Strona główna | Działalność i CSR Grupy | Społeczna Odpowiedzialność

Społeczna Odpowiedzialność

Grupa PZU – jako odpowiedzialna społecznie instytucja finansowa uwzględnia w swojej działalności biznesowej szeroki zakres problemów etycznych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska.

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index (indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS (CEE Responsible Investment Universe). CEERIUS jest indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu dla spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Działania podejmowane w obszarze CSR wspierają realizację celów biznesowych PZU i dotyczą przede wszystkim następujących obszarów:

 • relacji z klientami – etyka współpracy jako podstawa relacji z klientami, wysokie standardy obsługi;
 • działalności na rzecz społeczeństwa, a w tym troska o świadomość finansową i kompleksowe bezpieczeństwo;
 • relacji z pracownikami – budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki;
 • wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie edukacji pracowników w tym obszarze.

Etyka – całej firmy i każdego pracownika – jest fundamentem wszelkich działań PZU i warunkiem niezbędnym zrównoważonego rozwoju. Punktem odniesienia w zakresie spraw związanych z etyką są zarówno formalne dokumenty (Dobre Praktyki w PZU, Nowa Polityka Bezpieczeństwa), jak i wartości przyjęte w PZU. Trzy główne wartości PZU to:

 • mądrość;
 • prostota;
 • wyobraźnia.
   
Raport społeczny PZU za lata 2013-2014 zostanie opublikowany w październiku 2015 r. Raporty z lat ubiegłych dostępne są pod adresem https://www.pzu.pl/grupa-pzu/dzialalnosc-spoleczna/raporty

Relacje z klientami

Działania podejmowane w obszarze CSR wspierają realizację celów biznesowych PZU i dotyczą przede wszystkim relacji z klientami i pracownikami, działalności na rzecz społeczeństwa 
oraz wpływu na środowisko.

Grupa PZU dąży do zachowania najwyższych standardów obsługi i zapewnienia klientom ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do ich zróżnicowanych potrzeb. Spółka szanuje założenia ujęte w dokumencie Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, wprowadzonym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

W celu zagwarantowania odpowiednich norm współpracy z klientami i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, PZU aktywnie monituje potrzeby klientów, a na podstawie wniosków płynących z analiz usprawnia procesy biznesowe. Narzędzia, po które sięgamy obejmują między innymi:

 • badania satysfakcji klientów – spółka przeprowadza regularne badania satysfakcji i lojalności klientów Grupy PZU. W 2014 roku przebadano około 50 tys. klientów, którzy uczestniczyli w wybranym z kluczowych dla firm procesów, takich jak: sprzedaż nowych polis, likwidacja szkód, obsługa posprzedażowa oraz wznowienie polis. Co miesiąc prowadzi się m.in. badanie satysfakcji klientów z procesów likwidacji szkód. W 2014 roku wskaźnik satysfakcji klientów oceniających proces likwidacji szkód wyniósł ponad 91,5% (badanie na próbie około 24 000 osób). Badania prowadzone w PZU pozwalają nie tylko określić potrzeby klientów, ale również zidentyfikować obszary wymagające zmian oraz mocne strony organizacji. Wnioski z tych badań zainicjowały szereg proklienckich i innowacyjnych zmian procesów biznesowych, m.in. wdrożenie bezpośredniej likwidacji szkód;
 • badania jakości obsługi klientów –  Grupa PZU regularnie bada jakość obsługi klientów w Oddziałach PZU oraz poprzez agentów i partnerów PZU. Wnioski z badań posłużyły przygotowaniu szkoleń z jakości obsługi klientów, którymi w 2014 objętych zostało m.in. 2 tysiące agentów oraz partnerów PZU,
 • Rada Klientów – ciało doradcze złożone z klientów Grupy PZU. Rada aktywnie opiniuje i wspiera PZU przy wybranych inicjatywach, dotyczących m.in.: jakości obsługi, sposobów komunikacji z klientem, procesów obsługi, materiałów marketingowych, działalności społecznej;
 • media społecznościowe i reklamacje klientów – są one aktywnie wykorzystywane przez spółkę do identyfikacji obszarów wymagających usprawnienia
 • audyty jakości komunikacji z klientami – przeprowadzone przez Pracownię Prostej Polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego audyty języka pisanego i mówionego używanego przez pracowników PZU w komunikacji z klientami, stały się podstawą do szeregu inicjatyw i szkoleń (adresowanych do wszystkich pracowników Grupy PZU) mających na celu uproszczenie komunikacji;
 • działalność o charakterze edukacyjnym – Grupa PZU sponsoruje wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, takich jak: projekt Akcjonariat Obywatelski, Akademię Liderów Rynku Kapitałowego oraz konkurs Droga na Harvard.

