Strona główna | Ład korporacyjny | Wynagrodzenie członków władz

Wynagrodzenie członków władz

Umowy o pracę zawierane z członkami Zarządu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nie zawierają postanowień przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Odrębnie zawierane są umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, które regulują m.in. kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec PZU po zakończeniu stosunku pracy w zamian za wypłacane odszkodowanie.W latach 2013-2014 spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Zasady przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu

Premia członków Zarządu jest uzależniona od ich wyników pracy za dany rok obrotowy i przyznawana jest przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok.

Wysokość premii zależy od osiąganych wyników nadzorowanego przez członka Zarządu obszaru biznesowego przy czym obszary mające wpływ na wynik biznesowy w większym stopniu wpływają na zmienność wynagrodzenia niż obszary wsparcia.

1 stycznia – 31 grudnia 20141 stycznia – 31 grudnia 2013
Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys. zł)w tym premie i nagrody specjalne:w tym
premie:
Zarząd, z czego: 8 226 2 812 9 503 3 024
Andrzej Klesyk 2 714 914 2 780 980
Przemysław Dąbrowski 1 054 313 1 135 336
Dariusz Krzewina 1 314 534 642 -
Barbara Smalska1 1 088 399 593 -
Tomasz Tarkowski 891 228 1 102 336
Ryszard Trepczyński 1 165 424 1 535 736
Bogusław Skuza2 - - 1 716 636
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 717 1 193 3 263 1 122
Rafał Grodzicki 936 312 874 250
Przemysław Henschke 936 312 804 180
Dariusz Krzewina3 - - 291 180
Sławomir Niemierka 860 199 863 200
Barbara Smalska3 - - 4314 3125
Tobiasz Bury 985 3706 - -
Rada Nadzorcza, z czego: 1 221 - 1 224 -
Aleksandra Magaczewska 97 - - -
Waldemar Maj 90 - 192 -
Zbigniew Ćwiąkalski 168 - 168 -
Tomasz Zganiacz 144 - 144 -
Dariusz Daniluk 57 - 120 -
Zbigniew Derdziuk 120 - 120 -
Dariusz Filar 120 - 120 -
Dariusz Kacprzyk 64 - - -
Jakub Karnowski 64 - - -
Włodzimierz Kiciński 57 - 120 -
Alojzy Nowak 120 - 120 -
Maciej Piotrowski 120 - 120 -

1) Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku.
2) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku.
3) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku (dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU).
4) Wskazana kwota zawiera premię za 2012 rok oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie do dnia powołania na stanowisko Dyrektora Grupy.
5) Wskazana kwota stanowi premię za 2012 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.
6) Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

 1 stycznia – 31 grudnia 20141 stycznia – 31 grudnia 2013
Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone
przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys. zł)
 w tym premie: w tym premie:
Zarząd, z czego: 2 942 996 3 826 1 224
Andrzej Klesyk - - 320 -
Przemysław Dąbrowski 599 200 654 255
Dariusz Krzewina 553 133 1 121 561
Barbara Smalska1 596 225 327 -
Tomasz Tarkowski 536 179 510 153
Ryszard Trepczyński 658 259 654 255
Bogusław Skuza2 - - 240 -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 844 478 2 235 1 071
Rafał Grodzicki 455 119 742 357
Przemysław Henschke 455 119 742 357
Sławomir Niemierka 427 70 751 357
Tobiasz Bury 507 1703 - -

1) Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku.
2) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku.
3) Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys. zł)1 stycznia – 31 grudnia 20141 stycznia – 31 grudnia 2013
Zarząd, z czego: 1 307 1 343
Andrzej Klesyk 282 251
Przemysław Dąbrowski 186 167
Dariusz Krzewina 3 217 214
Barbara Smalska1,3 205 151
Tomasz Tarkowski 191 181
Ryszard Trepczyński 226 166
Bogusław Skuza2 - 213
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 908 401
Rafał Grodzicki 170 183
Przemysław Henschke 203 55
Sławomir Niemierka 358 163
Tobiasz Bury 177 -

1) Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku.
2) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku.
3) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku (dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU).

Dyrektorzy Grupy

Stanowiska dyrektorów Grupy PZU zostały utworzone w PZU w związku z wdrożeniem modelu zarządczego w Grupie PZU, zgodnie z którym członkowie Zarządu PZU Życie jako dyrektorzy Grupy PZU odpowiadają w PZU i PZU Życie za te same obszary biznesowe i piony funkcjonalne. Stanowiska dyrektorów Grupy PZU tworzone są na podstawie Regulaminu Organizacyjnego PZU (par. 20 ust. 3).

Na dzień 1 stycznia 2014 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

W dniu 16 stycznia 2014 roku Zarząd PZU powołał Tobiasza Burego na stanowisko Dyrektora Grupy PZU. Z dniem 16 stycznia 2014 roku Tobiasza Burego powołano do Zarządu PZU Życie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

  • Tobiasz Bury;
  • Rafał Grodzicki;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.