Strona główna | Giełda i inwestorzy | Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

Zarząd PZU podjął decyzję o aktualizacji Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 -2015). Głównym celem realizacji Polityki jest zwiększenie stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

13 maja 2014 roku Zarząd PZU podjął decyzję o aktualizacji Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 -2015 (Polityka), przyjętej 26 sierpnia 2013 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom wypłacona 19 listopada 2013 roku zaliczka na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 727 mln zł, tj. 20 zł na akcję, została uznana za część wypłaty z kapitału nadwyżkowego.

Głównym celem realizacji Polityki jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój. 

Założenia i realizacja polityki kapitałowej Grupy PZU

Zarządzenie kapitałem
Utrzymanie środków własnych Grupy PZU z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie nie niższym niż 250% marginesu wypłacalności Grupy PZU
Utrzymanie aktywów na pokrycie rezerw poszczególnych spółek Grupy PZU, tj. PZU i PZU Życie na poziomie nie niższym niż 110%
Finansowanie zewnętrzne
Potencjalna emisja długu do wysokości 3 mld zł
Wysokość dywidendy:
50%–100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF
Planowana łączna wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych do wysokości 3 mld zł w oparciu o wynik 2013–2015
Dywidenda z zysku za 2013 rok w kwocie 2,9 mld zł, tj. 34 zł/ 1 akcję
Dywidenda z kapitału nadwyżkowego w kwocie 1,7 mld zł, tj. 20 zł/1 akcję
Emisja euroobligacji
Wartość emisji: 500 mln euro
Marża: 85 p.b. ponad Mid-Swap
Obligacje 5-letnie stałokuponowe
Najniższy spread w historii rynku obligacji korporacyjnych w regionie CEE
Ustalenie benchmarku dla emisji obligacji podporządkowanych
Planowana emisja obligacji podporządkowanych
Polityka ma na celu zwiększenie stopy zwrotu dla akcjonariuszy (TSR, ang. Total Shareholder Return) i opiera się na następujących zasadach: 

 • utrzymanie środków własnych Grupy PZU z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie nie niższym niż 250% marginesu wypłacalności (wg. Solvency I) Grupy PZU oraz dążenie do utrzymania środków własnych Grupy PZU z uwzględnieniem długu podporządkowanego na poziomie ok. 400% marginesu wypłacalności (wg stanu na koniec roku obrotowego), w celu utrzymania bezpieczeństwa finansowego Grupy; 
 • utrzymanie aktywów na pokrycie rezerw poszczególnych spółek Grupy PZU na poziomie nie niższym niż 110%; 
 • uzyskanie optymalnej struktury finansowania poprzez zastąpienie nadwyżki kapitałowej długiem podporządkowanym do kwoty nie wyższej niż 3 mld zł, nie przekraczającej limitu 25% środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności, o których mowa w art. 148 UoU
 • utrzymanie kapitału własnego na poziomie odpowiadającym ratingowi AA według metodologii agencji ratingowej Standard & Poor’s; 
 • zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach; 
 • brak emisji akcji przez PZU w najbliższych latach. 

Polityka zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie:

 • skonsolidowanego zysku netto, przy czym wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF oraz
 • kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł. 
   

Dynamika kursu akcji PZU na tle wybranych indeksów giełdowych

Dynamika kursów akcji PZU

* Notowania od dnia 12 maja 2010 roku (debiut PZU na GPW).

Wypłata dywidendy za 2013 rok 

W grudniu 2013 roku wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na rynku polskim otrzymały pismo Przewodniczącego KNF, zawierające rekomendację odnośnie ograniczenia wypłaty dywidendy. Organ nadzoru zarekomendował zakładom ubezpieczeń prowadzenie zachowawczej polityki dywidendowej, i przeznaczenie wypracowanego zysku na wzmocnienie pozycji kapitałowej. Jednocześnie, przy podejmowaniu decyzji o wysokości dywidendy, zakłady ubezpieczeń powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, wynikające m.in. ze wzrostu kosztów spowodowanych zmianami w otoczeniu rynkowym i prawnym, a także potrzeby kapitałowe wynikające z konieczności przygotowania się do wymogów systemu Solvency II.