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność
w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT na warszawskiej giełdzie oraz w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu.

PZU przywiązuje najwyższą wagę do kwestii bezpieczeństwa powierzonych jej i przetwarzanych informacji. Dlatego też rygorystycznie przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych, która dopuszcza przetwarzanie danych tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Jako administrator danych, sprawuje pełną kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu zostały przekazane. Spółka dokłada również wszelkich starań do ochrony interesów osób, w szczególności przetwarzania danych zgodnie z prawem, gromadzenia ich dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawania ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przeznaczeniem.

Ważnym atutem dla klientów jest także dostępność usług PZU. Znaczna część placówek jest zlokalizowana w miejscowościach poniżej 15 tys. mieszkańców i jest istotnym czynnikiem stymulującym ich rozwój.

Grupa PZU przykłada także dużą wagę do kształtowania właściwych relacji z dostawcami i oczekuje od nich przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji prawnych właściwych dla prowadzonej przez nich działalności. W szczególności koncentruje się na zapewnieniu należytej współpracy z agentami stawiając do ich dyspozycji programy wsparcia agentów, szkolenia (takie jak Akademia Agenta) oraz nowy portal komunikacji wewnętrznej z siecią agentów. Szkoleni są także kandydaci na agentów. W 2014 roku przeprowadzono 616 tego typu szkoleń, w których uczestniczyło blisko 6 tys. osób.

Etyka w działalności

W swoich działaniach PZU zawsze kieruje się kanonem Dobrych Praktyk, zasadami zawartymi w dokumencie Nowa Polityka Bezpieczeństwa oraz przyjętymi wartościami korporacyjnymi.

Szereg podejmowanych działań ma na celu uświadomienie pracownikom Grupy PZU obowiązujących procedur i pożądanych postaw w sprawach etycznych oraz zagadnień związanych z ładem korporacyjnym. Dlatego też w ramach popularyzacji wiedzy z zakresu compliance, w tym w szczególności przyjętych standardów postępowania, w PZU realizowane są obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników, szkolenia e-learning i stacjonarne z zakresu Dobrych Praktyk PZU i Kultury compliance.

Dobre Praktyki w PZU

W 2014 roku wdrożono znowelizowaną wersję dokumentu wydanego pod nazwą „Dobre Praktyki PZU”. Jest to zbiór wewnętrznych zasad, norm i wzorców postępowania, które wytyczają sposób prowadzenia biznesu przez Grupę PZU. 

Dobre praktyki PZU promują wartości (bycie fair, innowacyjność i efektywność), którymi pracownicy Grupy PZU powinni kierować się w codziennej pracy. Upowszechniają i promują kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i zasad etyki oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Dobre praktyki PZU promują wartości (bycie fair, innowacyjność i efektywność), którymi pracownicy Grupy PZU powinni kierować się w codziennej pracy. Upowszechniają i promują kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i zasad etyki oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ten zbiór wartości i zasad postępowania obowiązuje wszystkich pracowników PZU, ponadto muszą go respektować podmioty zewnętrzne działające w imieniu PZU, np. agenci, konsultanci, pośrednicy i niezależni podwykonawcy.

Każdy z pracowników jest zobowiązany postępować w sposób zgodny z zapisami tego dokumentu oraz ma możliwość zgłaszać uwagi w jego zakresie. Tylko takie postępowanie pozwala utrzymywać odpowiednio wysokie standardy działania i budować świadomie kulturę etyczną w organizacji.

