Strona główna | Giełda i inwestorzy | Notowania akcji PZU

Notowania akcji PZU

Akcje Grupy PZU w 2014 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z kapitalizacją blisko 42 mld złotych na koniec 2014 roku, PZU był drugą największą spółką giełdową w Polsce z udziałem w portfelu WIG20 na poziomie 14,4%.

W obliczu wydarzeń na rynkach światowych 2014 rok nie przyniósł spektakularnych zysków inwestorom giełdowym na GPW. Średni wskaźnik cena/zysk dla wszystkich akcji spółek krajowych z głównego Rynku GPW wyniósł na koniec grudnia 19,7. Stopa zwrotu indeksu WIG wyniosła zaledwie +0,26%. 

Przed przeceną nie uchroniły się największe spółki. WIG20 z wynikiem -3,5% zakończył drugi rok z rzędu na minusie (+0,5% z uwzględnieniem dywidend). Jeszcze gorzej zachowały się spółki o mniejszej kapitalizacji. WIG250 zanotował 18% spadek w porównaniu do 2013 roku.  W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku wzrosły tylko  4 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (+23,6%). Najwięcej stracił WIG-Spożywczy (-20,0%). 


Dynamika (%) kursu akcji PZU (w zł) na tle indeksów MSCI (w USD)

Dynamika (%) kursu akcji PZU (w zł) na tle indeksów MSCI (w USD)*Notowania akcji od dnia 12 maja 2010 roku (debiut PZU na GPW). Źródło: Reuters

Kurs akcji PZU 

PZU zadebiutował na GPW w Warszawie 12 maja 2010 roku  i od momentu debiutu wchodzi w skład indeksu WIG20. Z kapitalizacją blisko 42 mld złotych na koniec 2014 roku PZU był drugą największą spółką giełdową w Polsce, a jej udział w portfelu WIG20 wynosił 14,4%.

PZU wchodzi również w skład następujących indeksów warszawskiej giełdy: WIG, WIG30, WIG-Poland, RESPECT Index oraz WIGdiv. Od 2012 roku akcje PZU należą także do indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS.

W 2014 roku akcje PZU radziły sobie znacznie lepiej niż akcje pozostałych blue chips (WIG20) czy banków (WIG Banki). Kurs zamknięcia akcji PZU na ostatniej sesji giełdowej w 2014 roku wyniósł 486 zł, co w porównaniu z ceną  w ostatnim dniu grudnia 2013 roku (448,95 zł) - oznacza wzrost o 8,3%. Przy uwzględnieniu 34 zł dywidendy wypłaconej w 2014 roku akcje PZU pozwoliły zarobić inwestorom 15,83%. Tym samym PZU znalazł się w pierwszej piątce spółek z WIG20 o najwyższej stopie zwrotu w 2014 roku. Przy uwzględnieniu 20 zł dodatkowej dywidendy z kapitału nadwyżkowego (wypłaconej w 2013 roku w formie  zaliczki z zysku za 2013 rok) stopa zwrotu z akcji PZU wzrosłaby do 20,3%.

Akcjonariusz, który w maju 2010 roku nabył akcje PZU w ofercie pierwotnej, do końca 2014 roku powiększył swój kapitał o 101,3%.

Na sesji 8 września 2014 roku kurs PZU po raz pierwszy przekroczył barierę 500 zł (osiągając 501,4 zł). Historyczne maksimum notowań na zamknięciu (511 zł za akcje) zostało osiągnięte 4 listopada 2014 roku. 

Warto przypomnieć, że akcje PZU w ofercie pierwotnej, w maju 2010 roku kosztowały 312,5 zł. Inwestor, który wtedy je kupił, na koniec 2014 roku pomnożył dwukrotnie swoją inwestycję. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje PZU  z uwzględnieniem 143,04 zł skumulowanych dywidend wyniosła 101,3%.

Akcje PZU cechuje duża płynność. Na koniec 2014 roku  w wolnym obrocie giełdowym znajdowało się 59,8% akcji.

