Strona główna | Ład korporacyjny | Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i są zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej PZU oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy tj. w formie raportów bieżących.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania emitenta.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.
Zarząd

Andrzej
Klesyk

Prezes Zarządu PZU

Pobierz Profil

Dariusz
Krzewina

Prezes Zarządu PZU Życie, Członek Zarządu PZU

Odpowiada za:
 • zarządzanie korporacyjne;
 • HR;
 • ubezpieczenia korporacyjne i zdrowotne;
 • administrację;
 • logistykę;
 • bancassurance.
Kompetencje

Pobierz Profil

Barbara
Smalska

Członek Zarządu PZU / PZU Życie do dnia 31 grudnia 2014 roku

Odpowiada za:
 • marketing;
 • ubezpieczenia masowe;
 • sprzedaż agencyjną;
 • innowacje.
Kompetencje

Pobierz Profil

Przemysław
Dąbrowski

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Odpowiada za:
 • rachunkowość;
 • planowanie;
 • kontroling;
 • operacje księgowe;
 • politykę podatkową;
 • windykację;
 • aktuariat.
Kompetencje

Pobierz Profil

Rafał
Grodzicki

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • PZU Zdrowie;
 • contact center;
 • operacje ubezpieczeniowe;
 • operacje zagraniczne.
Kompetencje

Pobierz Profil

Przemysław
Henschke

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • informatykę.
Kompetencje

Pobierz Profil

Sławomir
Niemierka

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • bezpieczeństwa;
 • zarządzania ryzykiem;
 • compliance;
 • reasekurację.
Kompetencje

Pobierz Profil

Tomasz
Tarkowski

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Odpowiada za:
 • obszar likwidacji szkód i świadczeń;
 • assistance.
Kompetencje

Pobierz Profil

Ryszard
Trepczyński

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Odpowiada za:
 • obszar inwestycji;
 • zarządzanie działalnością lokacyjną;
 • analizy makroekonomiczne.
Kompetencje

Pobierz Profil

Tobiasz
Bury

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • zarządzanie siecią oddziałów PZU;
 • posprzedażową obsługę klienta.
Kompetencje

Pobierz Profil

Rada Nadzorcza

Aleksandra
Magaczewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU SA

Pobierz Profil

Zbigniew
Ćwiąkalski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Tomasz
Zganiacz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Zbigniew
Derdziuk

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Dariusz
Filar

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Dariusz
Kacprzyk

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Jakub
Karnowski

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Alojzy Zbigniew
Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Maciej
Piotrowski

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU. Sposób funkcjonowania, jak również uprawnienia Walnego Zgromadzenia, reguluje ksh oraz Statut.

Treść Statutu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej PZU (WWW.PZU.PL) w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Spółka”.

Walne Zgromadzenie nie uchwaliło swojego regulaminu.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania emitenta. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przez ksh bądź Statut.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych przez Ksh lub Statut, podejmowanie uchwał w sprawach:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • podziału zysku lub pokrycia straty;
 • postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • umorzenia akcji i emisji obligacji;
 • tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygania o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
 • podziału spółki, połączenia spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania spółki;
 • powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia Skarbu Państwa do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
 • ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 • nabycia lub zbycia przez emitenta nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30,0 mln euro (trzydzieści milionów euro) brutto.

Zgodnie ze Statutem większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:

 • zmiany Statutu;
 • obniżenia kapitału zakładowego;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Większości 90% głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

 • mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji;
 • w sprawach połączenia się emitenta poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę;
 • łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki;
 • rozwiązania spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego spółki za granicę);
 • likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i są zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej PZU oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie wraz z materiałami prezentowanymi akcjonariuszom udostępnianie są od dnia zwołania walnego zgromadzenia, na korporacyjnej stronie internetowej PZU (WWW.PZU.PL) w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenie”. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów emitenta lub likwidatorów emitenta, w sprawach ich osobistej odpowiedzialności wobec spółki, jak również w sprawach osobowych lub, z wyłączeniem przypadków, w których wymóg głosowania jawnego wynika z ustawy, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na Walnym Zgromadzeniu określone są w ksh oraz w Statucie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami emitenta na szesnaście dni przed jego datą (dzień rejestracji uczestnictwa). Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jedna akcja PZU daje prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, opisanych w Statucie spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zamieszczany jest zawsze, zgodnie z wymogami ksh, w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu udostępnianym na korporacyjnej stronie internetowej PZU (WWW.PZU.PL) w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Skład, kompetencje i sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Skład

Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do jedenastu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami Uobr, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dodatkowo, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać określone w Statucie kryteria niezależności (członek niezależny), dotyczące m.in. powiązań na tle zawodowym lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PZU i podmiotów z Grupy PZU. Członek niezależny ma obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienia wszystkich kryteriów niezależności przewidzianych w Statucie oraz poinformowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów. Ponadto, Statut przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Uprawnienie to wygaśnie z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.

