Strona główna | Działalność i CSR Grupy | PZU i Link4 - działalność na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych

PZU i Link4 - działalność na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych

PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, a w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, rolne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na koniec 2014 roku oferta PZU obejmowała ponad 200 produktów ubezpieczeniowych.

Sytuacja na rynku

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce liczony składką przypisaną brutto w pierwszych trzech kwartałach ostatnich 5 lat rósł średniorocznie o 3,7%.

Niemniej jednak, w 2014 roku rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych liczony składką przypisaną brutto zmalał łącznie o 350 mln zł (-1,3%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wpływ na niższy poziom składki miał spadek sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych (o 487,3 mln zł, - 5,7% w porównaniu rok do roku) oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (o 259,3 mln zł, - 4,3%) jako efekt trwającej od 2013 roku silnej konkurencji cenowej.

Efektem trwającej od 2013 roku silnej konkurencji cenowej jest spadek sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. To z kolei wpłynęło na niższy poziom składki.

Ponadto spadek sprzedaży odnotowano w grupie ubezpieczeń AC komunikacyjnych (o 61,9 mln zł, -1,2%) oraz ubezpieczeń ochrony prawnej (o 46,6 mln zł, -36,9%). Spadek składki dla całego rynku był częściowo zniwelowany wzrostem sprzedaży ubezpieczeń ryzyk finansowych (wzrost o 251,2 mln zł, +24,5%) oraz ubezpieczeń kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych (wzrost o 25,1 mln zł, +3%). Począwszy od 2013 roku obserwowane jest znaczne ożywienie na rynku ubezpieczeń finansowych po serii 2-letnich spadków (załamanie rynku branży budowlanej).

Cały rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w okresie trzech kwartałów 2014 roku wypracował wynik netto na poziomie 3,7 mld zł (-40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Wynik techniczny rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, który w większości nie uwzględnia dochodów z lokat, w 2014 roku zmniejszył się o 512,6 mln zł, tj. o 40,5% do poziomu 752 mln zł. Największy wpływ na tę zmianę miał spadek wyniku technicznego w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych (-437,5 mln zł), ubezpieczeniach pozostałych szkód rzeczowych (-108,6 mln zł w działalności bezpośredniej), AC komunikacyjnych (-243,8 mln zł).

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (w mln zł)

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - udział w składce przypisanej brutto (w %)

Spadek wyniku technicznego w grupie ubezpieczeń OC komunikacyjnych to przede wszystkim efekt niższej składki zarobionej (-429,6 mln zł, tj. -5,6%) oraz wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej w wyniku niższych o 44,9% prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów. Dodatkowo negatywnie na rentowność w tej grupie ubezpieczeń wpłynął utrzymujący się trend spadkowy średniej składki jako efekt trwającej od 2013 roku silnej konkurencji cenowej.

Łączna wartość lokat zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych na koniec 2014 roku (bez uwzględnienia lokat w jednostkach podporządkowanych) wyniosła 50,6 mld zł i wzrosła w porównaniu do końca 2013 roku o 9,4%. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego stanowiły 45,6% procent ww. portfela lokat.

Rynek ubezpieczeń majątkowych - składka przypisana brutto (w mln zł)

 20142013
 PZURynekRynek bez PZU*PZURynekRynek bez PZU
AC 2 016 5 259 3 243 2 028 5 340 3 312
OC komunikacyjne 2 648 8 072 5 424 2 827 8 605 5 778
Inne produkty 3 597 12 922 9 325 3 418

12 654

9 236
RAZEM 8 262 26 253 17 991 8 273 26 599 18 325

* zawiera Link4 charakteryzujący się odmiennym, względem PZU, modelem biznesowym
Żródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014, Rynek ubezpieczeń 4/2013, dane PZU

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych łącznie oszacowały wartość rezerw techniczno – ubezpieczeniowych na poziomie 39,8 mld zł, co stanowiło wzrost o 6,7% względem końca 2013 roku.

Projekt Solvency II – ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe

Kondycję sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce na rok przed wejściem wymogów dyrektywy Solvency II, tj. 1 stycznia 2016 roku można ocenić pozytywnie. Zgodnie z badaniem ilościowym przeprowadzonym przez KNF według stanu na koniec 2013 roku (QIS2014) wskaźnik pokrycia wymogów kapitałowych (SCR) wyznaczonych formułą standardową dla całego rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wyniósł 231,8%.