W Grupie PZU dodatkowo przyjęte zostały „Zasady etyki członków organów spółek Grupy PZU” określające standardy postępowania członków organów tych podmiotów obowiązujące w związku z realizacją powierzonych im funkcji.

W 2014 roku PZU otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Compliance Polska. To pierwsze takie wyróżnienie na polskim rynku. Kapituła konkursu oceniła PZU jako wiarygodną i rzetelną organizację kierującą się wartościami etycznymi i posiadającą skuteczny system compliance.

Drugim filarem budującym zaufanie do Grupy PZU jest obszar bezpieczeństwa, regulowany w zapisach przyjętych dokumentów, w tym Politykach PZU i PZU Życie, które definiują:

 • jakie zachowania w Grupie PZU nie są tolerowane, które z nich należy traktować jako przestępstwo, jak powinien zachować się pracownik i firma w przypadku ujawnienia przestępstwa, a przede wszystkim, co można zrobić, aby przeciwdziałać przestępczości;
 • wszystkie kluczowe kwestie związane z ochroną informacji, czyli tych wszystkich danych, które mają dla Grupy PZU określoną wartość biznesową lub prawną, np. danych osobowych, tajemnicy ubezpieczeniowej;
 • zasady i wymagania związane z zarządzaniem ochroną pracowników i zasobów oraz ochroną wizerunku Grupy PZU.

Edukacja

W roku 2014 przeprowadzono szereg szkoleń oraz akcji informacyjno - uświadamiających z zakresu szeroko rozumianych bezpieczeństw oraz przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

Ponadto, wszelkie nieprawidłowości oraz naruszenia zasad obowiązujących w Grupie mogą być zgłaszane na dedykowanej, wspólnej platformie zgłaszania incydentów z obszaru Bezpieczeństwa, Ryzyka Operacyjnego i Compliance.

Zaangażowani pracownicy

Klarowna komunikacja między menedżerami a pracownikami na wszystkich poziomach organizacji jest kluczem do osiągnięcia celów strategicznych i jednostkowych Grupy. Grupa PZU przykłada dużą wagę, aby każdy jej pracownik był świadomy jak swoją pracą przyczynia się do wyniku całej firmy.

Kierunek działania firmy i jej nadrzędne cele wyznacza strategia, jednak dużą rolę w kaskadowaniu tych celów pełnią menedżerowie. System oceny rocznej ściśle wiąże wynagrodzenie z osiąganymi wynikami, pozwala na bieżącą kontrolę realizacji głównych celów strategicznych oraz celów zespołowych i jednostkowych na wszystkich poziomach organizacji, uporządkowuje i usprawnia jej funkcjonowanie.

Zapewnienie otwartej komunikacji z pracownikami jest jednym z podstawowych celów polityki personalnej Grupy PZU.

Proces oceny rocznej i kwartalnego wyznaczania celów jest tak zaprojektowany, by był okazją do uzgodnienia wspólnych oczekiwań między pracownikami i menedżerami, oceny korporacyjnych kompetencji i zaplanowania rozwoju. Dzięki temu każdy pracownik zna kryteria, z jakich wynika ocena oraz oczekiwania swoich przełożonych. Wie, jak postrzegana jest jego praca. Pracownik aktywnie uczestniczący w ocenie, ma możliwość wymiany opinii z przełożonym oraz bierze odpowiedzialność za indywidualny rozwój. W wyniku rozmów rozwojowych powstało ponad 33 000 zaplanowanych działań rozwojowych, z czego tylko 25% stanowią szkolenia.

Wdrożony proces oceny pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących nagradzania i rozwijania pracowników. Co więcej, systemowość tego rozwiązania gwarantuje obiektywizm i standaryzację zarządzania kapitałem ludzkim.