Na dzień 1 stycznia 2014 roku w Radzie Nadzorczej PZU funkcję pełnili:

 • Waldemar Maj – Przewodniczący Rady;
 • Zbigniew Ćwiąkalski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Tomasz Zganiacz – Sekretarz Rady;
 • Dariusz Daniluk – Członek Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Filar – Członek Rady;
 • Włodzimierz Kiciński – Członek Rady;
 • Alojzy Zbigniew Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniali Dariusz Daniluk oraz Dariusz Filar.

W dniu 17 czerwca 2014 roku, z dniem 18 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Maja - dotychczasowego Przewodniczącego Rady oraz Dariusza Daniluka i Włodzimierza Kicińskiego. Jednocześnie z dniem 18 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało w skład Rady Nadzorczej: Dariusza Kacprzyka, Jakuba Karnowskiego oraz Aleksandrę Magaczewską.

W dniu 15 lipca 2014 roku Aleksandra Magaczewska objęła funkcję Przewodniczącej Rady.

W związku z powyższym od dnia 15 lipca 2014 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Aleksandra Magaczewska – Przewodnicząca Rady;
 • Zbigniew Ćwiąkalski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Tomasz Zganiacz – Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Filar – Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Rady;
 • Jakub Karnowski – Członek Rady;
 • Alojzy Zbigniew Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniali Dariusz Kacprzyk oraz Dariusz Filar.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej PZU rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2011 roku i zakończy się po upływie trzech kolejnych pełnych lat obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2015 roku.

Aleksandra Magaczewska

Aleksandra Magaczewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując przez 11 lat (2000-2011) w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami z sektora hutniczego i górniczego oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Następnie jako dyrektor Departamentu Górnictwa odpowiadała za pomoc publiczną dla spółek górniczych. Brała udział w tworzeniu Polskich Hut Stali S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od początku 2012 roku pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Sprawowała tam nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Skarbu Państwa, m.in. LOT S.A., spółkami sektora zbrojeniowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Wcześniej przewodnicząca rady nadzorczej Kompanii Węglowej S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz członek rad nadzorczych spółek: Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., GRABINEX Sp. z o.o., Centrum Informatyki Sp. z o.o.

                        

Zbigniew Ćwiąkalski

Zbigniew Ćwiąkalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowy, profesor prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu/Rzeszowie. Od 1988 roku jest partnerem w jednej z największych kancelarii prawniczych specjalizującej się w prawie gospodarczym T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski, sp. k. Pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej PLL LOT SA. Był członkiem Rady Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, a w okresie od 16 listopada 2007 roku do 21 stycznia 2009 roku pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w rządzie Premiera Donalda Tuska.

   

               

                                                                                                                 

Tomasz ZganiaczTomasz Zganiacz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Z wykształcenia inżynier i absolwent podyplomowych studiów MBA. Od 2009 roku Dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny za transakcje na rynku kapitałowym i nadzór właścicielski instytucji finansowych. Doświadczony i wysoko wykwalifikowany menadżer z zaawansowaną znajomością narzędzi restrukturyzacji, poprawy efektywności, w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz wyceny inwestycji. Do 2009 roku Tomasz Zganiacz był prezesem giełdowej spółki deweloperskiej Triton Development S.A., a wcześniej m. in. wiceprezesem i dyrektorem finansowym giełdowej spółki Arksteel, kierownikiem działu kredytów banku Societe Generale, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Tomasz Zganiacz brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami maklerskimi i innymi uczestnikami rynków kapitałowych. Odpowiadał za zarządzanie finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, współtworzył strategie rozwoju. Ma bogate doświadczenie związane z nadzorowaniem spółek prawa handlowego, był m.in. członkiem Rady Giełdy. Obecnie członek Rady Nadzorczej PKO BP SA.