Działalność PZU

W ramach Grupy PZU działalność na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce prowadzi podmiot dominujący Grupy, tj. PZU i Link4.

Na przestrzeni ostatnich lat PZU zarządzał około 1/3 rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Na koniec 2014 roku PZU posiadał 31,5% udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wobec 31,1% na koniec 2013 roku. Mocną pozycję rynkową PZU zajmował w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych AC (z udziałem na poziomie 38,2%). Przy czym w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych udział ten był jeszcze wyższy i wynosił: 47,6% dla OC komunikacyjnego i 42,5% dla AC.

W 2014 roku udział wyniku technicznego PZU w wyniku technicznym rynku wyniósł 75%, co przy udziale rynkowym 31,5% liczonym składką przypisaną brutto potwierdza wysoką rentowność ubezpieczeń.

PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, a w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, rolne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na koniec 2014 roku oferta PZU obejmowała ponad 200 produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najistotniejszą grupę produktów oferowanych przez PZU, zarówno pod względem liczby obowiązujących umów ubezpieczenia, jak również udziału składki w łącznej wartości składki przypisanej brutto.

Z myślą o potrzebach klientów, w 2014 roku PZU wprowadził zmiany w ofercie, które objęły podstawowe kategorie produktów ubezpieczeniowych skierowanych do wszystkich segmentów klientów.

W 2014 roku zmiany w ofercie dedykowanej klientowi masowemu polegały na:

 • wdrożeniu zmodyfikowanej oferty ubezpieczeń mieszkaniowych, OC pozakomunikacyjnych oraz turystycznych i NNW:
  • nowa oferta ubezpieczeń domów i mieszkań pozwala na ochronę prywatnego majątku w formule All Risks. Klienci dzięki nowemu rozwiązaniu zyskują najszerszą ochronę ubezpieczeniową obejmującą wszystkie zdarzenia zdefiniowane dla wariantu tradycyjnego m.in. ogień, zalanie, dewastację, kradzież z włamaniem oraz wszelkie inne nietypowe wypadki jakie mogą wystąpić w domu lub mieszkaniu;
  • w ubezpieczeniach turystycznych oraz NNW opracowano szybszy i łatwiejszy sposób zawierania umowy, min. dzięki intuicyjnemu zamodelowaniu produktu i podpowiedziom uzależnionym np. od celu wyjazdu. Dodatkowo w ubezpieczeniach NNW wprowadzono szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych, które wyraźnie uatrakcyjniły ubezpieczenie (np. wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku sportowego poprzez wprowadzenie do warunków klauzuli kontraktu sportowego);
  • w ubezpieczeniu OC ogólnym dedykowanym firmom sektora MŚP – wprowadzono wiele opcjonalnych klauzul pozwalających na elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb klienta. W ubezpieczeniu OC zawodowym produkt pozwala w prosty sposób zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC dla kilkunastu rodzajów działalności zawodowej. Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia w ramach jednej polisy także obowiązkowego ubezpieczenia OC;
  • zakres ubezpieczeń OC przewoźnika został znacznie rozszerzony poprzez dodanie do produktu dodatkowych klauzul, min. dodana została bardzo oczekiwana przez klientów klauzula ubezpieczenia przewozów kabotażowych na terenie Niemiec oraz krajach UE;wprowadzeniu usługi bezpośredniej likwidacji szkód w OC komunikacyjnym, czyli bezpłatnej usługi, w której klient ubezpieczony w PZU w zakresie OC, będąc poszkodowanym przez sprawcę posiadającego ubezpieczenie OC w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń, może zgłosić i zlikwidować szkodę z OC sprawcy w PZU a nie u ubezpieczyciela sprawcy szkody;
 • wprowadzeniu usługi bezpośredniej likwidacji szkód w OC komunikacyjnym, czyli bezpłatnej usługi, w której klient ubezpieczony w PZU w zakresie OC, będąc poszkodowanym przez sprawcę posiadającego ubezpieczenie OC w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń, może zgłosić i zlikwidować szkodę z OC sprawcy w PZU a nie u ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - wyniki techniczne (w mln zł)