PZU po raz pierwszy uzyskał certyfikat Top Employer Polska 2014, co pomogło firme wyróżnić się na rynku jako pracodawca z wyboru i przyniosło też korzyść wszystkim interesariuszom, a w szczególności obecnym i przyszłym pracownikom. Wyróżnienie to potwierdziło również wysoką jakość środowiska pracy w firmie, która przekłada się na zaangażowanie i satysfakcję pracowników.

W 2014 roku PZU po raz drugi z rzędu uzyskał certyfikację Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. To pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach.

Certyfikat potwierdził wysoką jakość organizowanych przez PZU staży i praktyk.

W 2014 roku po raz trzeci zostało przeprowadzone badanie zaangażowania wśród pracowników Grupy PZU, które pozwala poznać ich szczerą opinię na temat ich pracodawcy.

Organizacja, której pracownicy są zaangażowani, ma większe szanse na sukces niż firma bez tego kapitału. Zysk jest obustronny, korzyści czerpie zarówno firma jak i zatrudnieni w niej ludzie. Przzyjazna atmosfera zwiększa efektywność pracy. Zaangażowany pracownik to taki, który myśli o celowości swoich działań, o ich konsekwencjach dla organizacji oraz o tym, co może zrobić, by wspólnie osiągnąć jeszcze większy sukces. Po ostatnim badaniu w 2013 roku w poszczególnych jednostkach biznesowych pracownicy wraz z przełożonymi, na podstawie wyników, stworzyli ponad 600 pomysłów jak uczynnić PZU jeszcze bardziej przyjaznym miejscem pracy. Udało się lokalnie m.in. zapewnić :

 • dofinansowanie dojazdów PKP do pracy;
 • nową rozszerzoną Kartę Fit Profit;
 • Business English z Szefem, panele dyskusyjne w języku angielskim;
 • FunRoom – pokój relaksacyjny, w którym można „naładować akumulatory” lub pozbyć się stresu po ciężkiej rozmowie. Pokój wyposażony jest m.in. w stół bilardowy, piłkarzyki czy x-box;
 • cotygodniowe relaksujące ćwiczenia tai-chi w biurze.

Dodatkowo część inicjatyw jest realizowana samodzielnie przez pracowników. Kontynuatorzy Zmian to grupa osób, która dzięki swojej pozytywnej energii i znajomości organizacji, podejmuje się realizacji działań pozytywnie wpływających na zaangażowanie pracowników. Działają lokalnie w: Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu – razem ponad 80 osób. Dotychczas zrealizowali m.in. liczne bale karnawałowe dla dzieci, przewodniki turystyczne oraz wypożyczalnie książek.

W celu przeciwdziałania dyskryminacji w strukturach Grupy PZU, prowadzone są również cykliczne badania zaangażowania pracowników, realizowane przez zewnętrzne podmioty oraz takie inicjatywy jak Pikniki Pracownicze.

Szacunek do jednostki przejawia się poprzez oferowanie godziwych, niedyskryminujących wynagrodzeń. Grupa PZU dąży do tego, aby pracownicy firmy otrzymywali płace na poziomie porównywalnym do wynagrodzeń występujących w branży. Problematyka wynagrodzeń oraz dodatkowych benefitów została przedstawiona w rozdziale ZARZĄDZANIE KADRAMI.


Zapewnienie otwartej komunikacji z pracownikami jest jednym z podstawowych celów polityki personalnej Grupy PZU. System Zgłaszania Nieprawidłowości tworzy ścieżkę komunikacji pomiędzy PZU a pracownikami i innymi podmiotami współpracującymi, np. agentami. Dialog z pracownikami odbywa się ponadto w ramach działalności Rady Pracowników, poufnych badań ankietowych, które dają możliwość udzielenia odpowiedzi zwrotnej swojemu przełożonemu oraz przez Intranet PZU24.

Działalność na rzecz społeczeństwa

Grupa, przy wsparciu Fundacji PZU, mocno angażuje się w życie społeczne. Poprzez kampanie promocji zdrowia i szerzenie wiedzy nt. bezpieczeństwa, spółka chce podnieść świadomość społeczną w tym zakresie.

