Strona główna | Giełda i inwestorzy | Finansowanie dłużne

Finansowanie dłużne

3 lipca 2014 roku PZU FINANCE AB, spółka całkowicie zależna od PZU, wyemitowała pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro1. Wykup obligacji nastąpi 3 lipca 2019 roku.

Zobowiązania wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU. Cena emisyjna jednej obligacji, o wartości nominalnej 100 000 euro, wyniosła 99 407 euro. Agencja Standard&Poors’s przyznała obligacjom rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A-, tj. na poziomie inwestycyjnym.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych (Official List, Main Securities Market) na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Od 22 grudnia 2014 obligacje notowane są również na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot. 

Marża ponad Mid-Swap (krzywa, będąca średnią z krzywych bid i ask, dla obligacji o kuponie stałym odpowiadająca okresowi wykupu obligacji) wyniosła 85 pkt. bazowych, co przełożyło się na rentowność obligacji na poziomie 1,499%. 

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon będzie płacony raz w roku. W dniu emisji był to najniższy kupon uzyskany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz najniższa marża w regionie od 2007 roku.

Rentowność euro-obligacji PZU na tle polskich obligacji skarbowych zapadających w 2019 roku (euro)

Rentowność euro-obligacji PZU na tle polskich obligacji skarbowych zapadających w 2019 roku

Źródło: Reuters

Emisja euroobligacji stanowiła realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów  i pasywów w walucie euro.