Strona główna | Działalność i CSR Grupy | PZU Życie - działalność na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

PZU Życie - działalność na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

W ramach Grupy PZU działalnością na polskim rynku ubezpieczeń na życie zajmuje się spółka PZU Życie. Zakład oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów na życie, a w tym: grupowe i indywidualne ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne oraz produkty emerytalne.

Sytuacja na rynku

Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce liczony składką przypisaną brutto w okresie ostatnich 5 lat średniorocznie spadał o 2,3%. W 2014 roku składka była niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 8,3%, co oznacza kontynuację spadku po serii wzrostów zakończonych w 2012 roku. Dynamika dla analogicznych okresów 2013, 2012 i 2011 roku – wynosiła odpowiednio -14,1%, 14,2%, 1,4%.

Należy zwrócić uwagę, iż spadek składki w ujęciu rok do roku dotyczył wyłącznie składki jednorazowej (spadek o 20% r/r), głównie w kanale bancassurance. Dynamika dla analogicznego okresu w 2013 roku również była ujemna i wyniosła -26%.

Rynek ubezpieczeń na życie - składka przypisana brutto (w mln zł)

 20142013
 PZU ŻycieRynekRynek bez PZU ŻyciePZU ŻycieRynekRynek bez PZU Życie
Składka regularna 7 059 16 488 9 429 6 948 16 037 9 089
Składka jednorazowa 1 124 12 180 11 056 1 895 15 227 13 332
RAZEM 8 182 28 667 20 485 8 843 31 264 22 421

Żródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014, dane PZU Życie

Przyczyn niższego przypisu składki jednorazowej w ostatnich latach należy upatrywać w aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym. Rekordowo niskie stopy procentowe mają wpływ na niższą rentowność polisolokat, prowadząc tym samym do zwiększonego zainteresowania innymi produktami inwestycyjnymi tj. funduszami inwestycyjnymi oferowanymi przez TFI lub ubezpieczeniowymi produktami z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym tzw. unit-linked. Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadzono podatek od polisolokat, co wpłynęło na mniejsze zainteresowanie klientów tego typu produktami już w ubiegłym roku.

W związku z powyższym udział kanału bancassurance w składce przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń na życie zmniejsza się z kwartału na kwartał począwszy od 2013 roku. W 2014 roku wyniósł 40,8%1 i zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 12,6 p.p.

Efektem zachodzących na rynku zmian jest coraz większe znaczenie składki regularnej, która stanowi przewagę konkurencyjną PZU Życie na rynku. W 2014 roku składka była wyższa o 2,8% w porównaniu do tego samego okresu w 2013 roku.

Na rynku ubezpieczeń na życie zauważalna jest także stopniowo rosnąca atrakcyjność pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Podobnie jak w latach poprzednich programy w formie ubezpieczeniowej były najczęściej realizowaną formą PPE. W 2014 roku stanowiły 66%2 wszystkich Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jednak w porównaniu do 2013 roku ich udział spadł o 1,2 p.p. Mimo to podobnie jak inne formy PPE, te oferowane przez zakłady ubezpieczeń na życie odnotowały wzrost aktywów w 2014 roku (wzrost o 2,8% r/r). Na koniec 2014 roku, PPE objętych było blisko 2,4% polskich pracowników, dlatego rynek posiada wciąż ogromny potencjał wzrostu.

Łączny wynik techniczny uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie w 2014 roku był wyższy o 293,4 mln zł (9,8%) niż w analogicznym okresie 2013 roku, głównie za sprawą wyższej rentowności ubezpieczeń na życie (Grupa I) – wzrost wyniku technicznego o 310,3 mln zł (+39,7%).