Działalność prewencyjna

Działalność prewencyjna ma za zadanie zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń poprzez m.in. szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i promocji zdrowia. W 2014 roku zarówno PZU jak i PZU Życie współpracowały ze szpitalami, organizacjami pozarządowymi i mediami realizującymi projekty zdrowotne. Przeprowadzono programy prewencyjne służące poprawie stanu zdrowia oraz profilaktyce zdrowotnej, np. Misie Ratują Dzieci, partnerstwo z Fundacją Nagle Sami, Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Instytutem Matki i Dziecka. Zrealizowano również wiele aktywności z zakresu wspierania biegów masowych – do najważniejszych projektów należały, m.in.: 9. PZU Półmaraton Warszawski, PZU Festiwal Biegowy w Krynicy, 36. PZU Maraton Warszawski, 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski. Grupa PZU była także sponsorem Yareda Shegumo, srebrnego medalisty Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w maratonie. Taka współpraca przekłada się m.in. na wymianę doświadczeń, gdzie pracownicy PZU mogą uczyć się od najlepszych pokonywać trudności i osiągać wysokie wyniki.

Na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górach i nad wodą w 2014 roku PZU wpierał ochotnicze pogotowia ratunkowe.

Z myślą o kierowcach pracujących zawodowo PZU kontynuował program Bezpieczna Flota i promował bezpieczne zachowania na drodze na szczeblu lokalnym np. poprzez akcje w szkole. Wspierając sport i zdrowy styl życia PZU i PZU Życie zaangażowały się w cykl imprez jeździeckich Cavaliada odbywających się co roku w Poznaniu, Warszawie i Lublinie.

Z myślą o rozwoju medycyny i działań szpitali spółki PZU i PZU Życie dofinansował m.in.:

 • Fundację Zdążyć z pomocą przekazując środki na rzecz wyposażenia gabinetu do terapii metodą Tomatisa;
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne wspierając badania ultrasonograficzne w profilaktyce różnych chorób.

W 2014 roku Grupa PZU wystąpiła również jako sponsor i mecenas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Jako największy polski ubezpieczyciel frima dbała przede wszystkim o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, sprawując mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie. Będąc Mecenasem Kultury Polskiej, kolejny raz brał także aktywny udział w organizacji Nocy Muzeów, przygotowując dla zwiedzających specjalne strefy PZU promujące w niestandardowy sposób sztukę i kulturę. Dzięki współpracy z wydawnictwem Bajka ukazała się publikacja „Mazurek Dąbrowskiego – nasz hymn narodowy”. W 2014 roku PZU objął mecenatem obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są  jednym z elementów jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji PZU jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja PZU udziela dofinansowania do projektów realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe w całej Polsce, których cele i działania mieszczą się w obszarach jej działalności.

Działalność Fundacji skupia się na następujących dziedzinach:

 • edukacji – przede wszystkim w zakresie wspierania inicjatyw tworzących młodym ludziom warunki równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego;
 • opiece i pomocy społecznej – w tym także w obszarze wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych;
 • kulturze i sztuce – w szczególności w zakresie wspierania działań służących upowszechnianiu wiedzy o polskiej kulturze, sztuce, artystach, twórcach i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wybranych wydarzeń artystycznych;
 • ochronie zdrowia – wspieranie inicjatyw.
W 2014 roku Fundacja PZU przeznaczyła na działalność statutową blisko 18 mln zł.

Pomoc

Edukacja

Fundacja PZU dofinansowuje inicjatywy edukacyjne na wsiach i w małych miastach prowadzonych przez wiarygodnych partnerów lokalnych. W ramach konkursu grantowego Z PZU po lekcjach w 2014 roku przyznano dotacje 20 organizacjom, które zrealizowały projekty skutecznie wzbogacające ofertę edukacyjną w małych miejscowościach (do 30 tys. mieszkańców).

W 2014 roku Fundacja PZU przeznaczyła na działalność statutową blisko 18 mln zł.

