Strona główna | Działalność i CSR Grupy | PTE PZU - działalność na rynku funduszy emerytalnych

PTE PZU - działalność na rynku funduszy emerytalnych

W grudniu 2014 roku aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych spadły o 50,2% w porównaniu do końca poprzedniego roku i ukształtowały się na poziomie 149,1 mld zł
. Wpływ na działalność otwartych funduszy emerytalnych w 2014 roku, w tym również na wysokość ich aktywów, miały w szczególności wprowadzone zmiany w uregulowaniach prawnych.

Działalność PTE PZU

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, którym zarządza PTE PZU SA (PTE PZU) należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2014 roku OFE PZU był trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów netto:

  • fundusz posiadał 2 224,3 tys. członków, tj. należało do niego 13,4% wszystkich uczestników otwartych funduszy emerytalnych;
  • aktywa netto wynosiły 19 553,7 mln zł, czyli przedstawiały 13,1% ogólnej wartości aktywów działających w Polsce otwartych funduszy emerytalnych.

Otwarte Fundusze Emerytalne - udział w aktywach netto stan na 31.12.2014 roku (w %)

Źródło: KNF, Dane miesięczne o rynku OFE, Dane za grudzień 2014 roku

Otwarty fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. Pod koniec 2014 roku fundusz posiadał 2 224,3 tys. członków, tj. 13,4% wszystkich uczestników otwartych funduszy emerytalnych, a aktywa netto wynosiły 19 553,7 mln zł, tj. 13,1% ogólnej wartości aktywów tych funduszy.

W ciągu 2014 roku ZUS przekazał OFE PZU 993,4 mln zł składek, czyli o 28,8% mniej niż w poprzednim roku. Spadek poziomu składki jest głównie efektem wprowadzenia dobrowolności w przekazywaniu składek do OFE ale również, w znacznie mniejszym stopniu, uruchomieniem „suwaka” (członkowie, którzy znajdą się w suwaku nie odprowadzają składek do OFE).

Na koniec 2014 roku Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU prowadził 60,8 tys. rachunków IKZE, na których były zgromadzone aktywa o wartości 8,8 mln zł. W efekcie utrzymał on pozycję jednego z liderów w segmencie dobrowolnych funduszy emerytalnych, a stopa zwrotu wypracowana w 2014 roku wynosiła 3,64%.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność funduszy emerytalnych w 2015 roku:

  • reforma systemu emerytalnego w Polsce i odpływ środków z otwartych funduszy emerytalnych;
  • koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności na GPW, wpływająca na wartość aktywów funduszy i wysokość opłat pobieranych przez PTE za zarządzanie.