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce (w mln zł)

Rynek ubezpieczeń na życie - składka przypisana brutto vs wynik techniczny (w mln zł)

 20142013
 PZU ŻycieRynekRynek bez PZU ŻyciePZU ŻycieRynekRynek bez PZU Życie
Składka przypisana brutto 8 182 28 667 20 485 8 843 31 264 22 421
Wynik techniczny 2 122 3 301 1 180 1 823 3 008 1 185

Żródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014, dane PZU Życie

W tym okresie zakłady ubezpieczeń na życie wypracowały wynik netto na poziomie 3,1 mld zł, co stanowiło wzrost o 11,31% (317,8 mln zł). Wzrost wyniku to w dużym stopniu efekt wyższych niż w analogicznym okresie 2013 roku wyników inwestycyjnych ubezpieczycieli, którym sprzyjała kontynuacja hossy na rynku długu. Dłużne papiery wartościowe oraz papiery o stałej kwocie dochodu w portfelach zakładów ubezpieczeń na życie na koniec 2014 roku stanowiły ponad 65,7%.

Łączna wartość lokat zakładów ubezpieczeń na życie na koniec 2014 roku wyniosła 99,2 mld zł, co oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu do końca 2013 roku. W szczególności wysoka (i wyższa od poziomu wypłaconych świadczeń) składka przyczyniła się do zwiększenia aktywów netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (wzrost o 8,35% do poziomu 54 mld zł).

Projekt Solvency II – ubezpieczenia na życie

Kondycję sektora ubezpieczeń na życie w Polsce na rok przed wejściem wymogów Solvency II, tj. 1 stycznia 2016 roku można ocenić pozytywnie. Zgodnie z badaniem ilościowym przeprowadzonym przez KNF wśród krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według stanu na koniec 2013 roku (QIS2014) wskaźnik pokrycia wymogów kapitałowych (SCR) wyznaczonych formułą standardową dla całego rynku ubezpieczeń na życie w Polsce wyniósł 343,2%.

Działalność PZU Życie

W ramach Grupy PZU działalnością na polskim rynku ubezpieczeń na życie zajmuje się PZU Życie SA (PZU Życie). Zakład oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów na życie, a w tym: grupowe i indywidualne ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne oraz produkty emerytalne.

Zakłady ubezpieczeń na życie - udział w regularnej składce przypisanej brutto (w %)

W 2014 roku PZU Życie zebrał 28,5% składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń na życie. Dla porównania, w 2013 roku Spółka dysponowała 28,3-procentowym udziałem w rynku. Jednocześnie, PZU Życie nadal pozostawał zdecydowanym liderem w segmencie składki płaconej regularnie. W 2014 roku pozyskał 42,8% tego rodzaju składek firm ubezpieczeniowych.

Wynik techniczny PZU Życie stanowił większość wyniku uzyskiwanego przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeń na życie. Świadczy to o wysokiej rentowności oferowanych produktów. Marża wyniku technicznego PZU Życie na składce przypisanej ponad czterokrotnie przekraczała marżę uzyskiwaną łącznie przez resztę towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie (26,2% wobec 5,8%). W 2014 roku PZU Życie dostosowywał swoją ofertę produktową do rosnących wymagań klientów, działań podejmowanych przez konkurencję oraz zmieniającej się sytuacji prawnej.

W 2014 roku PZU Życie dostosowywał swoją ofertę produktową do rosnących wymagań klientów, działań podejmowanych przez konkurencję oraz zmieniającej się sytuacji prawnej.

Wśród zmian w ofercie w 2014 roku warto wyróżnić:

  • ubezpieczenia ochronne indywidualne – w 2014 roku PZU Życie wprowadził do oferty nowe ubezpieczenie dodatkowe „PZU Pomoc od Serca”, które zostało przyjęte bardzo pozytywnie przez klientów. Ubezpieczenie zapewnia finansowe wsparcie w razie zachorowania na jedną z najcięższych chorób, takich jak nowotwór złośliwy, zawał, udar, stwardnienie rozsiane i inne. W razie choroby, oprócz wypłaty z polisy, nowe ubezpieczenie umożliwia dostęp do zagranicznej konsultacji medycznej. Dzięki niej klienci PZU mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych światowych ośrodków medycznych. Każda osoba objęta ubezpieczeniem zapewnia sobie pięcioletnią ochronę i gwarancję niezmienności składki w tym okresie;
  • ubezpieczenia ochronne grupowe – zmodyfikowano ofertę dla MŚP poprzez wprowadzenie nowej, elastycznej oferty pozwalającej Klientowi na większą swobodę w doborze ubezpieczeń dodatkowych oraz wysokości sum ubezpieczenia i świadczeń;
  • grupowe ubezpieczenia zdrowotne – wprowadzono korzystne dla klientów zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwiększono dostępność usług zdrowotnych (ok. 1 380 placówek medycznych w 460 miastach na terenie Polski) oraz przygotowano nową ofertę dla klientów z sektora MŚP.
  • ubezpieczenie lekowe – wprowadzono nowy produkt Cztery Pory Roku, którego zakres zawiera w szczególności leki na zachorowania sezonowe.