Fundacja realizuje również projekty partnerskie w obszarze edukacji, współpracując z uznanymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, w tym z:

 • Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, finansując program pomocy dla 200 wybitnie zdolnych dzieci i młodzieży rocznie;
 • Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości, fundując stypendia dla studentów kierunków ścisłych i humanistycznych ze wsi i małych miast;
 • Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, dofinansowując projekt Świetlica Moje Miejsce;
 • Fundacją Centrum im prof. Bronisława Geremka z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów historycznych dla uczniów i nauczycieli;
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, na realizację projektu z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa – Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki;
 • Fundacją Wisławy Szymborskiej, jako partner strategiczny Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.

Ponadto, Fundacja PZU przyznała jednorazowe dotacje licznym innym organizacjom.

W 2014 roku Fundacja PZU za działalność na rzecz wspierania nauki i edukacji została wyróżniona w konkursie Popularyzator Nauki 2014 organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.

Opieka i pomoc społeczna

Fundacja PZU wspiera i promuje rozwój aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz udziela dofinansowania pracownikom Grupy PZU, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W 2014 roku nagrodzono 16 organizacji w konkursie Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU przyznając dotacje na projekty integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielono także jednorazowego wsparcia organizacjom pozarządowym.

Fundacja PZU, po raz trzeci wsparła finansowo program Szlachetna Paczka prowadzony przez Stowarzyszenie Wiosna.

Ochrona zdrowia

W 2014 roku Fundacja PZU zainicjowała ogólnopolski program promujący zdrowy i aktywny tryb życia – PZU Trasy Zdrowia.

W ramach pilotażowej edycji programu w 30 gminach w całej Polsce wybudowano mini kompleksy sportowo-rekreacyjne przeznaczone do uprawiania sportu na powietrzu. Każda z PZU Tras Zdrowia została wyposażona w instalacje do ćwiczeń wraz z tablicami informacyjnymi, na których znalazły się plany treningowe dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych użytkowników.

Kultura i sztuka

Fundacja PZU finansuje inicjatywy upowszechniające polską kulturę i sztukę oraz wspiera artystów i uzdolnioną artystycznie młodzież. W 2014 roku po raz kolejny przyznano granty w ramach konkursu PZU z Kulturą, nagradzając 53 organizacje z małych miejscowości, które w ramach swoich projektów zorganizowały dzieciom i młodzieży wyjazdy do instytucji kulturalnych.

Podobnie jak w poprzednich latach, Fundacja PZU, współpracowała również z organizacjami wspierającymi środowiska polonijne, takimi jak: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni Radiowej Znad Wilii oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Kampanie społeczne

Od lipca do grudnia 2014 roku Fundacja PZU realizowała kampanię społeczną Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym. Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw kierowców.

Jej symbolem stało się niebieskie serce, które, podarowane przez osobę bliską, umieszczone w widocznym miejscu w samochodzie, miało przypominać kierowcom, aby jechali bezpiecznie. Na potrzeby kampanii powstało 3 mln serc, które rozdawane były we wszystkich placówkach i oddziałach PZU oraz podczas akcji specjalnych.

Kampania została wyróżniona w:

 • międzynarodowym konkursie Magellan Awards 2014 w kategorii komunikacji korporacyjnej i zdobyła tytuł najbardziej angażującej kampanii roku;
 • Best 25 – zestawieniu wyróżniającym 25 najlepszych kampanii minionego roku, gdzie zajęła drugie miejsce;
 • 21 Golden Drum Festival, gdzie otrzymała złotą statuetkę w kategorii zintegrowana kampania komunikacyjna;
 • Mixx Awards otrzymując wyróżnienie w kategorii kampania wizerunkowa.

Wolontariat pracowniczy w grupie PZU

W 2014 roku  Zarząd Fundacji PZU zatwierdził Strategię Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. Określono w niej kluczowe obszary zaangażowania pracowników oraz zdefiniowano programy kierowane do najaktywniejszych.