           

Zbigniew DerdziukZbigniew Derdziuk – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania. Absolwent Programu AMP IESE Business School. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych. Był m.in. Zastępcą Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym, Zastępcą Dyrektora Biura Promocji i Informacji w PKO BP SA, Wiceprezesem Zarządu Banku Pocztowego SA. Ponadto ma duże doświadczenie w administracji, które zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora w Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. Od 2009 roku jest Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wielu spółek, w tym m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Totalizator Sportowy sp. z o.o., PKO BP SA.

                     

Dariusz FilarDariusz Filar – Członek Rady Nadzorczej

Od 1973 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym - od 1992 roku profesor nadzwyczajny. W latach 1992 – 1995 visiting professor w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998 – 2001 wykładowca Central European University. W latach 80-tych współpracownik prasy drugiego obiegu, a także autor komentarzy na łamach The Wall Street Journal. Od 1988 roku związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny. Zamieszcza komentarze ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. W okresie 1999 – 2004 piastował funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. W latach 2004 – 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. Od marca 2010 do grudnia 2014 członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

 

  

            

Dariusz Kacprzyk

Dariusz Kacprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego i Usług Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) oraz podyplomowy program MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ponadto Pan Dariusz Kacprzyk jest absolwentem IESE – University of Navarra, Advanced Management Program. Od ponad 25 lat związany z bankowością. Pan Dariusz Kacprzyk zdobywał wiedzę i doświadczenie zajmując stanowiska kierownicze w czołowych instytucjach finansowych na polskim rynku. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, a przed objęciem tej funkcji, w latach 2009 – 2013 pracował w BRE Banku SA na stanowisku dyrektora Departamentu Współpracy z Korporacjami, będąc jednocześnie członkiem komitetu kredytowego Zarządu Banku. Wcześniej w okresie 2007 – 2009 był związany z Bankiem Pekao SA, jako dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Korporacyjnej, Finansowania Nieruchomości i Rynków Międzynarodowych oraz członek komitetu kredytowego. Pracował także w Banku BPH SA oraz Powszechnym Banku Kredytowym SA przed fuzją z BPH SA, jak również w PKO Banku Polskim S.A. Był koordynatorem Programu Rozwoju Komunalnego organizowanego przez Bank Światowy z Agencją Rozwoju Komunalnego (Fundacja Min. Finansów). Od 21 czerwca 2013 roku Pan Dariusz Kacprzyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

                    

Jakub KarnowskiJakub Karnowski – Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Fundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 1997 – 2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie w latach 2000 – 2001 doradzał PKPP „Lewiatan” w sprawach makroekonomicznych. W latach 2001 – 2003 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a także w tym okresie dyrektorem departamentu zagranicznego NBP. Od 2003 do 2008 roku pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 roku był członkiem zarządu CFA Society of Poland. Od kwietnia 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

                       

Alojzy Zbigniew NowakAlojzy Zbigniew Nowak – Członek Rady Nadzorczej

W 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH); w 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana - Champaign, USA; w 1993 roku studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii, w 1996 roku studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, natomiast w 1997 roku studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of Interdiscciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz członek Rady Naukowej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. Ponadto pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

                             

Maciej PiotrowskiMaciej Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej

W 1989 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; w latach 1998-1990 uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Handlu Zagranicznego na akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; od 1990 do 1991 roku uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Finansów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 1990-1994 uczestnik studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto, w latach 1995-1997 uczestnik Programu Master of Bussines Administration University of Illinois at Urbana-Champaign, USA – Uniwersytet Warszawski (tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości, finansów i rynków kapitałowych. W roku 1991 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (w roku 1992 otrzymał nagrodę Prezesa Warszawskiej GPW dla najlepszego maklera giełdowego), natomiast w roku 2004 uzyskał uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując m.in. jako: makler papierów wartościowych, wicedyrektor Biura Maklerskiego, dyrektor zarządzający ds. bankowości inwestycyjnej w Banku Gdańskim S.A. w latach 1991-1997. Od 1997 do 1999 roku dyrektor bankowości inwestycyjnej w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. finansowania projektów inwestycyjnych oraz Vice President Global Corporate & Investment Banking w Bank of America (Polska) S.A., następnie od 2002 do 2007 roku pełnił funkcje: prezesa Zarządu TP Invest Sp. z o.o. oraz prezesa zarządu Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A. W latach 2008-2013 pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. finansów i administracji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a w 2013 roku okresowo pełnił obowiązki prezesa Agencji. Następnie - wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, aktualnie pracuje w Grupie Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. jako Dyrektor Generalny Towarowej Giełdy Energii S.A. Na przestrzeni lat członek wielu rad nadzorczych, w tym m.in. przewodniczący rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek ustanowionej przez NBP Komisarycznej Rady Nadzorczej Banku Przemysłowego w Łodzi, członek rady nadzorczej spółki Metro Warszawskie sp. z o.o. oraz od 2013 roku członek rady nadzorczej Enea Wytwarzanie SA. Pan Maciej Piotrowski był także członkiem Komitetu Doradczego przy Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych.