 20142013
Wyniki technicznePZURynekRynek bez PZUPZURynekRynek bez PZU
AC 163 240 77 274 484 210
OC komunikacyjne -281 -803 -523 95 -316 -411
Inne produkty 628 1 316 204 693 1 162 469
RAZEM 510 752 242 1 062 1 330 268

Żródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014, Rynek ubezpieczeń 4/2013, dane PZU

W 2014 roku Pion Klienta Korporacyjnego przeszedł proces głębokiej transformacji biznesowej. Zmianie uległa struktura organizacyjna oraz model pracy. Wdrożono również szereg narzędzi sprzedażowych, które w dłuższej perspektywie czasu zapewnią wyższą efektywność sieci sprzedaży. Działania te zbiegły się w czasie z trudną sytuacją na rynku ubezpieczeń podmiotów gospodarczych przejawiającą się spadkiem średniej ceny w kluczowych liniach biznesu. Niemniej jednak, ukierunkowanie struktury na rozwijanie aktywności w biznesie tzw. średniego i dużego biznesu korporacyjnego dało efekty w postaci wzrostu składki.

W zakresie ubezpieczeń finansowych dla klientów korporacyjnych PZU wspierał polską gospodarkę w różnych obszarach, między innymi:

 • zabezpieczał inwestycje dotyczące budowy i modernizacji poszczególnych odcinków linii kolejowych na terenie całego kraju. Dzięki realizacji tego typu inwestycji zwiększyła się przepustowość, jakość połączeń i bezpieczeństwo podróżujących;
 • wspierał polski przemysł energetyczny i elektroenergetyczny, gwarantując między innymi zwrot zaliczki i należyte wykonanie kontraktu na budowę nowego bloku na węgiel kamienny w Elektrowni Jaworzno, czy też zabezpieczając rozbudowę energetycznych sieci przesyłowych;
 • zabezpieczał wykonanie kontraktów na realizację przedsięwzięć związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem systemów nagłośnień widowni w prestiżowych obiektach kulturalnych.

W trakcie roku, po analizie sytuacji ekonomicznej, złagodzeniu uległy warunki sprzedaży gwarancji dla mniejszych firm działających w branży okołobudowlanej.

W zakresie ubezpieczeń ochronnych w 2014 roku Grupa PZU współpracowała z 10 bankami oraz z 6 partnerami strategicznym. Kontrahenci Grupy PZU są liderami w swoich branżach oraz posiadają bazy klientów o dużym potencjale. W obszarze partnerstwa strategicznego współpraca dotyczyła przede wszystkim firm z branży telekomunikacyjnej i energetycznej, za pośrednictwem których oferowano ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz usługi assistance.

Sprzedaż w ramach kanału bancassurance w zakresie ochronnych ubezpieczeń majątkowych obejmowała głównie ubezpieczenia budynków, budowli i lokali mieszkalnych oraz ubezpieczenia do kart płatniczych.

Składka przypisana brutto PZU (w mln zł)

W 2014 roku PZU zgromadził składkę przypisaną brutto w wysokości 8 261,8 mln zł, czyli o 0,1% niższą niż w poprzednim roku. Zmieniła się jednocześnie jej struktura w porównaniu z poprzednim rokiem, i tak:

 • wartość OC ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosła 2 648,5 mln zł i była o 6,3% niższa niż w poprzednim roku. Stanowiły one 32,1% całości portfela, czyli ich udział zmniejszył się w porównaniu do 2013 roku o 2,1 p.p. Niższa wartość ubezpieczeń OC komunikacyjnych w PZU wynikała przede wszystkim ze spadku wartości średniej składki oraz zmniejszenia sprzedaży (silna konkurencja na rynku).
 • z tytułu ubezpieczeń AC, PZU zebrał 2 016,3 mln zł, czyli o 0,6% mniej niż w poprzednim roku. Udział ubezpieczeń AC w całości portfela pozostał na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim, tj. 24,4 %.
 • dynamiczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń, takich jak: Gwarancje kontraktowe, OC dla klienta korporacyjnego, PZU DOM przyczynił się do 5 – procentowego wzrostu przypisu z tytułu produktów pozakomunikacyjnych. W rezultacie, udział składki brutto z tytułu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w całości składki wzrósł do poziomu 43,5% (wobec 41,3% w 2013 roku).