W 2014 roku, Zarząd Fundacji PZU, której powierzono realizację programu wolontariatu pracowniczego, zatwierdził Strategię Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. Określono cztery kluczowe obszary zaangażowań i opracowano założenia programów kierowanych do pracowników: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz wolontariatu obywatelskiego. W 2014 roku z grupy najaktywniejszych pracowników Grupy PZU promujących i koordynujących działania wolontariackie w swoich regionach, powstała Akademia Liderów Wolontariatu.

W listopadzie 2014 roku Grupa PZU zdobyła główną nagrodę w VIII edycji konkursu Liderzy Filantropii w kategorii firm, które przekazały najwięcej pieniędzy na cele społeczne.

Z nowo określonych obszarów, w 2014 roku Fundacja rozpoczęła realizację dwóch:

 • wolontariat rodzinny – ogólnopolski program społeczny Wolontariat Rodzinny we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce;
 • wolontariat obywatelski – zrealizowano 45 projektów pracowników PZU, w ramach wygranej w konkursie Wolontariat to radość działania.

Ponadto wolontariusze PZU po raz kolejny zaangażowali się w obchody Dnia Dziecka oraz akcje mikołajkowe. W ramach projektu Szlachetna Paczka najaktywniejsi pracownicy Grupy PZU przeszli szereg szkoleń i koordynowali przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin z terenu całego kraju.

Nagrody i wyróżnienia

W listopadzie 2014 roku Grupa PZU zdobyła główną nagrodę w VIII edycji konkursu Liderzy Filantropii w kategorii firm, które przekazały najwięcej pieniędzy na cele społeczne. To kolejne z rzędu zwycięstwo PZU w tym konkursie PZU zajął pierwsze miejsce z kwotą darowizn w wysokości ponad 33 mln zł.

Wpływ na środowisko

Wyraźnie zdefiniowana polityka środowiskowa w Grupie umożliwia nie tylko dbanie o środowisko naturalne, ale również pozwala szerzyć wśród pracowników oraz partnerów biznesowych wiedzę na ten temat i zachęcać ich do własnych aktywności.

Budynek Konstruktorska Business Center, w którym mieścić się będzie nowa siedziba back office PZU, jest zasilany w całości energią z odnawialnych źródeł oraz oferuje ponad 30 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych.

Zarządzanie wpływem na środowisko to jeden z czynników budowania wartości organizacji. Działania Grupy PZU w tym zakresie mają dwojaki charakter: odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi wewnątrz organizacji oraz budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej wśród interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych, dostawców, przedstawicieli lokalnych społeczności.

PZU dba o środowisko naturalne przede wszystkim poprzez:

 • ekonomiczne gospodarowanie zasobami i surowcami. Ważną częścią tych działań jest wykorzystywanie elektronicznych nośników informacji i dążenie do ograniczenia zużycia papieru w działalności biznesowej.Z myślą o zmniejszeniu zużycia energii instalowane są energooszczędne źródła światła oraz energooszczędne piece grzewcze. Zarządzanie odpadami w firmie i dążenie do pełnego ich recyklingu;
 • wprowadzenie do floty samochodowej pojazdów o napędzie hybrydowym. Napęd spełnia najwyższe obowiązujące w Unii Europejskiej normy spalania EURO 5, a samochody przy właściwej technice jazdy spalają w mieście około 4 l/100km;
 • wybór nowej siedziby back office z dbałością o aspekty ekologiczne. Budynek Konstruktorska Business Center, w którym mieścić się będzie nowa siedziba back office PZU, jest zasilany w całości energią z odnawialnych źródeł oraz oferuje ponad 30 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Budynek zaprojektowano ze szczególnym naciskiem na dbałość o środowisko naturalne – posiada certyfikat BREEAM. Kategorie oceniane w ramach certyfikatu to między innymi: jakość powietrza, zużycie energii i wody, niski poziom wytwarzanych odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów czy zapewnienie dobrych warunków pracy;
 • działania edukacyjne prowadzone wśród pracowników. Główne inicjatywy w tym zakresie to: akcje edukujące pracowników na temat ograniczania zużycia surowców, recyclingu, np. angażowanie pracowników do zbiórki telefonów komórkowych oraz kampanie na rzecz ochrony środowiska.