                     

Kompetencje

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Zakładu i we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach powyżej, oraz składanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
 • powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
 • udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 • akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej;
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
 • akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów spółki prawa głosu na walnych zgromadzeniach PZU Życie w sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie, połączenia PZU Życie z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie;
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki;
 • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju spółki oraz rocznych planów finansowych;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody na:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3,0 mln euro;
 • zawarcie przez spółkę z podmiotem powiązanym ze spółką znaczącej umowy w rozumieniu Rozp. w spr. inform. bieżących i okresowych, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
 • zawarcie przez emitenta umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 ksh;
 • wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych i oddziałów zagranicznych.

Sposób funkcjonowania

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin taki został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 października 2012 roku i określa skład oraz sposób powoływania Rady Nadzorczej, zadania i zakres działalności oraz sposób jej zwoływania i prowadzenia obrad.

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać w tym celu czasowe komisje. Zakres czynności delegowanego członka rady i komisji określa uchwała Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak i na piśmie w trybie pisemnym. Ponadto, Statut przewiduje możliwość oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

Zgodnie ze Statutem, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu oraz w sprawie powoływania, zawieszenia i odwoływania Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. Ponadto, tajne głosowanie może być zarządzone na wniosek członka Rady.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a także może wybrać spośród swoich członków Sekretarza.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, oprócz powoływania przewidzianego w Statucie komitetu audytu oraz komitetu nominacji i wynagrodzeń, w celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym, których kompetencje, skład i tryb pracy określa uchwalony przez radę regulamin danego komitetu. Regulamin przewiduje możliwość korzystania przez Radę oraz powołane przez nią komitety z usług ekspertów oraz firm doradczych.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni przez Radę członkowie Zarządu, wskazani przez zarząd pracownicy PZU właściwi dla poruszanej na posiedzeniu sprawy, a także inne zaproszone osoby. W określonych celach Rada Nadzorcza może również zaprosić na wspólne posiedzenie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej innych spółek z Grupy PZU. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni, za zgodą Rady, do dobrania sobie nie więcej niż jednego doradcy uprawnionego do udziału z głosem doradczym w jej posiedzeniach poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W ramach Rady Nadzorczej PZU funkcjonują następujące komitety:

 • komitet audytu;
 • komitet nominacji i wynagrodzeń;
 • komitet strategii.

Statut przewiduje powołanie przez Radę Nadzorczą komitetu audytu. W skład komitetu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden członek niezależny posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady, która przy wyborze jego członków bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw powierzonych temu komitetowi.

Zgodnie z regulaminem komitetu audytu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, ma on charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto, komitet audytu może wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie wykonania określonych czynności kontrolnych w Zakładzie, a wykonawcą zleconych kontroli może być jednostka wewnętrzna lub podmiot zewnętrzny.

Komitet audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2008 roku. Na dzień 1 stycznia 2014 roku w skład komitetu audytu wchodzili:

 • Dariusz Filar – Przewodniczący Komitetu;
 • Dariusz Daniluk – Członek Komitetu;
 • Tomasz Zganiacz – Członek Komitetu.

Dariusz Filar został wskazany przez Radę Nadzorczą jako członek niezależny w rozumieniu art. 86 ust. 4 Uobr, tj. posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU z dniem 18 czerwca 2014 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU Dariusza Daniluka. W związku z powyższym w dniu 15 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza PZU uzupełniła skład komitetu audytu o osobę Dariusza Kacprzyka jako Członka Komitetu.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2014 roku skład komitetu audytu przedstawiał się w następujący sposób:

 • Dariusz Filar – Przewodniczący Komitetu;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Komitetu;
 • Tomasz Zganiacz – Członek Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej od momentu wprowadzenia akcji PZU do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń.

