Strona główna | Działalność i CSR Grupy | TFI PZU - działalność na rynku funduszy inwestycyjnych

TFI PZU - działalność na rynku funduszy inwestycyjnych

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU). Oferuje ono produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym dodatkowe programy inwestycyjno- oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, a wśród nich: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Zakładowe Programy Inwestycyjne (ZPI).

Sytuacja na rynku

Po dobrym wyniku w 2013 roku, w którym środki zarządzane przez krajowe fundusze wzrosły o blisko +29,6%, dynamika aktywów w 2014 roku była 3-krotnie niższa i ostatecznie wyniosła +10,6%. Aktywa dla całego rynku funduszy inwestycyjnych na koniec 2014 roku wyniosły ponad 209 mld zł wobec niespełna 189 mld zł w grudniu 2013 roku.

Spowolnienie dynamiki rozwoju rynku ma swoje źródło głównie w mniejszym zainteresowaniu funduszami przez klientów. W 2014 roku bilans sprzedaży rozwiązań oferowanych przez krajowe TFI wyniósł 11,5 mld zł w porównaniu do 21,5 mld zł w 2013 roku. Niższy bilans sprzedaży wynika głównie z mniejszego zainteresowania funduszami niedetalicznymi, skierowanymi do wąskiej grupy odbiorców.

Dodatkowo na mniejszy przyrost aktywów w 2014 roku wpłynęły niższe wyniki wypracowane przez zarządzających oraz zmiana preferencji klientów. W 2014 roku krajowi inwestorzy najchętniej wybierali rozwiązania o niższym profilu ryzyka – gotówkowe i pieniężne oraz dłużne.

W wyniku opisanych wcześniej tendencji, w 2014 roku zmieniła się struktura aktywów na polskim rynku TFI. Największą dynamikę wzrostu zanotowały fundusze: sekurytyzacyjne, rynku pieniężnego, dłużne i surowcowe.

Działalność TFI PZU

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU). Oferuje ono produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym dodatkowe programy inwestycyjnooszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, a wśród nich: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Zakładowe Programy Inwestycyjne (ZPI).

W 2014 roku bilans sprzedaży rozwiązań oferowanych przez krajowe TFI wyniósł 11,5 mld zł w porównaniu do 21,5 mld zł w 2013 roku.

Na koniec 2014 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 24 fundusze i subfundusze, z czego 16 było oferowanych również klientom spoza Grupy.

Według stanu na grudzień 2014 roku TFI PZU zgromadziło aktywa netto o wartości 25 540,9 mln zł, co oznacza ich wzrost o blisko 15,0% w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. Tym samym, TFI PZU utrzymało I miejsce na rynku funduszy inwestycyjnych z udziałem na poziomie 12,2% (wobec 11,8% na koniec 2013 roku i 10,5% w grudniu 2012 roku).

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - udział w aktywach stan na 31.12.2014 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

TFI PZU pozostało liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród wszystkich instytucji działających na tym rynku (nie tylko TFI), gromadząc aktywa o wartości ponad 3,0 mld zł (wobec 2,2 mld zł na koniec 2013 roku i 1,8 mld zł w grudniu 2012 roku).

Aktywa netto TFI PZU (w mln zł)

Wzrost aktywów TFI PZU w 2014 roku wynikał przede wszystkim z:

  • aktywnej sprzedaży funduszy i subfunduszy – w roku 2014 klienci zewnętrzni TFI PZU zainwestowali prawie 3,1 mld zł brutto (i blisko 1,7 mld zł sprzedaży netto).W połączeniu z wynikami zarządzania funduszami pozwoliło to na zwiększenie wartości aktywów klientów zewnętrznych w zarządzaniu TFI PZU do ponad 6,0 mld zł (to o 41,5% więcej niż rok wcześniej i o 83,9% więcej niż w grudniu 2012 roku). W ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów klientów zewnętrznych zarządzanych przez TFI PZU wzrosła zatem ponad 2,5-krotnie;
  • zarejestrowania ośmiu nowych Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz przejęcia pięciu PPE w zarządzanie;
  • wyników inwestycyjnych wypracowywanych przez zarządzających funduszami.

Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych TFI PZU w 2014 roku (w %)

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą mieć wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych w 2015 roku

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych i ich wyniki zależeć będą przede wszystkim od:

  • działań banków centralnych;
  • koniunktury panującej na rynkach kapitałowych (w tym cen surowców);
  • atrakcyjności tradycyjnych depozytów bankowych i rentowności skarbowych papierów wartościowych.