W 2014 roku PZU wypłacił odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 4 427,3 mln zł, czyli o 2,9% więcej niż w poprzednim roku.

W 2014 roku PZU wypracował zysk netto według Polskich Standardów Rachunkowości w wysokości 2 636,7 mln zł, z czego z tytułu dywidendy od PZU Życie 2 060,0 mln zł.

Działalność Link4

W ramach realizacji strategii rozwoju Grupy PZU, zakładającej wzmocnienie pozycji PZU w Polsce jak i ekspansję międzynarodową, dnia 17 kwietnia 2014 roku PZU podpisał umowę nabycia akcji Link4. Zamkniecie transakcji nabycia Link4 nastąpiło 15 września 2014 roku, a ostateczne rozliczenie 11 marca 2015 roku. PZU, jako nabywca, zapłacił łączną cenę 91 816 tys. euro.

Link4 jest liderem na polskim rynku ubezpieczeń direct oferującym szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najistotniejszą grupę produktów oferowanych przez Link4, zarówno pod względem liczby obowiązujących umów ubezpieczenia, jak również udziału składki w łącznej wartości składki przypisanej brutto.

W zakresie ubezpieczeń ochronnych w 2014 roku Link4 współpracował z bankami oraz kilkoma partnerami strategicznym. Sprzedaż w ramach kanału bancassurance w zakresie ochronnych ubezpieczeń majątkowych obejmowała głównie ubezpieczenia budynków, budowli i lokali mieszkalnych, ubezpieczenia komunikacyjne oraz podróżne.

W 2014 roku Link4 zgromadził składkę przypisaną brutto w wysokości 417,1 mln zł (w składce przypisanej Grupy PZU 138,8 mln zł tj. od momentu transakcji nabycia), z czego większość stanowią ubezpieczenia komunikacyjne, odpowiednio:

 • wartość OC ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosła 262,5 mln zł co stanowi 62,9% całości portfela;
 • składka z ubezpieczenia AC wyniosła 77,5 mln zł co stanowi 18,6% całości portfela ubezpieczeń.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2015 roku.

Obok zdarzeń o charakterze losowym (takich jak: powodzie, susza oraz przymrozki wiosenne), do głównych czynników, które wpływać mogą na sytuację sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2015 roku należy zaliczyć:

 • możliwe spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w wyniku pogarszających się uwarunkowań zewnętrznych - kryzysu rosyjsko-ukraińskiego i spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Niemczech. W konsekwencji gorsza kondycja finansowa gospodarstw domowych może wpłynąć na spadek sprzedaży polis komunikacyjnych (na skutek niższej sprzedaży nowych samochodów), niższej sprzedaży kredytów hipotecznych i związanych z nią ubezpieczeń kredytobiorców oraz zmniejszonego popytu na inne ubezpieczenia majątkowe. Gorsza sytuacja finansowa firm może wpłynąć na wzrost ryzyka kredytowego i zwiększenie szkodowości portfela ubezpieczeń finansowych;
 • ograniczenie rozwoju akcji kredytów hipotecznych na skutek zaostrzonych wymogów Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzenia ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz małego zasięgu Programu Mieszkanie dla Młodych. W 2015 roku planowana jest nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych, której celem będzie zwiększenie wartości dopłat i tym samym zwiększenie popularności programu co może wpłynąć w dalszej perspektywie na wzrost sprzedaży ubezpieczeń kredytobiorców;
 • presję cenową ze strony konkurencji wynikającą z obniżania się poziomu szkodowości portfela ubezpieczeń komunikacyjnych począwszy od 2013 roku;
 • orzecznictwo Sądów Najwyższych w zakresie wysokości wypłat zadośćuczynień pieniężnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla osób najbliższych za krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego, nawet gdy poszkodowany zmarł przed 3 sierpnia 2008 roku;
 • wprowadzenie wymogów Solvency II od stycznia 2016 roku, które opiera się na ocenie ryzyka, może wpłynąć na zmianę modelu funkcjonowania wybranych obszarów zakładów ubezpieczeń na rynku (np. polityka taryfowa).