Zgodnie ze Statutem, szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu nominacji i wynagrodzeń określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W skład komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wejdzie pięciu członków w wyniku głosowania nad jej składem, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się, a jego zadania wykonuje rada nadzorcza w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu nominacji i wynagrodzeń przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2013 roku, komitet nominacji i wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania i wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Rada Nadzorcza ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 5 osób. Na dzień 1 stycznia 2014 roku w skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzili:

 • Zbigniew Ćwiąkalski – Przewodniczący;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Dariusz Filar – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu;
 • Tomasz Zganiacz – Członek Komitetu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład komitetu nie uległ zmianie.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem powołania pięciu członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, a jego uprawnienia przejmuje wówczas Rada w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu strategii przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2013 roku, komitet strategii ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez radę czynności nadzorczych w zakresie opiniowania wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych jej przez Zarząd (w szczególności strategii rozwoju spółki) oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

Na dzień 1 stycznia 2014 roku w skład komitetu strategii wchodzili:

 • Waldemar Maj – Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Alojzy Zbigniew Nowak – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu.

W dniu 14 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład komitetu strategii o Włodzimierza Kicińskiego.

W dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU z dniem 18 czerwca 2014 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU Waldemara Maja oraz Włodzimierza Kicińskiego. W związku z powyższym w dniu 15 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła następujący skład komitetu strategii:

 • Alojzy Zbigniew Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Komitetu;
 • Aleksandra Magaczewska – Czlonek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu.

W dniu 8 września 2014 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład komitetu strategii o Jakuba Karnowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład komitetu nie uległ zmianie.

Zarząd

Skład

Zgodnie ze Statutem PZU, w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę na wniosek Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Zarządu PZU przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Barbara Smalska – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu.

W dniu 6 października 2014 roku Barbara Smalska złożyła z dniem 31 grudnia 2014 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu PZU.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2015 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski - Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządy;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu;
 • Ryszard Trepczyński - Członek Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu PZU rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2011 roku i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Mandaty członków zarządu wygasaja najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Andrzej Klesyk. Prezes Zarządu PZUAndrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU

Andrzej Klesyk od grudnia 2007 zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu PZU. W latach 2003 – 2007 Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie współpracował m.in. z PZU przy realizacji projektów ubezpieczeniowych. Twórca i szef Inteligo, pionierskiego projektu bankowości internetowej. Wcześniej kierował zespołem, który stworzył Handlobank – detaliczne ramię Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1993 – 2000 pracował w londyńskim oddziale firmy McKinsey. W 1991 roku wyjechał do USA, gdzie pracował w takich firmach jak: Kidder, Peabody oraz Coopers & Lybrand w Nowym Jorku. Andrzej Klesyk jest absolwentem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako jeden z pierwszych Polaków skończył dwuletnie studia w Harvard Business School w USA uzyskując tytuł MBA. Jest członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego, Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, a także członkiem The Geneva Association – organizacji non-profit zrzeszającej 80 Prezesów Zarządów największych firm ubezpieczeniowych na świecie oraz European Advisory Board przy Harvard Business School. Reprezentuje PZU w corocznych spotkaniach World Economic Forum w Davos.

                            

Dariusz Krzewina - Prezes Zarządu PZU Życie, Członek Zarządu PZUDariusz Krzewina - Prezes Zarządu PZU Życie, Członek Zarządu PZU

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat jest związany z branżą ubezpieczeniową. Od września 1993 roku do sierpnia 1998 roku był zatrudniony w PZU Życie, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Biura Ubezpieczeń. Następnie od września 1997 roku do września 1998 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od września 1998 roku do marca 2000 roku był Dyrektorem Generalnym ds. sprzedaży, zaś od kwietnia 2000 roku do sierpnia 2001 roku Członkiem Zarządu STUnŻycie ERGO HESTIA SA. Od kwietnia 2002 roku był Dyrektorem Sprzedaży, zaś od października 2002 roku do czerwca 2004 roku Prezesem Zarządu – Dyrektorem Sprzedaży SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Od sierpnia 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie, od stycznia 2006 roku Dyrektora koordynatora ds. Klienta Korporacyjnego. Od marca 2007 roku w Zarządzie PZU Życie, od sierpnia 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od 1 lutego 2010 roku do 14 marca 2013 roku Dyrektor Grupy PZU. Od 15 marca 2013 roku Członek Zarządu PZU. Odpowiada za zarządzanie korporacyjne, HR, ubezpieczenia korporacyjne, administrację i logistykę, bancassurance i reasekurację.

