Strona główna | Działalność i CSR Grupy | Struktura grupy kapitałowej

Struktura grupy kapitałowej

PZU prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ubezpieczeń i finansów. Spółki Grupy oferują usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzają aktywami klientów w ramach otwartego funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych.

PZU – jako jednostka dominująca – poprzez pełnienie funkcji kontrolnych w organach nadzoru spółek podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Dzięki specjalizacji wybranych spółek oraz wykorzystaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej spółki wzajemnie świadczą usługi zarówno na warunkach rynkowych jak i w oparciu o wewnętrzny model alokacji kosztów (w ramach PGK).

W 2014 roku oraz do daty wydania niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:

  • Realizując strategię rozwoju zakładającą wzmocnienie pozycji PZU w Polsce oraz ekspansję międzynarodową PZU nabył większościowe udziały w: Link4, AAS Balta, Lietuvos Draudimas AB oraz estońskim oddziale Codan Forsikring A/S.
  • W związku z realizacją strategii rozwoju ubezpieczeń medycznych PZU FIZ AN BIS 2 (fundusz będący w 100% w posiadaniu PZU) nabył udziały spółek medycznych: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., Prof-Med Sp. z o.o., Elvita.
  • W celu efektywniejszego zarządzania Armaturą Kraków SA, w wyniku przymusowego wykupu akcji, zwiększono liczbę akcji posiadanych przez PZU FIZ AN BIS 2 do 100% oraz dnia 10 marca 2014 roku zdjęto z notowań akcje Armatura Kraków SA. Ponadto, w ramach optymalizacji struktury organizacyjnej dokonano połączeń wybranych spółek w ramach Grupy Armatura.

Structure of the Group PZU Życie PTE PZU TFI PZU Grupa Armatura PZU AM Tower Inwestycje PZU Zdrowie EMC Instytut Medyczny Centrum Medyczne Medica Prof-Med Elvita Proelmed PZU LINK4 SA L4C Sp. z o.o. PZU Centrum Operacji PZU Pomoc GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Tychy PZU Finanse Ogrodowa Inwestycje MPTE PZU Ipsilon Omicron Omicron BIS Lietuvos Draudimas AAS Balta PZU Ukraine PZU Ukraine Life PZU Lithuania PZU Lithuania Life LLC SOS Services Ukraine PZU Finance AB

 Spółki zależne objęte konsolidacją

 Spółki nieskonsolidowane

*w skład Grupy Armatura wchodzą następujące spółki: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armaton SA, Armatura Tower Sp. z o.o., ARM Property Sp. z o.o., Armagor SA, oraz Armadimp SA

**w skład Grupy Centrum Medyczne Medica wchodzą następujące spółki: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. i Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o.

Struktura nie zawiera funduszy inwestycyjnych.

Działalność Grupy PZU

Ochrona mienia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem cudzej własności

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Pozostałe ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia finansowe

Ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Usługi assistance

Zabezpieczenie przyszłości bliskich

Grupowe i indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia ochronne

Indywidualne ubezpieczenia ochronne

Przygotowanie do emerytury

II filar emerytalny OFE

III filar emerytalny (PPE, IKE, IKZE)

Pomnażanie oszczędności

Jednostki uczestnictwa TFI

Produkty strukturyzowane

Ochrona zdrowia

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia lekowe

Usługi w zakresie ochrony zdrowia: opieka podstawowa i pakiety usług dodatkowych

Nasza struktura

16 000 000 Klientów w Polsce zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa

agentów na wyłączność
9 100
placówek
414
multiagencji
3 000
Internet i telefon