Strona główna | Ład korporacyjny | Kapitał zakładowy i akcjonariusze PZU; akcje będące w posiadaniu członków władz

Kapitał zakładowy i akcjonariusze PZU; akcje będące w posiadaniu członków władz

Kapitał zakładowy PZU dzieli się na 86 352 300 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda dających prawo do 86 352 300 głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji byli Skarb Państwa, posiadający 35,2% kapitału zakładowego PZU oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, który posiadał 5,00% kapitału zakładowego PZU.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji byli Skarb Państwa, który posiadał 30 385 253 akcje, co stanowiło 35,2% kapitału zakładowego PZU i uprawniało do 30 385 253 głosów na walnym zgromadzeniu oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva WBK, który posiadał 4 317 691 akcji, co stanowiło 5,00% kapitału zakładowego PZU i uprawniało do 4 317 691 głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu – stan na 31 grudnia 2014 roku

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Skarb Państwa 30 385 253 35,19% 35,19%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 4 317 691 5,00% 5,00%
Pozostali akcjonariusze 51 649 356 59,81% 59,81%
Razem 86 352 300 100,00% 100,00%

W ciągu 2014 roku zaszła jedna znacząca zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji PZU.

W dniu 29 maja 2014 roku Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA przekazało PZU zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), informujące, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 22 maja 2014 roku, na dzień 27 maja 2014 roku, Aviva OFE zwiększył stan posiadania akcji Spółki do 5,0% kapitału zakładowego PZU, co stanowi 5,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU.

Zarząd PZU nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

PZU nie dokonywał emisji, wykupów ani spłat dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych oraz nie wyemitował papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne.

W latach 2013-2014 w PZU nie występowały programy akcji pracowniczych.

Zgodnie ze Statutem prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PZU w dniu odbywania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy:

  • akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały walnego zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów;
  • akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w punkcie powyżej na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie.

W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kc.

Zgodnie ze Statutem PZU, wyżej wymienione ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasną od momentu, gdy udział akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały walnego zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie był uprawniony z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PZU, spadnie w kapitale zakładowym spółki poniżej poziomu 5%.

Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2012 r.Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2013 r.Struktura akcjonariatu na 31.12.2014 r.Akcje lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz Dyrektorów Grupy PZU

Lp.Organ / Imię i nazwiskoLiczba akcji/uprawnień do nich na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego (tj. 05 marca 2015 roku)Liczba akcji/ uprawnień do nich na dzień przekazania raportu rocznego (tj. 12 marca 2014 roku)Wynikająca zmiana w okresie pomiędzy tymi datami
Zarząd
1. Andrzej Klesyk - - -
2. Przemysław Dąbrowski - - -
3. Dariusz Krzewina - - -
4. Barbara Smalska - - -
5. Tomasz Tarkowski 80 80 -
6. Ryszard Trepczyński - - -
Dyrektorzy Grupy
1. Rafał Grodzicki - - -
2. Przemysław Henschke - - -
3. Sławomir Niemierka - - -
4. Tobiasz Bury 50 50 -
Rada Nadzorcza
1. Aleksandra Magaczewska - nd -
2. Waldemar Maj nd 30 -
3. Zbigniew Ćwiąkalski - - -
4. Tomasz Zganiacz - - -
5. Dariusz Daniluk nd - -
6. Zbigniew Derdziuk - -
7. Dariusz Filar - - -
8. Dariusz Kacprzyk - nd -
9. Jakub Karnowski 28 nd -
10. Włodzimierz Kiciński nd 30 -
11. Alojzy Nowak - - -
12. Maciej Piotrowski - - -
Razem 158 190