. W porównaniu do 2013 roku widoczny był wzrost udziału polskich inwestorów instytucjonalnych o 2,7 p.p. kosztem spadku inwestorów indywidualnych  i zagranicznych. Wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych w Polsce to przede wszystkim efekt wzrostu zainteresowania akcjami PZU ze strony OFE, których udział wzrósł do 18,3%  z 16,7% w 2013 roku.

Geograficzna struktura inwestorów w 2014 roku była zbliżona do tej z poprzedniego roku. Główne zmiany dotyczyły zaangażowania inwestorów instytucjonalnych z Europy Zachodniej, którzy zwiększyli swój stan posiadania do 42,3 mln akcji (wzrost o 8,5% r/r)

Struktura akcjonariatu PZU w 2014 roku

Struktura akcjonariatu PZU w 2014 roku

Struktura akcjonariatu PZU w 2013 roku

Struktura akcjonariatu PZU w 2013 roku

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego 

Wyniki finansowe Grupy PZU (za 2013 rok, I kwartał 2014 roku, I półrocze 2014 roku oraz III kwartał 2014 roku) były prezentowane i omawiane przez Zarząd PZU na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego (każdorazowo również transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu). Ponadto 17 kwietnia 2014 roku zostało zorganizowane spotkanie którego celem była prezentacja i omówienie akwizycji spółek ubezpieczeniowych z krajów bałtyckich  i w Polsce. 

W 2014 roku PZU po raz pierwszy zaprezentował najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany w formie raportu rocznego online

Działania adresowane do inwestorów instytucjonalnych – inwestorzy akcyjni

W 2014 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 3 non-deal roadshow w Bostonie (USA), Edynburgu (Wielka Brytania) oraz Los Angeles, San Francisco i San Diego (USA); 
 • 13 konferencjach finansowych za granicą z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych; 
 • 2 konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych  w Warszawie; 
 • licznych spotkaniach w siedzibie spółki: 1on1, spotkania grupowe i telekonferencjach z inwestorami oraz zarządzającymi portfelami akcji w siedzibie PZU. 

W 2014 roku odbyło się 186 spotkań z blisko 300 inwestorami instytucjonalnymi oraz 112 spotkań z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU. 

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2014 roku inwestorzy akcyjni  

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2014 roku inwestorzy akcyjni

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU (inwestorzy instytucjonalni)


Struktura geograficzna akcjonariatu PZU

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych 

W 2014 roku kontynuowane były również działania komunikacyjne adresowane do licznego grona inwestorów indywidualnych. Z myślą o nich PZU: 

 • uczestniczył w 2 konferencjach dla inwestorów indywidualnych zorganizowanych w Polsce przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: XVIII edycji konferencji WallStreet w Karpaczu – największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Europie ŚrodkowoWschodniej oraz VII edycji konferencji Profesjonalny Inwestor 2014 w Zakopanem; 
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi  z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po każdorazowej publikacji wyników; 

W każdym miejscu i czasie zapewniamy rzetelną informację, która pozwala zrozumieć spółkę  oraz daje spokój i poczucie bezpieczeństwa inwestującym w akcje PZU. Wyznaczamy kierunki rozwoju relacji inwestorskich w Polsce.

 • uczestniczymy w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, którego celem jest tworzenie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych  z inwestorami indywidualnymi; 
 • od czasu debiutu giełdowego PZU jest partnerem  i aktywnym uczestnikiem programu Akcjonariat Obywatelski - to program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas ofert publicznych takich spółek jak PZU czy GPW  w Warszawie.
   

Działania adresowane do inwestorów instytucjonalnych – inwestujący w obligacje 

W związku z emisją euroobligacji w czerwcu 2014 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w Roadshow, w ramach którego odbyły się 24 spotkania z blisko 50 inwestorami instytucjonalnymi (w największych centrach finansowych Europy). Skuteczność plasowania emisji potwierdziło uzyskanie najniższego kuponu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz najniższej marży w regionie od 2007 roku.

Wyróżnienia i nagrody za działania RI 

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów i analityków, jak i media. W 2014 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie następujące nagrody i wyróżnienia: 

 • Przyznane w badaniu Thomson Reuters Extel
  • pierwsze miejsce w kategorii Corporate Best for Investor Relations in Poland – najlepiej prowadzonych relacji inwestorskich w Polsce; 
  • pierwsze miejsce w kategorii IR Professional Best for IR przyznane Piotrowi Wiśniewskiemu, który kieruje relacjami inwestorskimi w PZU. 
 • Pierwsze miejsce w kategorii „Relacje inwestorskie” oraz drugie miejsce w rankingu głównym plebiscytu Pulsu Biznesu „Giełdowa Spółka Roku”. PZU zajął także drugie miejsce w kategoriach „Kompetencje zarządu” oraz „Sukces 2013”. W kategorii „Relacje Inwestorskie” oceniana była jakość informacji i komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. 
 • Nagrodę za najlepiej prowadzone relacje inwestorskie  w badaniu Gazety Giełdy Parkiet. Badanie relacji inwestorskich zostało przeprowadzone w spółkach z WIG30 przez „Parkiet”, Izbę Domów Maklerskich i PwC. 
 • Wyróżnienie Herosa Rynku Kapitałowego w badaniu przeprowadzonym po raz drugi przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wśród swoich członków. Stowarzyszenie nagrodziło spółki, które spełniają najwyższe standardy w komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz osoby, które przyczyniły się do zwiększenia wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego przejrzystości.
 • Certyfikat Spółka Przyjazna Inwestorom – nadawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych spółkom, które przykładają dużą wagę do rzetelności polityki informacyjnej oraz bronią praw inwestorów. 
 • Wyróżnienie za największą wartość użytkową raportu rocznego za 2013 rok w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez IRIP. W kategorii nagród głównych PZU zajął III miejsce wśród banków i instytucji finansowych.  

Cele RI na 2015 rok 

Głównymi celami RI w 2015 roku będzie: 

 • budowa zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej PZU 3.0 wśród inwestorów;  
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji PZU – poprzez kontynuację działań pro-inwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) liczby znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów;  
 • zapewnienie odpowiedniego pokrycia dla akcji PZU przez analityków banków inwestycyjnych i domów maklerskich ( sell-side ) oraz zapewnienie rzetelnej wyceny akcji PZU poprzez dostarczenie analitykom wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych rekomendacji; 
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla obligacji PZU poprzez prowadzenie pro-aktywnych działań skierowanych do inwestorów dłużnych; 
 • kreowanie standardów relacji inwestorskich, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych spółek giełdowych;  
 • monitorowanie zmian w strukturze akcjonariatu w celu podejmowania odpowiednich działań targetingowych oraz oceny efektywności planów RI.  

Działania