                        

Barbara Smalska – Członek Zarządu PZU / PZU Życie do dnia 31 grudnia 2014 rokuBarbara Smalska – Członek Zarządu PZU / PZU Życie do dnia 31 grudnia 2014 roku

Z wykształcenia fizyk cząstek elementarnych, uzyskała tytuł doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z instytutem Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Hamburgu. W latach 2002-2008 pracowała w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. Jako doradca strategiczny dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych zajmowała się głównie tematyką strategii biznesowej, modelu operacyjnego, strategii dystrybucji oraz organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży – szczególnie w segmentach klienta detalicznego i MŚP. Od listopada 2008 roku związana z Grupą PZU, gdzie pełniła funkcje Dyrektora Biura Zarządzania Produktami, Dyrektora Zarządzającego ds. Klienta Masowego i Dyrektora Zarządzającego ds. Marketingu i Produktów Indywidualnych. Powołana do Zarządu PZU Życie z dniem 1 lutego 2013 roku. Na stanowisku Dyrektora Grupy PZU od 5 lutego do 14 marca 2013 roku. Od 15 marca 2013 roku Członek Zarządu PZU. Odpowiadała za marketing i innowacje.

                               

Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU / PZU ŻyciePrzemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program WarsawIllinois Executive MBA. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU i PZU Życie. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU i PZU Życie, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU i PZU Życie. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU. Odpowiada za Pion Finansowy.

   

                         

Rafał Grodzicki – Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZURafał Grodzicki – Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, które zdobywał w licznych instytucjach krajowych i zagranicznych. Z Grupą PZU jest związany od lutego 2004 roku. Pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dyrektora Koordynatora ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Ubezpieczeniowych - Szefa Pionu Klienta Masowego. W Zarządzie PZU Życie od sierpnia 2008 roku. Od lutego 2010 roku jest Dyrektorem Grupy PZU. Odpowiada za operacje ubezpieczeniowe, operacje zagraniczne (działalność międzynarodowa) oraz obszar biznesu zdrowotnego.

  

                                                       

Przemysław Henschke - Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZUPrzemysław Henschke - Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w branży IT w usługach finansowych. W swojej karierze pracował zarówno po stronie dostawców (jako Project Manager, doradca) jak również po stronie odbiorców usług, jako Architekt IT, CIO. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem był projekt wdrożenia Handlobanku, który prowadził jako Project Manager po stronie dostawcy. Był jednym ze współzałożycieli i twórców Inteligo, gdzie był architektem IT, project managerem wdrożenia, a następnie CIO. Ponadto, pełnił funkcję CIO w Lukas Banku, gdzie prowadził wymianę systemu bankowego oraz reorganizację IT w ramach Grupy Credit Agricole w Polsce. Następnym etapem był start Polbanku EFG, który prowadził jako CIO odpowiedzialny za wdrożenie oddziału w Polsce oraz współautor uniwersalnej architektury IT dla krajów CEE w ramach grupy EFG. Po uruchomieniu Polbanku, od 2007 roku, pomagał Zarządom oraz CIO czołowych europejskich oraz blisko-wschodnich banków i firm ubezpieczeniowych jako doradca strategiczny w firmie McKinsey. Zajmował się tematyką optymalizacji działania oraz kosztów IT, wspierał reorganizacje i projekty tworzenia strategii oraz architektury IT a przede wszystkim budowaniem komunikacji i zrozumienia pomiędzy Biznesem a IT. Następnie, jako Group CIO w Banque Audi, jednej z największych grup bankowych operujących na Bliskim Wschodzie, z centralą w Bejrucie, opracował strategię i architekturę IT dla grupy i rozpoczął realizację tych planów. Powołany do Zarządu PZU Życie w dniu 3 lutego 2012 roku. Na stanowisku Dyrektora Grupy PZU od dnia 7 lutego 2012 roku. Odpowiada za obszar IT.