Jednocześnie, PZU Życie aktywnie działał na rzecz pozyskania nowych klientów w zakresie ubezpieczeń grupowych. Ponieważ wzrasta liczba zakładów pracy z sektora publicznego składających zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w trybie przetargowym, Zakład przystępował do wielu – zakończonych z sukcesem – przetargów na ubezpieczenia grupowe.

Rok 2014 był okresem rosnącego zainteresowania klientów tradycyjnymi indywidualnymi ubezpieczeniami na życie oraz na życie i dożycie. Jednocześnie PZU Życie prowadził intensywne prace nad dostosowaniem aktualnej oferty do ponownych spadków rentowności obligacji skarbowych.

W 2014 roku PZU Życie podejmował aktywne działania w obszarze ubezpieczeń emerytalnych, które miały na celu zarówno utrzymanie portfela jak również pozyskanie nowych Klientów. W styczniu została wdrożona zmiana produktu IKZE wynikająca z nowelizacji ustawy, która wniosła korzystne dla Klientów zmiany upraszczając konstrukcję limitu wpłat oraz ograniczając podatek przy wypłacie świadczenia emerytalnego do ryczałtu w wysokości 10%.

Zgodnie z założeniami strategicznymi dotyczącymi rewitalizacji oferty inwestycyjnej oraz dopasowaniem produktów do segmentów Klienta i kanałów dystrybucji, z dniem 1 lutego 2014 roku wycofano ze sprzedaży indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan na Życie.

W 2014 roku PZU Życie zgromadził według Polskich Standardów Rachunkowości składkę przypisaną brutto w wysokości 8 182,2 mln zł, czyli o 7,5% niższą niż w poprzednim roku. Główną część składki Spółki stanowiły ubezpieczenia opłacane regularnie. Przedstawiały one 86,3% wartości przypisanej składki brutto (wobec 78,6% w poprzednim roku). Obejmowały one przede wszystkim przypis z tytułu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, z których korzystało około 12 mln Polaków.

W 2014 roku w PZU Życie koszt odszkodowań i świadczeń wyniósł 6 529,9 mln zł, czyli był o 4,4% wyższy niż w poprzednim roku.

W 2014 roku PZU Życie wypracował zysk netto według Polskich Standardów Rachunkowości w wysokości 1 931,3 mln zł.

Składka przypisana brutto PZU Życie (w mln zł)

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność sektora ubezpieczeń na życie w 2015 roku

Na sytuację na rynku ubezpieczeń na życie w 2015 roku wpływ będą mieć przede wszystkim:

  • niski poziom stóp procentowych, co w dłuższym kresie wpływa na niższą dochodowość lokat inwestowanych z otrzymanych składek;
  • trudna do przewidzenia koniunktura na rynkach kapitałowych, która decyduje o atrakcyjności produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  • wytyczne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń wydane przez organ nadzoru, które wpływają zarówno na konstrukcję produktów jak i cały sektor pośrednictwa ubezpieczeniowego;
  • wyroki UOKiK w zakresie produktów z UFK;
  • wprowadzenie wymogów Solvency II od stycznia 2016 roku, które opiera się na ocenie ryzyka może wpłynąć na zmianę modelu funkcjonowania wybranych obszarów zakładów ubezpieczeń na rynku (np. polityka taryfowa).