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w latach 2010 – 2014 

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w latach 2010 – 2014

* Notowania akcji od dnia 12 maja 2010 roku (debiut PZU na GPW). Źródło: Reuters

Wskaźniki rynku kapitałowego dla akcji31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 2011
Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję
P/BV (C/WK)
3,19 2,95 2,64 2,07
Wartość księgowa na akcję BVPS 152,49 152,02 165,24 149,03
Cena / zysk netto na akcję P/E (C/Z) 14,14 11,77 11,60 11,38
Zysk (strata) netto / ilość akcji EPS (zł) 34,37 38,16 37,68 27,14W 2014 roku średnia liczba transakcji na sesję akcjami PZU wyniosła 2 495 (wzrost o 5,3% r/r). Pogorszeniu uległy średnie dzienne obroty na sesję. Wyniosły one 163,5 tys. sztuk, co oznacza spadek o 13,1% w porównaniu do 2013 roku. Najwyższy wolumen obrotu (592,5 tys. sztuk) zanotowano 13 listopada 2014 roku, tj. w dniu publikacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU za trzy kwartały 2014 roku. 

Relacja cena/wartość księgowa ukształtowała się na poziomie 3,19, co oznacza, że PZU należał do najlepiej wycenianych spółek z sektora finansowego notowanych na GPW.

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU 

Na bardzo dobre notowania akcji PZU niewątpliwie wpływ miała konsekwencja z jaką Zarząd PZU realizował strategię PZU 2.0. Restrukturyzacja Grupy PZU przynosi spodziewane efekty w zakresie optymalizacji kosztów i wzrostu efektywności  operacyjnej. PZU dba o wizerunek nowoczesnego ubezpieczyciela, podejmuje nowatorskie przedsięwzięcia  w obszarze zdrowia, wprowadza też innowacyjne rozwiązania. Odświeżenie marki, rewitalizacja sieci placówek oraz działania mające na celu wysoki poziom obsługi Klienta - to zaledwie kilka z podjętych w ostatnich latach inicjatyw.

Główne wydarzenia wpływające na kurs akcji PZU w 2014 roku

Główne wydarzenia wpływające na kurs akcji PZU w 2014 roku

Decyzje biznesowe Zarządu takie jak wprowadzenie przełomowych usług bezpośredniej likwidacji szkód i własnej floty aut zastępczych są bardzo dobrze przyjmowane nie tylko przez klientów, ale również przez inwestorów i analityków.

Jednym z ważniejszych wydarzeń na drodze realizacji strategii PZU była finalizacja przejęć spółek ubezpieczeniowych  w krajach bałtyckich oraz w Polsce. Po ogłoszeniu tej transakcji - w kwietniu 2014 roku - kurs PZU wzrósł o 3,6%, co przełożyło się na wzrost kapitalizacji giełdowej o 1,3 mld zł. 

Pozytywnie na kurs akcji wpływa także wysoka wartość wypłacanych corocznie dywidend, co zapewnia atrakcyjną stopę dywidendy. Z zysku za 2013 rok PZU wypłacił najwyższą dotychczas dywidendę (54 zł na jedną akcję). 

Statystyka akcji PZU1 stycznia
- 30 grudnia 2014
1 stycznia
- 30 grudnia 2013
1 stycznia
- 30 grudnia 2012
1 stycznia
- 30 grudnia 2011
Kurs maksymalny [zł] 511,00 477,90 437,20 396,80
Kurs minimalny [zł] 409,00 385,00 292,10 294,20
Kurs na ostatniej sesji w roku [zł] 486,00 448,95 437,00 309,00
Średni kurs na sesję [zł] 452,23 432,19 346,07 349,40
Wartość obrotów [mln zł] 18 400,72 19 970,39 18 152,22 23 315,25
Średnia wartość obrotu na sesję [mln zł] 73,90 80,85 73,19 92,98
Liczba transakcji 621 224 582 205 411 635 526 265
Średnia liczba transakcji na sesję 2 495 2 369 1 660 2 097
Wolumen obrotu [mln szt ] 40,72 46,49 52,56 66,74
Średni wolumenu obrotu na sesję [szt ] 163 553 188 219 211 955 265 883
Kapitalizacja na koniec okresu [mln zł] 41 954,10 38 755,75 37 735,96 26 682,86