                                               

Sławomir Niemierka - Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZUSławomir Niemierka - Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Harvard Business School. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. Były wykładowcą studiów podyplomowych PAN oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego GINB, gdzie kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach. Członek Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, odpowiedzialny za kontrolę modeli ryzyka, ryzyka operacyjnego i standardów rachunkowości. Członek Zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Był członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie nadzorował system zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z Grupą PZU związany od 2008 roku jako Dyrektora Zarządzający ds. Audytu. Z dniem 19 marca 2012 roku powołany do Zarządu PZU Życie oraz na stanowisko Dyrektora Grupy PZU. Odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem, reasekuracji, compliance i bezpieczeństwa.

                                          

Tomasz Tarkowski, Członek Zarządu PZU / PZU ŻycieTomasz Tarkowski, Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończył także Advanced Management Program na IESE Business School University of Navarra i studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ubezpieczeń gospodarczych i psychologii zarządzania. Z Grupą PZU jest związany od 1996 roku. Początkowo zajmował się kontrolą wewnętrzną oraz tematyką przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Od 2002 specjalizuje się w likwidacji szkód. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Warszawie. W latach 2007-2011 jako Członek Zarządu PZU Ukraina nadzorował obszar likwidacji szkód, zarządzania produktami i oceny ryzyka. Od kwietnia 2011 roku w Zarządzie PZU, a od lipca 2011 roku również w Zarządzie PZU Życie. Odpowiada za obszar likwidacji szkód i świadczeń oraz assistance.

                         

         

                                            

Ryszard Trepczyński, Członek Zarządu PZU / PZU ŻycieRyszard Trepczyński, Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Zarządzania i Marketingu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie związane z budowaniem i realizacją strategii inwestycyjnych oraz tworzeniem zasad polityki lokacyjnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu portfelami aktywów o znaczącej wartości i zróżnicowanej strukturze. Brał udział w budowaniu struktur zarządzających strategiczną alokacją aktywów, płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym. W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1996 - 2002 był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych. Od grudnia 2002 roku do czerwca 2011 roku związany z Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Papierów Dłużnych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji. Od lipca 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU i PZU Życie. Odpowiada za Pion Inwestycji.

                                                

Tobiasz Bury –Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZUTobiasz Bury –Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kellogg School of Management w USA oraz Harvard Business School Advanced Management Program. Z Grupą PZU związany od 2009 roku. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Sieci Agencyjnej oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży Masowej w PZU Życie SA. Od maja 2010 roku. Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU i szef Pionu Sieci Grupy. Na tym stanowisku odpowiadał za sieć oddziałów w PZU SA i PZU Życie SA oraz za obsługę klienta realizowaną w sieci placówek i Centrum Klienta Grupy PZU. Z dniem 16 stycznia 2014 roku powołany do Zarządu PZU Życie. Na stanowisku Dyrektora Grupy PZU od dnia 16 stycznia 2014 roku. Odpowiada za ubezpieczenia masowe, zarządzanie siecią Oddziałów PZU i kanałami sprzedaży, contact center i posprzedażową obsługę klienta.

                                                  

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd w dniu 2 października 2012 roku, zmieniony uchwałą Zarządu w dniu 8 kwietnia 2013 roku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 16 kwietnia 2013 roku.

Regulamin Zarządu określa:

 • zakres kompetencji Zarządu oraz zakres czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
 • kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 • zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację posiedzeń oraz tryb podejmowania decyzji;
 • prawnienia i obowiązki ustępujących członków Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

 • przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki;
 • przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;
 • przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki;
 • przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
 • ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
 • przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
 • ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
 • udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie kredytów bądź pożyczek przez spółkę - z wyłączeniem pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udzielenie prokury.

Zgodnie z Regulaminem posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, do którego kompetencji należy w szczególności:

 • ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 • wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie członka Zarządu;
 • wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ustala zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod jego nieobecność oraz jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym także w postaci elektronicznej (tj. wykorzystując środki porozumiewania się na odległość, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Statut przewiduje również możliwość odbywania posiedzeń Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych. Pozostali członkowie Zarządu kierują działalnością spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej przez Prezesa.

Statut PZU nie określa żadnych szczególnych uprawnień dla Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.