Organ nadzoru zalecił, aby dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń, które spełniają wyznaczone kryteria finansowe.

Jednocześnie zalecił ograniczenie wypłaty dywidendy (przy spełnieniu kryteriów) maksymalnie do 75% wysokości wypracowanego w 2013 roku zysku, przy czym wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%. Organ nadzoru dopuścił wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2013 roku zysku, o ile pokrycie wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy utrzymywać się będzie na poziomie wyższym niż te określone w rekomendacji.

W dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4 663 mln zł, tj. 54,00 zł na jedną akcję. 

W dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4 663 mln zł, tj. 54,00 zł na jedną akcję.

Zważywszy na wypłatę w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 727 mln zł, tj. 20,00 zł na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosła 2 936 mln zł, tj. 34,00 zł na jedną akcję. 

Dzień, według którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty pozostałej części dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku został ustalony na  17 września 2014 roku. 

Ustalono następujące terminy wypłat ww. dywidendy: 

 • 8 października 2014 roku - kwota 1 468 mln zł, tj. 17,00 zł na jedną akcję; 
 • 15 stycznia 2015 roku - kwota 1 468 mln zł, tj. 17,00 zł na jedną akcję. 

Dzięki spełnieniu wszystkich kluczowych wskaźników bezpieczeństwa oraz zmianom w Polityce dywidendowej wypłacona w kwocie 1 727 mln zł w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczka na poczet dywidendy za 2013 rok, została uznana za część wypłaty z kapitału nadwyżkowego Grupy PZU wg MSSF.

Wypłata dywidendy za 2014 rok 

Wzorem rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń co do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 roku, organ nadzoru wydał Rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2014 roku. Pismem z 3 grudnia 2014 roku organ nadzoru zarekomendował, aby zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu prowadziły zachowawczą politykę dywidendową a wypracowany zysk przeznaczały na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej.

Organ nadzoru zalecił, aby dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń, które spełniają wyznaczone kryteria finansowe, przy jednoczesnym ograniczeniu wypłaty dywidendy maksymalnie do 75% wysokości wypracowanego w 2014 roku zysku. Wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%. Jednocześnie organ nadzoru dopuszcza wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2014 roku zysku, o ile pokrycie wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy utrzymywać się będzie na poziomie wyższym niż te określone w rekomendacji.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy PZU Zarząd nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2014 rok.

20142013201220112010
Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU (w mln zł) 2 967,6 3 295,0 3 253,8 2 343,9 2 439,2
Jednostkowy zysk PZU (w mln zł) 2 636,7 5 106,3 2 580,7 2 582,3 3 516,7
Wypłacona dywidenda za rok (w mln zł) b.d.*** 4 663,0 2 564,7 1 936,9 2 245,2
Dywidenda na 1 akcję za rok (w zł) b.d.*** 54,00 29,70 22,43 26,00
Dywidenda na 1 akcję wg daty ustalenia prawa (w zł) 34,00 49,70 22,43 26,00 10,91
Współczynnik wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego za rok b.d.*** 89,1%* 78,8% 82,6% 92,0%
Stopa dywidendy w roku (%)** 7,0% 11,1% 5,1% 8,4% 3,1%
TSR (Total Shareholders Return) 15,80% 14,10% 48,70% -5,80% 17,30%

* Dywidenda z kapitałów nadwyżkowych wypłacona w 2013 roku (20 zł na akcję), nieuwzględniona przy współczynniku wypłaty dywidendy.
** Stopa liczona jako dywidenda wg. daty ustalenia prawa do dywidendy wobec ceny akcji na koniec danego roku. 
*** W dniu 30 czerwca 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2 590,6 mln zł, tj. 30,0 zł na jedną akcję.

Dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku został ustalony na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony się na 21 października 2015 roku.

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję [zł]

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję [zł]

* w 2013 roku miała miejsce wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych (20 zł na akcję)